ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АКТУАЛІТЕТИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: управління підприємством, лісове господарство, екологічна безпека, економічна безпека, механізм

Анотація

Статтю присвячено є дослідженню теоретико-методичних та прикладних аспектів забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарського підприємства. У публікації обґрунтовано актуальність дослідження та наголошено на важливості врахування еколого-економічних актуалітетів в управлінні лісогосподарським підприємством. Також, розглянуто теоретичні засади забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства. Встановлено ознаки, яким повинна відповідати система еколого-економічної безпеки підприємства. Встановлено перелік базових елементів системи управління еколого-економічною безпекою лісогосподарського підприємства, який містить принципи управління еколого-економічною безпекою підприємства, об’єкт та суб’єкт управління, описує предмет, мету, завдання та цілі системи еколого-економічної безпеки підприємства. Розроблено теоретичні засади формування механізму забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарського підприємства, що окреслюють систему інституційного забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства, аналіз та оцінку негативного впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, моделювання бажаного стану системи, встановлення невідповідностей бажаного стані та очікуваних результатів.

Посилання

Артюх-Пасюта О., Мілька А. Теоретичні аспекти визначення екологічної безпеки підприємства. Економіка та суспільство. 2021. № 25. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-33

Баланюк І.Ф., Максимюк М.М. Сутність економічної безпеки підприємства. Інноваційна економіка. 2016. № 1-2. С. 246–251.

Волощук Л.О. Концептуальні засади управління економічно безпечним інноваційним розвитком промислового підприємства та формування його аналітичних інструментів. Економіка: реалії часу. 2015. № 1 (17). С. 234–241.

Гобела В.В., Дудюк В.С., Гобела В.М. Забезпечення еколого-економічної безпеки у посткризовий період. Вісник НЛТУУ. 2021. Том 31. № 5. С. 79–83. DOI: https://doi.org/10.36930/40310512

Горбик В.М. Еколого-економічна складова в державному управлінні потенціалом регіонів. Аспекти публічного правління. 2018. Т. 6. № 11-12. С. 28–36.

Дудюк В.С., Гобела В.В. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. № 25.5. С. 130–135.

Іванова Т.В. Загрози еколого-економічної безпеки України в контексті викликів глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 77–81. DOI: https://doi.org/10.32702/23066814.2019.18.77

Карпук А., Шестак М. Еколого-економічна ефективність лісокористування: напрями та механізми підвищення. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2015. С. 165–172.

Коленда Н.В., Черчик Л.М., Гаврилюк О.Ю. Соціо-еколого-економічна безпека та її вплив на відтворення населення : монографія. Луцьк : Терен, 2013. 264 с.

Припотень В. Ю. Еколого-економічна безпека підприємства : монографія. Луганськ : Янтар, 2010. 244 с.

Ульянченко О.В., Суска А.А., Бабич А.П. Конкурентний потенціал підприємств лісового господарства, стратегічні аспекти його формування : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2014. 207 с.

Artiukh-Pasiuta O., Milka A. (2021) Teoretychni aspekty vyznachennia ekolohichnoi bezpeky pidpryiemstva [Theoretical aspects of determining the ecological safety of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-33 [in Ukrainian]

Balaniuk I.F., Maksymiuk M.M. (2016) Sutnist ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The essence of economic security of the enterprise]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 1–2, 246–251. [in Ukrainian]

Voloshchuk L.O. (2015) Kontseptualni zasady upravlinnia ekonomichno bezpechnym innovatsiinym rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva ta formuvannia yoho analitychnykh instrumentiv [Conceptual principles of managing the economically safe innovative development of an industrial enterprise and the formation of its analytical tools]. Ekonomika: realii chasu – Economy: realities of time, 1(17), 234–241. [in Ukrainian]

Hobela V.V., Dudiuk V.S., Hobela V.M. (2021) Zabezpechennia ekoloho-ekonomichnoi bezpeky u postkryzovyi period [Ensuring environmental and economic security in the post-crisis period]. Visnyk NLTUU – NLTUU Bulletin, 31(5), 79–83. DOI: https://doi.org/10.36930/40310512 [in Ukrainian]

Horbyk V.M. (2018) Ekoloho-ekonomichna skladova v derzhavnomu upravlinni potentsialom rehioniv [Ecological and economic component in the state management of the potential of regions]. Aspekty publichnoho pravlinnia – Aspects of public administration, 6 (11-12), 28–36. [in Ukrainian]

Dudiuk V.S., Hobela V.V. (2015) Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia ekolohichnoi bezpeky [Theoretical approaches to defining the concept of ecological safety]. Naukovyi visnyk NLTUU – Scientific bulletin of NLTUU, 25.5, 130–135. [in Ukrainian]

Ivanova T.V. (2019) Zahrozy ekoloho-ekonomichnoi bezpeky Ukrainy v konteksti vyklykiv hlobalizatsii [Threats to the ecological and economic security of Ukraine in the context of the challenges of globalization]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 18, 77–81. DOI: https://doi.org/10.32702/23066814.2019.18.77 [in Ukrainian]

Karpuk A., Shestak M. (2015) Ekoloho-ekonomichna efektyvnist lisokorystuvannia: napriamy ta mekhanizmy pidvyshchennia [Environmental and economic efficiency of forest use: directions and mechanisms of improvement]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia – Economics of nature use and environmental protection, 165–172. [in Ukrainian]

Kolenda N.V., Cherchyk L.M., Havryliuk O.Yu. (2013) Sotsio-ekoloho-ekonomichna bezpeka ta yii vplyv na vidtvorennia naselennia: monohrafiia [Socio-ecological-economic security and its influence on populatio reproduction]. Lutsk: Teren. [in Ukrainian]

Prypoten V.Yu. (2010) Ekoloho-ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: monohrafiia [Environmental and economic safety of the enterprise]. Luhansk: Yantar. [in Ukrainian]

Ulianchenko O.V., Suska A.A., Babych A.P. (2014) Konkurentnyi potentsial pidpryiemstv lisovoho hospodarstva, stratehichni aspekty yoho formuvannia: monohrafiia [Competitive potential of forestry enterprises, strategic aspects of its formation]. Kharkiv: Shchedra sadyba plius. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 79
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Дудюк, В., Дудюк, С., & Гобела, О. (2023). ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АКТУАЛІТЕТИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-27
Розділ
ЕКОНОМІКА