ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ПРОКАТУ МАЙНА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: майно, прокат, послуга, класифікація, договір, доходи, облік

Анотація

Стаття присвячена сутності прокату майна, особливості надання посгуг з прокату майна. Розглянуто підходи до розуміння суті доходів і подана загальна схема класифікації доходів від прокату майна та їх визнання. Розподіл доходів за класифікаційними групами сприятиме належній організації і методиці їх обліку, належній побудові управлінської звітності. Вивчено терміни прокату майна і як вони впливають на облік формування доходів від надання послуг прокату. Запропоновано окремі субрахунки обліку доходів від прокату майна та супутніх послуг, що дасть змогу оперативно реагувати на різні зміни, оцінити ефективність здійснення прокату у розрізі груп майна і напрямів послуг, проводити дієвий оперативний внутрішній контроль та управління діяльністю.

Посилання

Васильєва В. Г., Семенюк Д. Ю. Облік доходів і витрат: напрями гармонізації міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Економічний простір. 2019. № 147. С. 128–139. URL http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/141

Державний класифікатор видів економічної діяльності ДК 009 : 2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text

Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016: 2010. URL: https://www.tvoiprava.com.ua/wp-content/uploads/2012/09/%D0%94%D0%9A-016-2010.pdf

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, наступними змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text

Канак Й. В., Фірко Н. Б. Облік доходів та результатів основної діяльності за центрами відповідальності. Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. 2013. Вип. 10(4). С. 341–348.

Куцик П. О., Марценюк Р. А., Макарук Ф. Ф., Чік М. Ю. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 280 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 15 “Дохід від договорів з клієнтами”. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS-15_ukr-compressed.pdf

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”: наказ Міністерства фінансів України № 181 від 28 липня 2000 р., у редакції наказу МФ Україні № 468 від 28.12. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0083-23#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290, з наступними змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text

Податковий кодекс України : від 02.12.2010 № 2755-VI, з наступними змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Цивільний кодекс України : вiд 16 січня 2003 року № 435-IV, з наступними змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Vasylyeva, V. H., Semenyuk, D. YU. (2019). Oblik dokhodiv i vytrat: napryamy harmonizatsiyi mizhnarodnykh ta natsionalnykh standartiv bukhhalterskoho obliku ta finansovoyi zvitnosti. Ekonomichnyy prostir, (147), 128–139. Available at: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/141

Derzhavnyy klasyfikator vydiv ekonomichnoyi diyalnosti DK 009 : 2010. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text

Derzhavnyy klasyfikator produktsiyi ta posluh DK 016: 2010. Available at: https://www.tvoiprava.com.ua/wp-content/uploads/2012/09/%D0%94%D0%9A-016-2010.pdf

Instruktsiya pro zastosuvannya Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zobovyazan i hospodarskykh operatsiy pidpryyemstv ta orhanizatsiy : nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 30.11.1999 r. № 291, nastupnymy zminamy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text

Kanak Y. V., Firko N. B. (2013). Oblik dokhodiv ta rezultativ osnovnoyi diyalnosti za tsentramy vidpovidalnosti. Ekonomichni nauky. Cer. : Oblik i finansy. Vyp. 10(4). Р. 341–348.

Kutsyk P. O., Martsenyuk R. A., Makaruk F. F., Chik M. YU. (2020). Intehrovana systema obliku i vnutrishnoho kontrolyu v upravlinni rynkamy : monohrafiya. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 280 р.

Mizhnarodnyy standart finansovoyi zvitnosti 15 “Dokhid vid dohovoriv z kliyentamy”. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS-15_ukr-compressed.pdf

Natsionalne polozhennya (standart) bukhhalterskoho obliku 14 “Orenda”: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny № 181 vid 28 lypnya 2000 r., u redaktsiyi nakazu MF Ukrayini № 468 vid 28.12.2022 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0083-23#Text

Natsionalne polozhennya (standart) bukhhalterskoho obliku 15 “Dokhid”: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 29 lystopada 1999 r. № 290, z nastupnymy zminamy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text

Podatkovyy kodeks Ukrayiny : vid 02.12.2010 № 2755-VI, z nastupnymy zminamy i dopovnennyamy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny : vid 16 sichnya 2003 roku № 435-IV, z nastupnymy zminamy i dopovnennyamy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Переглядів статті: 113
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Куцик, П., & Грищенко, О. (2023). ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ПРОКАТУ МАЙНА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-21
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ