ФУНКЦІОНАЛЬНА МІСІЯ SWOT-АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інформаційне забезпечення, стратегія, оподаткування, SWOT-аналіз, податкове навантаження, податкове планування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню доцільних для використання інструментів у процесі розробки стратегії оподаткування підприємства. Мета написання наукової праці полягає в обґрунтуванні функціональної місії, особливостей та етапів проведення SWOT-аналізу в процесі моделювання стратегії оподаткування підприємства. Автором досліджено, які вимоги, умови мають бути дотримані у процесі застосування SWOT-аналізу. Визначено загальну структуру інформаційного забезпечення для проведення SWOT-аналізу в процесі розробки стратегії оподаткування підприємства, яке складається з юридичної, бухгалтерської та інших складових. Доведено необхідність проведення оцінки податкового навантаження та ефективності податкового планування, узагальнено за зазначеними групами показники, які є доцільними для використання на практиці.

Посилання

Адамик О.В. Податкове планування: Навчальний посібник. Тернопіль : ТАНГ. 2005. 99 с.

Концева В.В., Антоненко Н.В., Карлова І.О. Обліково-аналітичне забезпечення оцінки податкового навантаження підприємства. Економіка і суспільство. 2021. Вип. 29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-12 (дата звернення 25.04.2023).

Концептуальна основа фінансової звітності. URL: http://surl.li/gplqo (дата звернення 25.04.2023).

Розробляємо стратегію розвитку освіти в територіальній громаді: Порадник для голів та управлінців освітою територіальних громад / Терент’єва О. ; за заг. ред. Протасової Н., Полторак В., Жабенко Л., Пуцової А. Київ : Швейцарсько-український проєкт DECIDE. «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». 2021. 64 с.

SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій : навч. посібник / за ред. Л.В. Балабанової. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Знання. 2005. 301 с.

Berry, T. How to Do a SWOT Analysis for Better Strategic Planning. URL: http://surl.li/grrow (дата звернення 25.04.2023).

Adamyk, O.V. (2005). Podatkove planuvannia [Tax planning]. Ternopil : Navchalnyi posibnyk [in Ukrainian].

Kontseva, V.V., Antonenko, N.V., & Karlova, I.O. (2021). Oblikovo-analitychne zabezpechennia otsinky podatkovoho navantazhennia pidpryiemstva [Accounting and analytical support for assessment the tax burden of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo, 29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-12 [in Ukrainian].

The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), «Conceptualbasis of financial reporting». Retrieved from: http://surl.li/gplqo [in Ukrainian].

Protasovoi, N., Poltorak, V., Zhabenko, L., & Putsovoi A (Ed.). (2021). Rozrobliaiemo stratehiiu rozvytku osvity v terytorialnii hromadi: Poradnyk dlia holiv ta upravlintsiv osvitoiu terytorialnykh hromad [We are developing a strategy for the development of education in a territorial community: a guide for heads and managers of education of territorial communities]. Kyiv. [in Ukrainian].

Balabanovoi, L.V. (Ed.). (2005). SWOT-analiz – osnova formuvannia marketynhovykh stratehii [SWOT-analysis is the basis for the formation of marketing strategies]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Berry, T. (n.d.). How to do a SWOT-analysis for better strategic planning. Retrieved from: http://surl.li/grrow.

Переглядів статті: 143
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Назаренко, І. (2023). ФУНКЦІОНАЛЬНА МІСІЯ SWOT-АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-56
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ