РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ В КОНТЕКСТІ «PERFOMANCE MANAGEMENT»

Ключові слова: комунікація, креативність, проєкт, операційна ефективність, команда, конфлікт

Анотація

У статті з’ясовано важливість та роль комунікацій в формуванні креативного середовища з метою успішної реалізації проєктів підвищення операційної ефективності на підприємстві. Досліджено світовий досвід командоутворення та гнучкого управління проєктами. Встановлено, що на формування ефективного та сприятливого креативного середовища значною мірою впливає вміння налагодити правильну комунікацію та здатність керівників використовувати весь можливий інструментарій налагодження колективної творчості. З’ясовані принципи ефективної комунікації. Розглянуто правила реалізації командної творчості. Наведено scrum- методологію прожект менеджменту щодо ролей керівників команди проєкту. Запропоновано схему управління конфліктами в команді для наочності результатів моніторингу ситуації в колективі і своєчасного виявлення як проблем в комунікації, так й результативності їх подолання.

Посилання

Бєляєва О.М. Мовленнєва комунікація: структура, види, форми, перешкоди. Світ медицини та біології. 2016. № 1(55). С. 187–193.

Башук Т.О. Управління різними типами конфліктів у креативному колективі. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 3. С. 111–119.

Ващенко І.В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ : монографія. Харків : ОВС, 2002. 256 с.

Гнатик Л.М. Комунікація: походження, типологія, функції. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.10. С. 344–353.

Гарматюк О. Механізми попередження і розв’язання конфліктів в антикризовому управлінні . Соціально-економічні проблеми і держава. 2010. Вип. 1 (3) С. 50–55.

Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження : навч. посіб. Київ : Основи, 2003. 172 с.

Волинець O. Креативна команда: як керувати талановитими та емоційними. Матеріали сайту «management.com.ua» від 7.08.2018 р. URL: https://www.management.com.ua/notes/creative-team.html

Гришова І.Ю. Безконфліктне управління на підприємствах в умовах галузевої трансформації. Economy. Zarządzanie. Nauka wczoraj, dziś, jutro. (28.02.2016) Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. str. 45–48.

Кульчицька А.Г. Роль менеджера в процесі управління конфліктами: тези міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки. ЖДТУ. 2012. Т. 2. С. 318–319.

Новікова Н. Управління конфліктами в організації: підходи до 53 вирішення та профілактики. Галицький економічний вісник. 2013. № 2(41). С. 79–83.

Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посіб. Київ : Кондор, 2004. 172 с.

умиков А.Н. Керування конфліктами : навч. посіб. Київ : МАУП, 2003. 97 с.

Тренінг з креативності для викладачів, який було проведено спільно з Британською Радою в Україні, Pearson, Dinternal Education та за підтримки МОН.; укл: Іванова В., Хорощак К. URL: https://drive.google.com/file/d/1NI7GAN3x8YmUrJmyAPElgCKAD9-78k-p/view

Як організувати плідну роботу над креативними проєктами: 6 книжок з дієвими підказками. Сайт «Культура та креативність». URL: https://www.culturepartnership.eu/ua/article/project-management-books

Paul Woods. (2019) How to Do Great Work Without Being an Asshole: (Guides for Creative Industries). Laurence King Publishing. р.144. URL: https://www.amazon.com/Great-Work-Without-Being-Asshole/dp/1786273918

Roland Flemm (2020). The difference between a good Scrum Master and a great Scrum Master. URL: https://www.scrum.org/resources/blog/

Barry Overveem. The 8 Stances of a Scrum Master. URL: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2017-05/The%208%20Stances%20of%20a%20Scrum%20Master%20Whitepaper%20v2_0.pdf

Осичка О., Чернега О. Особливості управління конфліктами в проектній команді. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 5. С. 152–171. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2017/247/page.php?id=abstract/ukr/152-171

Данченко О.Б., Бедрій Д.І., Семко І.Б. Управління конфліктами наукового проекту. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2019. № 2 (1327). С. 28–35.

Платформа побудови графічних об’єктів, готових шаблонів та діаграм «Canva». URL: https://www.canva.com/uk_ua/grafiky/intelekt-karta/

Byelyayeva O.M. (2016). Movlennyeva komunikatsiya: struktura, vydy, formy, pereshkody [Speech communication: structure, types, forms, obstacles.]. Svit medytsyny ta biolohiyi – The world of medicine and biology, 1(55), 187–193.

Bashuk T.O. (2012). Upravlinnnya riznymy typamy konfliktiv u kreatyvnomu kolektyvi [Management of various types of conflicts in a creative team]. Marketynh i menedzhment innovatsiy – Marketing and innovation management, 3, 111–119.

Vashchenko I.V. (2002). Konflikty: suchasnyy stan, problemy ta napryamky yikh vyrishennya v orhanakh vnutrishnikh sprav [Conflicts: current state, problems and directions of their resolution in internal affairs bodies]: monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: OVS, 256 p.

Hnatyk L.M. (2011). Komunikatsiya: pokhodzhennya, typolohiya, funktsiyi [Communication: origin, typology, functions]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny – Scientific bulletin of UNFU, 21.10, 344–353.

Harmatyuk O. (2010). Mekhanizmy poperedzhennya i rozvʺyazannya konfliktiv v antykryzovomu upravlinni [Conflict prevention and resolution mechanisms in anti-crisis management]. Sotsialʹno-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state, 1 (3), 50–55.

Hirnyk A., Bobro A. (2003). Konflikty: struktura, eskalatsiya, zaluchennya [Conflicts: structure, escalation, involvement]: navch. posib. Kyiv: Osnovy, 172.

Volynetsʹ O. Kreatyvna komanda: yak keruvaty talanovymy ta emotsiynymy [Creative team: how to manage talented and emotional]. Materialy saytu «management.com.ua» vid 7.08.2018. Available at: https://www.management.com.ua/notes/creative-team.html

Hryshova I.YU. Bezkonfliktne upravlinnya na pidpryyemstvakh v umovakh haluzevoyi transformatsiyi [Conflict-free management at enterprises in the conditions of industry transformation]. Ekonomika. Zarządzanie. Nauka wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamantovyy torhovyy tur», 2016.

Kulʹchytsʹka A.H. (2012) Rolʹ menedzhera v protsesi upravlinnya konfliktamy [The role of the manager in the process of conflict management]: tezy mizhvuzivsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi Dnyu nauky – theses of the interuniversity scientific and practical conference dedicated to the Day of Science. ZHDTU. 2, 318–319.

Novikova N. (2013). Upravlinnya konfliktamy v orhanizatsiyi: pidkhody do 53 vyrishennya ta profilaktyky [Management of conflicts in the organization: approaches to 53 resolution and prevention]. Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk – Galician Economic Herald, 2(41), 79–83.

Tsyurupa M.V. (2004). Osnovy konfliktolohiyi ta teoriyi perehovoriv [Basics of conflict theory and negotiation theory]. navch. posib. Kyiv: Kondor. 172 p.

Chumykov A.N. (2003) Keruvannya konfliktamy [Conflict management]: navch. posib. Kyiv: MAUP, 97 p.

Treninh z kreatyvnosti dlya vykladachiv, yakyy bulo provedeno spilʹno z Brytansʹkoyu Radoyu v Ukrayini, Pearson, Dinternal Education ta za pidtrymky MON [Creativity training for teachers, which was held jointly with the British Council in Ukraine, Pearson, Internal Education and with the support of the Ministry of Education and Science]; ukl: Ivanova V., Khoroshchak K. Available at: https://drive.google.com/file/d/1NI7GAN3x8YmUrJmyAPElgCKAD9-78k-p/view

Yak orhanizuvaty plidnu robotu nad kreatyvnymy proyektamy: 6 knyzhok z diyevymy pidkazkamy [How to organize fruitful work on creative projects: 6 books with effective tips]. Sayt «Kulʹtura ta kreatyvnistʹ». Available at: https://www.culturepartnership.eu/ua/article/project-management-books

Paul Woods (2019) How to Do Great Work Without Being an Asshole: (Guides for Creative Industries). Laurence King Publishing. р. 144. Available at: https://www.amazon.com/Great-Work-Without-Being-Asshole/dp/1786273918

Roland Flemm (2020). The difference between a good Scrum Master and a great Scrum Master. Available at: https://www.scrum.org/resources/blog/

Barry Overveem. The 8 Stances of a Scrum Master. Available at: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2017-05/The%208%20Stances%20of%20a%20Scrum%20Master%20Whitepaper%20v2_0.pdf

Osychka O., Cherneha O. (2017). Osoblyvosti upravlinnya konfliktamy v proektniy komandi [Peculiarities of conflict management in the project team]. Naukovyy visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu – Scientific Bulletin of Odessa National Economic University, 5, 152–171.

Danchenko O.B., Bedriy D.I., Semko I.B. (2019). Upravlinnya konfliktamy naukovoho proektu [Management of scientific project conflicts.]. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI» – Bulletin of the National Technical University "KhPI", 2 (1327), 28–35.

Platforma pobudovy hrafichnykh obʺyektiv, hotovykh shabloniv ta diahram «Canva». Available at: https://www.canva.com/uk_ua/grafiky/intelekt-karta/

Переглядів статті: 181
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Ровенська, В., Смирнова, І., & Латишева, О. (2023). РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ В КОНТЕКСТІ «PERFOMANCE MANAGEMENT». Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-10
Розділ
ЕКОНОМІКА