ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Ключові слова: сільське господарство, сільськогосподарське виробництво, екологізація

Анотація

У статті досліджується понятійно-термінологічний апарат екологізації сільськогосподарського виробництва. Проаналізовано трактування сутності категорії «екологізація», яка визначається як процес економічних перетворень, орієнтований на зменшення комплексного екодеструктивного впливу виробничих процесів на забруднення довкілля. Визначено сутність категорії «екологізація сільськогосподарського виробництва», яка трактується як процес раціоналізації землеустрою та розширення застосування природо-зберігаючих технологій для збереження навколишнього середовища. Досліджено основні характеристики екологізації сільськогосподарського виробництва. Визначено, що необхідна розробка комплексу заходів щодо вдосконалення використання сільськогосподарських угідь з урахуванням впливу еколого-економічних факторів на екологічну обстановку, у зв’язку з екологізацією сільськогосподарського виробництва. Встановлено, що інституційний аспект екологізації сільськогосподарського виробництва включає наступні норми та правила контролю: за впливом сільського господарства на навколишнє середовище; за станом ґрунтів, насаджень, зовнішніх та підземних вод, агробіоценозів; за рівнем забруднення сільськогосподарської сировини, напівфабрикатів, готової продовольчої продукції. До організаційно-економічного аспекту екологізації сільськогосподарського виробництва відносять: створення, розвиток, технічне оснащення організацій, які здійснюють екологічний контроль; розробку та поступове підвищення результативності економічних механізмів, що стимулюють застосування природозберігаючих технологій сільськогосподарськими товаровиробниками. Встановлено, що правове узаконення комплексу заходів для екологізації сільськогосподарського виробництва є питанням економічного механізму охорони навколишнього середовища. Проаналізовано особливості правового забезпечення реалізації заходів щодо екологізації сільськогосподарського виробництва.

Посилання

Шкарупа О.В. Індикатори екологічної модернізації соціально-економічних систем в контексті зеленого зростання економіки регіону. Механізм регулювання економіки. 2015. № 1. С. 9–20.

Мельник Л.Г. Екологічна економіка [Текст] : підручник / Л.Г. Мельник. 3-е вид. випр.і допов. Суми : Університетська книга, 2006. 367 с.

Крутякова В.І., Харічков С.К. Екологізація як складова стратегії переходу України до сталого розвитку. Цілі збалансованого розвитку для України: матеріали Міжнародної конференції» (м. Київ, 18-19 червня 2013 р.). Київ : Центр екологічної освіти та інформації. 2013. С. 280–286.

Суханова Є.Т. Економічні аспекти екологізації розвитку продовольчого комплексу регіону. Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. 77 с.

Тарасова В.В. Екологічна статистика : [підруч.]. Київ : Центр навч. літер., 2008. 392 с.

Харичков С.К., Андреева Н.Н., Купинец Л.Е. Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива). Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007. 180 с.

Pe’er G., Yves Z., Francisco M., Clélia S., Stefan S., Robert M., Vasileios B.et al. “A Greener Path for the EU Common Agricultural Policy.” Science, 2019, № 365 (6452): 449–451.

Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації): моногр. В.С. Кравців [НАН України, Ін-т регіон. дослідж.]. Львів, 2007. 338 c.

Карпінська Н. В. Екологізація сільського господарства в умовах євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України» (Одеса, 7-10 червня 2018 року). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 150–153.

Ресурсоефективне та чисте виробництво. Навчальний посібник, ЮНІДО. 2017. 82 с.

Дереза О.О., Мовчан С.І., Дереза С.В. Шляхи вирішення екологічних проблем агропромислового комплексу. Перлини степового краю: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Миколаїв, 24-26 листопада 2021). 2021. С. 45–48.

Малюкіна Д.І. Екологізація економіки, як напрям підвищення конкурентоспроможності та безпеки сільськогосподарських підприємств України в умовах євроінтеграції. Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р. Київ, 2018. С. 267–270.

Карпінська Н.В. Застосування санітарних та фітосанітарних заходів: проблеми правового забезпечення у контексті вимог СОТ та ЄС: монографія. Луцьк, СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 532 с.

Гуторов О.І., Бурляй А. П. Науково-практичні підходи та напрями формування організаційно-економічного забезпечення екологізації сільського господарства України в умовах сталого розвитку. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. 2021. № 1. С. 55–69. DOI: 10.31359/2312-3427-2021-1-55

Трегобчук В.М. Ландшафтно-екологічне районування території України. Вісник аграрної науки. 1999. № 5. С. 50–56.

Цибуляк А.Г. Екологізація сільського господарства в умовах глобалізації. Агросвіт. 2016. № 9. С. 34–38.

Кравець Н.В. Екологізація аграрного виробництва як принцип аграрного права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06. Харків, 2015. 187 с.

Borkova E., Chan R., Parhankangas A. Green Investments and Environmental Management: How Incremental and Radical Innovativeness Influence Funding Outcomes. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017. Vol. 41, рр. 237–263.

Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Особливості екологізації використання земель сільськогосподарського призначення. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2013. Вип. 78. С. 215–217.

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 656 с.

Khafizova Z.K. The environmental protection, the role of land support in creation of economic and legal mechanisms of effective use of land resources. JournalNX – A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 2021, 7(02), 84–86. URL: https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1495 (дата звернення 08.06.2022).

Боркова Е.А., Тимченко М.Н., Маркова А.А. Інвестиції в зелені технології як інструмент економічного зростання. Бізнес. Освіта. Право, 2019. № 3 (48). С. 87-91.

Оверковська Т.К. Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва. Підприємство, господарство і право. 2018. № 6/2018. С. 136–141. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/24.pdf (дата звернення 08.06.2022).

Кучеренко Ю.А. Інвестиційна привабливість екологізації агропідприємств. Агросвіт. 2018. № 7. С. 61–65.

Аграрна політика та земельні відносини : підручник / Калетнік Г.М., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Лутковська С.М. Вінниця : ВНАУ, 2020. 307 с.

Гончарук І.В. Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. С. 56–67.

Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4. С. 19–30.

Калетнік Г.М., Лутковська С.М. Структура фінансування та моніторингу заходів забезпечення екологічної безпеки. Агросвіт. 2020. № 9. С. 10–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.10

Калетнік Г.М. Роль агропромислового комплексу України у вирішенні проблем енергетичної та екологічної безпеки держави. Агросвіт. 2009. № 22. С. 2–5.

Калетнік Г.М. Диверсифікація розвитку виробництва біопалив – основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України. Вісник аграрної науки. 2018. №11. С. 169–176.

Лутковська C.М. Модернізація системи екологічної безпеки еколого-економічного розвитку. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 4. С. 216–225.

Shkarupa, O.V. (2015). Indykatory ekolohichnoi modernizatsii sotsialno-ekonomichnykh system v konteksti zelenoho zrostannia ekonomiky rehionu. [Indicators of ecological modernization of socio-economic systems in the context of green economic growth in the region. The mechanism of economic regulation]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. № 1. рр. 9–20 [in Ukrainian].

Melnyk, L.H. (2006). Ekolohichna ekonomika. [Ecological economy] : pidruchnyk / 3-e vyd. vypr.i dopov. Sumy : Universytetska knyha, [in Ukrainian].

Krutiakova, V.I., Kharichkov, S.K. (2013). Ekolohizatsiia yak skladova stratehii perekhodu Ukrainy do staloho rozvytku. [Greening as part of the strategy of Ukraine's transition to sustainable development]. Tsili zbalansovanoho rozvytku dlia Ukrainy: materialy Mizhnarodnoi konferentsii» (m. Kyiv, 18-19 chervnia 2013 r.). Kyiv: Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii. рр. 280–286. [in Ukrainian].

Sukhanova, Ye.T. (2002). Ekonomichni aspekty ekolohizatsii rozvytku prodovolchoho kompleksu rehionu. [Economic aspects of greening the development of the food complex of the region]. Irpin: Akademiia DPS Ukrainy. [in Ukrainian].

Tarasova, V.V. (2008). Ekolohichna statystyka. [Environmental statistics] : [pidruch.]. Kyiv: Tsentr navch. liter. [in Ukrainian].

Harichkov, S.K., Andreeva, N.N., Kupinets, L.E. (2007). Ekonomika i ekologiya: sovmestimost razvitiya (mirovoy opyit i ukrainskaya perspektiva). [Economy and Ecology: Compatibility of Development (World Experience and Ukrainian Perspective).]. Odessa: IPREEI NAN Ukrainyi [in Ukrainian].

Peer, G., Yves, Z., Francisco, M., Clélia, S., Stefan, S., Robert, M., Vasileios, B. et al. (2019). “A Greener Path for the EU Common Agricultural Policy.” Science, № 365 (6452), рр. 449–451.

Kravtsiv, V.S. (2007). Rehionalna ekolohichna polityka v Ukraini (teoriia formuvannia, metody realizatsii). [Regional environmental policy in Ukraine (theory of formation, methods of implementation)].: monohr. / [NAN Ukrainy, In-t rehion. doslidzh.]. Lviv. [in Ukrainian].

Karpinska, N.V. (2018). Ekolohizatsiia silskoho hospodarstva v umovakh yevrointehratsii. [Greening of agriculture in terms of European integration]: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Tretie zibrannia fakhivtsiv sporidnenykh kafedr shchodo obhovorennia stratehii evoliutsii ahrarnykh, zemelnykh, ekolohichnykh ta pryrodo resursnykh pravovidnosyn u konteksti intehratsiinoho rozvytku Ukrainy» (Odesa, 7-10 chervnia 2018 roku). Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka», рр. 150–153. [in Ukrainian].

Resursoefektyvne ta chyste vyrobnytstvo. (2017). [Resource efficient and clean production]. Navchalnyi posibnyk, YuNIDO. [in Ukrainian].

Dereza, O.O., Movchan, S.I., Dereza, S.V. (2021). Shliakhy vyrishennia ekolohichnykh problem ahropromyslovoho kompleksu. [Ways to solve environmental problems of the agro-industrial complex]. Perlyny stepovoho kraiu: mater. Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. (Mykolaiv, 24-26 lystopada 2021). рр. 45–48. [in Ukrainian].

Maliukina, D.I. (2018). Ekolohizatsiia ekonomiky, yak napriam pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ta bezpeky silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy v umovakh yevrointehratsii. [Greening of the economy as a direction of increasing the competitiveness and security of agricultural enterprises of Ukraine in the context of European integration]. Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky: Materialy KhVIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 4-5 zhovtnia 2018 r. K., рр. 267–270. [in Ukrainian].

Karpinska, N.V. (2021). Zastosuvannia sanitarnykh ta fitosanitarnykh zakhodiv: problemy pravovoho zabezpechennia u konteksti vymoh SOT ta YeS. [Application of sanitary and phytosanitary measures: problems of legal support in the context of WTO and EU requirements]: monohrafiia. Lutsk, SPD H. Z. Volodymyrivna, drukarnia «Volynpolihraf». [in Ukrainian].

Hutorov, O.I., Burliai, A. P. (2021). Naukovo-praktychni pidkhody ta napriamy formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho zabezpechennia ekolohizatsii silskoho hospodarstva Ukrainy v umovakh staloho rozvytku. [Scientific and practical approaches and directions of formation of organizational and economic support for the greening of agriculture in Ukraine in terms of sustainable development]. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia „Ekonomichni nauky”. № 1. рр. 55–69. DOI: 10.31359/2312-3427-2021-1-55. [in Ukrainian].

Trehobchuk, V.M. (1999). Landshaftno-ekolohichne raionuvannia terytorii Ukrainy. [Landscape and ecological zoning of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky. № 5. рр. 50–56. [in Ukrainian].

Tsybuliak, A.H. (2016). Ekolohizatsiia silskoho hospodarstva v umovakh hlobalizatsii. [Greening of agriculture in the context of globalization]. Ahrosvit. № 9. рр. 34–38. [in Ukrainian].

Kravets, N.V. (2015). Ekolohizatsiia ahrarnoho vyrobnytstva yak pryntsyp ahrarnoho prava. [Greening of agricultural production as a principle of agrarian law]: dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.06. Kharkiv [in Ukrainian].

Borkova, E., Chan, R., Parhankangas, A. (2017). Green Investments and Environmental Management: How Incremental and Radical Innovativeness Influence Funding Outcomes. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 41, рр. 237–263.

Bespalko, R.I., Voroniuk, Yu.Iu. (2013). Osoblyvosti ekolohizatsii vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia. [Features of greening the use of agricultural land]. Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. Vyp. 78. рр. 215–217. [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyi komentar Zemelnoho kodeksu Ukrainy. (2004). [Scientific and practical commentary on the Land Code of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Khafizova, Z.K. (2021). The environmental protection, the role of land support in creation of economic and legal mechanisms of effective use of land resources. JournalNX – A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 7(02), 84–86. Available at: https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1495 [in English].

Borkova, E.A., Tymchenko, M.N., Markova, A.A. (2019). Investytsii v zeleni tekhnolohii yak instrument ekonomichnoho zrostannia. [Investments in green technology as a tool for economic growth]. Biznes. Osvita. Pravo, № 3 (48). рр. 87–91. [in Ukrainian].

Overkovska, T.K. (2018). Pravovi zasady ekolohizatsii silskohospodarskoho vyrobnytstva. [Legal principles of greening of agricultural production]. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo. № 6/2018. рр. 136–141. Available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/24.pdf [in Ukrainian].

Kucherenko, Yu.A. (2018). Investytsiina pryvablyvist ekolohizatsii ahropidpryiemstv. [Investment attractiveness of greening of agricultural enterprises]. Ahrosvit. № 7. рр. 61–65. [in Ukrainian].

Kaletnik, H.M., Honcharuk, I.V., Yemchyk, T.V., Lutkovska, S.M. (2020). Ahrarna polityka ta zemelni vidnosyny. [Agrarian policy and land relations]: pidruchnyk / Vinnytsia VNAU. [in Ukrainian].

Honcharuk, I.V. (2017). Rol silskohospodarskykh kooperatyviv u zabezpechenni staloho rozvytku silskykh terytorii Vinnytskoi oblasti. [The role of agricultural cooperatives in ensuring sustainable development of rural areas of Vinnytsia region]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. № 8. рр. 56–67. [in Ukrainian].

Honcharuk, I.V., Tomashuk, I.V. (2018). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku resursnoho potentsialu silskykh terytorii: zahalni aspekty. [State regulation of resource potential of rural areas: general aspects]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. № 4. рр. 19–30. [in Ukrainian].

Kaletnik, H.M., Lutkovska, S.M. (2020). Struktura finansuvannia ta monitorynhu zakhodiv zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky. [Structure of financing and monitoring of measures to ensure environmental safety]. Ahrosvit. № 9. рр. 10–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.10. [in Ukrainian].

Kaletnik, H.M. (2009). Rol ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy u vyrishenni problem enerhetychnoi ta ekolohichnoi bezpeky derzhavy. [The role of the agro-industrial complex of Ukraine in solving the problems of energy and environmental security of the state]. Ahrosvit. № 22. рр. 2–5. [in Ukrainian].

Kaletnik, H.M. (2018). Dyversyfikatsiia rozvytku vyrobnytstva biopalyv – osnova zabezpechennia prodovolchoi, enerhetychnoi, ekonomichnoi ta ekolohichnoi bezpeky Ukrainy. [Diversification of biofuel production development is the basis for ensuring food, energy, economic and environmental security of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky. №11. рр. 169–176. [in Ukrainian].

Lutkovska, C.M. (2019). Modernizatsiia systemy ekolohichnoi bezpeky ekoloho-ekonomichnoho rozvytku. [Modernization of the system of ecological safety of ecological and economic development]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky. Tom 4. № 4. рр. 216–225. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Красносельська, А. (2023). ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-53
Розділ
ЕКОНОМІКА