СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КУРОРТНОГО ГОТЕЛЮ

Ключові слова: готель, кейтеринг, морський туризм, нестандартні послуги, сервіс

Анотація

В даній статті пропонуються сучасні рішення для курортного готелю в місті Приморськ Запорізької області, які пов’язані з морськими екскурсіями та інноваційним підходом до кейтерингу. Вітчизняні готелі залучають нових гостей нестандартними послугами, зручностями, доброзичливою атмосферою, відпочинком, обстановкою, романтикою, емоціями, адреналіном. Запропоновано ряд морських екскурсій різної тривалості, що будуть супроводжуватися кейтерингом. Кейтеринг нині є одним із найбільш динамічних секторів ресторанного бізнесу в Україні. Крім того, важливе значення має не лише постачання їжі, а й організація відповідних масових заходів. Окрім прослуховування екскурсій на суднах, гостей також залучатимуть в процес створення страв – найбільш затребуваний сьогодні прийом.

Посилання

Только треть украинцев отдыхает за границей – исследование. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/11/648650/ (дата звернення 14.12.2020).

Наврозова Ю.А., Михайлова Ю.В. Сущность и виды морского туризма. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб. наук. праць. Одеса, 2013. Вип. (4) 41. С. 45–54.

Кирпіченкова О.М. Сучасні методи забезпечення сталого розвитку готельного господарства. Сталий розвиток погляд молоді: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених (Київ, 28 лютого 2020 року) / за заг. ред. проф. О.О. Романовського, Л.В. Жарової, Т.В. Мірзодаєвої. Київ; Українсько-американський університет Конкордія, 2020. С. 19–21.

Поминчук І.Ю., Кирпіченкова О.М. Розширення спектру додаткових послуг у готелях. «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі»: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій (Київ, 19–20 березня 2019 р.). Київ : НУХТ, 2019 р. С. 53.

Шидловська О.Б., Іщенко Т.І., Медвідь І.М., Шевела Я.С. Інноваційні напрямки розвитку агротуризму в Україні. Географія та туризм. Київ : Альфа-ПІК, 2016. Вип. 35. С. 61–70.

Сулик М.О., Шаран Л.О. Інноваційний продукт закладів готельного господарства. Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. Одеса : ОНАХТ, 2016. С. 188–189.

Абрамова А.Г., Хоменко А.А., Савега О.Є. Теоретичні аспекти розширення анімаційних послуг для підприємств готельного господарства. SWorld Journal: International periodic scientific journal. SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics. Svishtov, Bulgaria, 2019. № 1. С. 141–146.

Смирнов І.Г. Логістика кейтерингу. Географія та туризм. 2014. Вип. 28. С. 42–50.

Голубкова И.А. Экономический механизм развития круизного судоходства Украины : монография. Одесса : ИздатИнформ, 2011. С. 123–127.

Меттел, Б. Кейтеринг. Руководство по эффективному управлению бизнесом. Кулинарный институт Америки. Москва : "BBPG", 2012. 368 с.

Only a third of Ukrainians rest abroad – a study. Retrieved from: https://www.jakda.com.ua/news/2019/06/11/648650/

Navrozova Y.A. (2013). The essence and types of sea tourism. Development of management methods and management in transport: collection. science. works, Odessa, (4) 41, 45–54.

Kyrpichenkova O.M. (2020). Suchasni metody zabezpechennia staloho rozvytku hotelnoho hospodarstva. Stalyi rozvytok pohliad molodi: materialy I mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii dlia studentiv i molodykh vchenykh (Kyiv, 28 liutoho 2020 roku) / za zah. red. prof. O.O. Romanovskoho, L.V. Zharovoi, T.V. Mirzodaievoi. Kyiv; Ukrainsko-amerykanskyi universytet Konkordiia.

Pomynchuk I.Yu., Kyrpichenkova O.M. (2019). Rozshyrennia spektru dodatkovykh posluh u hoteliakh. «Innovatsiini tekhnolohii v hotelno-restorannomu biznesi»: materialy VIII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 135-richchiu Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii (Kyiv, 19–20 bereznia 2019 r.). Kyiv: NUKhT.

Shydlovska O.B., Ishchenko T.I., Medvid I.M., Shevela YaS. (2016). Innovatsiini napriamky rozvytku ahroturyzmu v Ukraini. Heohrafiia ta turyzm. Kyiv: Alfa-PIK, vol. 35, pp. 61–70.

Sulyk M.O., Sharan L.O. (2016). Innovatsiinyi produkt zakladiv hotelnoho hospodarstva. Problemy formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia u molodi: materialy Х Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh ta studentiv. Odesa : ONAKhT.

Abramova A.H., Khomenko A.A., Saveha O.Ye. (2019). Teoretychni aspekty rozshyrennia animatsiinykh posluh dlia pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva. SWorld Journal: International periodic scientific journal. SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics. Svishtov, Bulgaria, 1, 141–146.

Smirnov I.G. (2014). Catering logistics. Geography and Tourism, 28, 42–50.

Golubkova I.A. (2011). Economic mechanism of cruise shipping development of Ukraine: monograph. Odessa: IzdatInform. (in Ukrainian)

Mettel, B. (2012). Catering. A guide to effective business management. Culinary Institute of America. Moscow: "BBPG". (in Russian)

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 245
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Кирпіченкова, О., Ущаповський, А., & Боброва, Я. (2021). СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КУРОРТНОГО ГОТЕЛЮ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-4
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА