СУЧАСНІ ПРОЯВИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Ключові слова: цифровізація, трансформація, Міністерство цифрової трансформації, регіон, регіональний розвиток, цифрова економіка

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку процесів цифровізації у регіонах України з наголосом на їх особливостях у Закарпатській області. Виокремлено основні напрями діяльності створеного в 2019 р. Міністерства цифрової трансформації, наголошено на суттєвій активізації цифрової трансформації регіонів, зокрема у зв’язку із запровадженням посади заступників голів ОДА з цифровізації. Узагальнено інформацію з відкритих джерел щодо головних результатів діяльності міністерства упродовж першого року. Відображено головні підсумки цифровізації в Закарпатській області за 2021-2022 роки. Виділено цілі Регіональної програми інформатизації Закарпатської області на 2023-2025 роки, в яких зроблено наголос на заходах з удосконалення системи освіти та створення ряду застосунків, у тому числі мобільного застосунку «Моє Закарпаття».

Посилання

Бочарова Ю.Г., Чернега О.Б., Кожухова Т.В. (2021). Діджиталізація та цифрові трансформації в ЄС. Економіка i організація управління, 2 (42), 6–19.

Вишневський В.П. (2020). Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал: монографія / В.П. Вишневський (Ред.), О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв (Ред.), Д.В. Липницький, В.Д. Чекіна; НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ : Академперіодика, 188.

Мельник Л.Г., Карінцева О.І., Кубатко О.В., Сотник І.М., Завдов’єва Ю.М. (2020). Цифровізація економічних систем та людський капітал: підприємство, регіон, народне господарство. Механізм регулювання економіки, 2, 9–28.

Федулова Л. І. (2018). Національна інноваційна система в умовах цифровізації. Економічна теорія та право, 4, 44–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2018_4_5

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80?new=1&find=1&text=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80#Text

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 1 грудня 2022 року № 2807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20?new=1&find=1&text=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80#w1_1

Цифрова трансформація регіонів: які послуги отримали українці за рік. Міністерство трансформації України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/cifrova-transformaciya-regioniv-yaki-poslugi-otrimali-ukrayinci-za-rik

Закарпаття – у п’ятірці лідерів з цифровізації в Україні. 30 грудня 2021 року. URL: https://carpathia.gov.ua/news/zakarpattya-u-pyatirci-lideriv-z-cifrovizaciyi-v-ukrayini

Цифрова трансформація регіонів — покращення щоденного життя кожного українця. 19 травня 2021 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/cifrova-transformaciya-regioniv-pokrashchennya-shchodennogo-zhittya-kozhnogo-ukrayincya

Мінцифри запускає спільноту для регіональних лідерів – Smart Regions. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3401264-mincifri-zapuskae-spilnotu-dla-regionalnih-lideriv-smart-regions.html

Регіональна програма інформатизації (РПІ) Дніпропетровської області визнана кращою в Україні. URL: https://egov.dp.gov.ua/novini-ta-podiyi/novini/regionalna-programa-informatizaciyi-rpi-dnipropetrovskoyi-oblasti-viznana-krashchoyu-v-ukrayini

У Закарпатській ОВА розповіли про результати цифровізації регіону від початку року. 02 листопада 2022 року. URL: https://carpathia.gov.ua/news/u-zakarpatskij-ova-rozpovili-pro-rezultati-cifrovizaciyi-regionu-vid-pochatku-roku

Олександр Пацкан узяв участь у стратегічній сесії «Регіональна цифровізація 2023». 31 жовтня 2022 року. URL: https://carpathia.gov.ua/news/oleksandr-packan-uzyav-uchast-u-strategichnij-sesiyi-regionalna-cifrovizaciya-2023

Дві області затвердили програму інформатизації: пріоритети Волині та Закарпаття до 2025 року. URL:https://thedigital.gov.ua/regions/news/dvi-oblasti-zatverdili-programu-informatizatsii-prioriteti-volini-ta-zakarpattya-do-2025

В області створять застосунок «Моє Закарпаття», який стане аналогом «Дії» для місцевих. URL: https://pmg.ua/life/111315-v-oblasti-stvoryat-zastosunok-moye-zakarpattya-yakyy-stane-analogom-dii-dlya-miscevykh

Bocharova Yu.H., Cherneha O.B., Kozhukhova T.V. (2021). Didzhytalizatsiia ta tsyfrovi transformatsii v YeS [Digitalization and digital transformations in the EU]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and Organization of Management, 2 (42), 6–19.

Vyshnevskyi V.P., Harkushenko O.M., Kniaziev S.I., Lypnytskyi D.V., Chekina V.D. (2020). Tsyfrovizatsiia ekonomiky Ukrainy: transformatsiinyi potentsial: monohrafiia [Digitization of Ukrainian economy: transformational potential: monograph]. (Eds. V.P. Vyshnevsky, S. Kniaziev). Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy – Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: Akademperiodyka, 188.

Melnyk L.H., Karintseva O.I., Kubatko O.V., Sotnyk I.M., Zavdovieva Yu.M. (2020). Tsyfrovizatsiia ekonomichnykh system ta liudskyi kapital: pidpryiemstvo, rehion, narodne hospodarstvo [Digitization of Economic Systems and Human Capital: Enterprise, Region, National Economy]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 2, 9–28.

Fedulova L. I. (2018). Natsionalna innovatsiina systema v umovakh tsyfrovizatsii [The national innovative system under conditions of digitalization]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Еconomic theory and law, 4, 44–64. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2018_4_5

Pro Natsionalnu programu informatyzatsii [About the National Informatization Program] (February 1998). Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] № 74/98-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80?new=1&find=1&text=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80#Text

Pro Natsionalnu programu informatyzatsii [About the National Informatization Program] (December 2022). Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] № 2807-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20?new=1&find=1&text=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80#w1_1

Tsyfrova transformatsiia rehioniv: yaki posluhy otrymaly ukrayintsі za rik [Digital transformation of regions: what services Ukrainians received in a year]. Ministerstvo tsyfrovoyi transformatsiyi Ukrayiny [The Ministry of Digital Transformation]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/cifrova-transformaciya-regioniv-yaki-poslugi-otrimali-ukrayinci-za-rik

Zakarpattia – u p’yatіrtsі liderіv z tsyfrovіzatsіi v Ukrayini [Zakarpattia is among the top five leaders in digitalization in Ukraine]. Available at: https://carpathia.gov.ua/news/zakarpattya-u-pyatirci-lideriv-z-cifrovizaciyi-v-ukrayini

Tsyfrova transformatsiia rehioniv – pokrashchennia shchodennoho zhyttia kozhnoho ukrayintsia [Digital transformation of regions – improvement of the daily life of every Ukrainians]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/cifrova-transformaciya-regioniv-pokrashchennya-shchodennogo-zhittya-kozhnogo-ukrayincya

Mintsifry zapuskaye spilnotu dlya rehionalnykh lideriv – Smart Regions [The Ministry of Digital Transformation launches a community for regional leaders – Smart Regions]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3401264-mincifri-zapuskae-spilnotu-dla-regionalnih-lideriv-smart-regions.html

Rehionalna programa informatyzatsii (RPI) Dnipropetrovskoyi oblasti vyznana krashchoyu v Ukrayini [The Regional Informatization Program of the Dnipropetrovsk region has been recognized as the best in Ukraine]. Available at: https://egov.dp.gov.ua/novini-ta-podiyi/novini/regionalna-programa-informatizaciyi-rpi-dnipropetrovskoyi-oblasti-viznana-krashchoyu-v-ukrayini

U Zakarpatskiy OVA rozpovіly pro rezultaty tsyfrovіzatsіi rehionu vid pochatku roku [The Zakarpatska OVA has reported on the results of digitalization in the region since the beginning of the year] (November 2022). Available at: https://carpathia.gov.ua/news/u-zakarpatskij-ova-rozpovili-pro-rezultati-cifrovizaciyi-regionu-vid-pochatku-roku

Oleksandr Patskan uziav uchast u stratehichnii sesii Rehionalna tsyfrovizatsiia 2023 [Oleksandr Patskan took part in the strategic session Regional Digitization 2023] (October 2022). Available at: https://carpathia.gov.ua/news/oleksandr-packan-uzyav-uchast-u-strategichnij-sesiyi-regionalna-cifrovizaciya-2023

Dvi oblasti zatverdyly prohramu informatyzatsii: prioruty Volyni ta Zakarpattia do 2025 roku [Two regions have approved the informatization program: priorities of Volyn and Zakarpattia until 2025]. Available at: https://thedigital.gov.ua/regions/news/dvi-oblasti-zatverdili-programu-informatizatsii-prioriteti-volini-ta-zakarpattya-do-2025

V oblasti stvoryat' zastosunok "Moe Zakarpattia", yakyi stane analohom "Dii" dlia mistsevykh [The region will build the My Zakarpattia application, which will be an analog of Diia for locals]. Available at: https://pmg.ua/life/111315-v-oblasti-stvoryat-zastosunok-moye-zakarpattya-yakyy-stane-analogom-dii-dlya-miscevykh

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Чубарь, О., & Русин, О. (2023). СУЧАСНІ ПРОЯВИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-13
Розділ
ЕКОНОМІКА