ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: продовольча безпека, економіко-математичні методи, таксономічний аналіз, таксономічний показник, показники-індикатори

Анотація

У статті доведено практичну цінність застосування спеціальних економіко-математичних методів для проведення процесу оцінювання рівня продовольчої безпеки держави. Запропоновано для спрощеної формалізації розрахунків індексу продовольчої безпеки використати метод таксономії. Запропонований підхід дозволяє оцінити ступінь сукупного впливу факторних ознак на рівень забезпечення продовольчої безпеки держави. Визначено систему індикаторів (множинних ознак) для оцінки інтегрального показника рівня продовольчої безпеки за ретроспективний період з 2015 по 2021 рік, які створюють ваговий (стимулюючий, дестимулюючий) внесок в загальний індекс продовольчої безпеки. Згідно правила проведення таксономічної процедури нормовано індикатори вхідної матриці, визначено координати точки-еталону, визначено «відхилення» між окремими індикаторами та базовою порівняння, розраховано інтегральний (таксономічний) показник рівня продовольчої безпеки України.

Посилання

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 №1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13

Залізнюк В.П. Оцінка індикаторів продовольчої безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 128–133. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.2.128

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.

Урба С.І. Зміцнення продовольчої безпеки як інструмент реалізації потенціалу конкурентоспроможного розвитку суб’єктів аграрного сектору в системі економічної безпеки України. Економіка та управління національним господарством. 2022. № 5. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-03-07

Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №780. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-п

Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки: Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання продовольчої безпеки» від 05.12.2007 №1379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-п

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019

Цілі сталого розвитку Україна. Добровільний національний огляд (2020) URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy [Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine: Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine] 29.10.2013 №1277. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 [in Ukrainian]

Zalizniuk V.P. (2019) Otsinka indykatoriv prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Assessment of the indicators of food security of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 2, pp. 128–133. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.2.128 [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Urba S.I. (2022) Zmitsnennia prodovolchoi bezpeky yak instrument realizatsii potentsialu konkurentospromozhnoho rozvytku subiektiv ahrarnoho sektoru v systemi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Strengthening the food security as a tool for the implementation of agricultural entities competitive development capacity in the system of Ukraine’s economic security]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom – Economy and management of the national economy, vol. 5. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-03-07 [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia naboriv produktiv kharchuvannia, naboriv neprodovolchykh tovariv ta naboriv posluh dlia osnovnykh sotsialnykh i demohrafichnykh hrup naselennia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [On the approval of sets of food products, sets of non-food products and sets of services for the main social and demographic groups of the population: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] 11.10.2016 № 780. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-п [in Ukrainian]

Metodyka vyznachennia osnovnykh indykatoriv prodovolchoi bezpeky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Deiaki pytannia prodovolchoi bezpeky» [Methodology for determining the main indicators of food security: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of food security"]. 05.12.2007 №1379. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-п [in Ukrainian]

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy [On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030: Decree of the President of Ukraine] 30.09.2019 № 722/2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 [in Ukrainian]

Tsili staloho rozvytku Ukraina. Dobrovilnyi natsionalnyi ohliad (2020) [Goals of sustainable development of Ukraine. Voluntary National Review] Available at: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 153
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Страшинська, Л., & Михайлик, О. (2023). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-33
Розділ
ЕКОНОМІКА