РИНОК ПРАЦІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, аграрний сектор економіки, безробіття, міграційні процеси

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням оцінки тенденцій на ринку праці в аграрному секторі економіки в умовах війни та обґрунтуванню механізмів його стабілізації. Визначено, що початок військових дій на території України призвів до погіршення рівня соціально-трудових відносин на національному ринку праці, що потребувало від підприємств бути гнучкими та адаптуватися до сучасних реалій. Проаналізовано загальну вартість пошкоджень від війни, завданих аграрному сектору економіки. Систематизовано основні фактори, які впливають на дестабілізацію функціонування ринку праці в аграрному секторі економіки. Для оцінювання ситуації на ринку праці досліджено динаміку вакансій, кількості осіб, які мають статус безробітних, та визначено кількість претендентів на одну вакансію. Окреслено напрями забезпечення стійкості й адаптивності ринку праці в аграрному секторі до відновлення в післявоєнний час.

Посилання

Kyiv School of Economics. Огляд збитків від війни в сільському господарстві України. Непряма оцінка пошкоджень. 2022. Вип. 2. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/11/Losses_report_issue2_ua-1.pdf

Колот А.М. Соціально-трудова реальність – XXI: філософія становлення, можливостей та викликів. Економіка України. 2021. № 2. С. 3–31. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.003

Ткачук В.А. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці. Економіка АПК. 2019. № 7. С. 6–12.

Лібанова Е., Позняк О., Цимбал О. Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії російської федерації. Демографія та соціальна економіка. 2022. № 2 (48). С. 37–57. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2022.02.037

Інфляційний звіт за січень 2023 року. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q1.pdf?v=4

Аналітична та статистична інформація Державної служби зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics

Економічна правда. «Армія відновлення» вже налічує майже 14 тисяч безробітних. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2023/04/11/698997/

Kyiv School of Economics (2022). Ohliad zbytkiv vid viiny v silskomu hospodarstvi Ukrainy. Nepriama otsinka poshkodzhen [Review of war damage in the agriculture of Ukraine. Indirect damage assessment]. Retrieved from: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/11/Losses_report_issue2_ua-1.pdf

Kolot, A.M. (2021). Sotsialno-trudova realnist – XXI: filosofiia stanovlennia, mozhlyvostei ta vyklykiv. [Socio-labor reality – XXI: philosophy of formation, opportunities and challenges]. Ekonomika Ukrainy, vol. 2, рр. 3–31. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr (in Ukrainian)

Tkachuk, V.A. (2019). Suchasnij stan i tendencziyi rozvitku agrarnogo rinku praczi. [Current state and trends in the agricultural labor market]. Ekonomika APK, vol. 7, pp. 6–12. (in Ukrainian)

Libanova, E.M., Pozniak, O.V., & Tsymbal, O.I. (2022). Masshtaby ta naslidky vymushenoi mihratsii naselennia Ukrainy vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii [Scale and Consequen-ces of Forced Migration of the Population of Ukraine as a Result of Armed Aggression of the russian federation]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and Social Economy, vol. 2 (48), рр. 37–57. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2022.02.037 (in Ukrainian)

Infliatsiinyi zvit za sichen 2023 roku [Inflation report for January 2023] (2023). National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q1.pdf?v=4

Analitychna ta statystychna informatsiia Derzhavnoi sluzhby zainiatosti [Analytical and statistical information of the State Employment Service]. Available at: https://www.dcz.gov.ua/analytics.

Economic truth (2023). «Armiia vidnovlennia» vzhe nalichuie maizhe 14 tysiach bezrobitnykh [The «Recovery Army» already has almost 14,000 unemployed people]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2023/04/11/698997/

Переглядів статті: 105
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Онегіна, В. (2023). РИНОК ПРАЦІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-40
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають