СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Ключові слова: державні закупівлі, публічні закупівлі, тендер, електронна система, електронні закупівлі, електронний торгівельний майданчик, електронна комерція, електронна система закупівель Prozorro, державне регулювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню загального стану функціонування електронних закупівель в Україні в сучасних умовах та вивчення інструментів модулю аналітики електронних закупівель в системі Prozorro, Проаналізовано зокрема і зміни, що сталися з початком введення воєнного стану в Україні. Розкрито суть поняття публічних закупівель та передумов їх виникнення. Вивчено світовий досвід впровадження публічних закупівель та його вплив на впровадження даної системи в Україні. Становлення економічного благополуччя держави важко уявити без повноцінного функціонування механізму проведення прозорих державних закупівель, який здатен забезпечити безперебійну взаємодію між усіма представниками економічної системи. Досліджено перспективи розвитку електронних закупівель в Україні, виявлено наявні проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення.

Посилання

Павлова В. А., Паршина О. А. Управління бізнес-процесами підприємства з використанням сучасних аналітичних технологій. Академічний огляд. 2017. № 1. С. 54–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2017_1_7

Кісельов М. Публічні закупівлі як новий формат державних закупівель. Інтернет-видання «Закон і бізнес». 2015. URL: http://zib.com.ua/ua/120019-publichni_zakupivli_yak_noviy_format_derzhavnih_zakupivel.html

Заєць Н. Електронні торги: знайомимося із системою ProZorro. Все про бухгалтерський облік. 2016. № 18. С. 27–28.

Канєвський Г. Що обіцяють публічні закупівлі бізнесу. Інтернет-видання «Європейська правда». 2015. URL: http://www.epravda.com.ua/columns/2015/06/25/547868/

Шатковський О., Файвеш Г. Електронні державні закупівлі: пошук українського шляху / Проект «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС». Веб-сайт Crown Agents. URL: http://eupublicprocurement.org.ua/eprocurement-finding-a-way-forukraine.html?lang=RU

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n2

Кайдаш Т. Державні закупівлі в Сполучених штатах Америки. Державні закупівлі в Україні. 2007. № 12. С. 39–44.

Prozorro – електронна система публічних закупівель. URL: https://prozorro.gov.ua/

Річний звіт Рrozorro за результатами 2022 року. URL: https://infobox.prozorro.org/articles/richniy-zvit-prozorro-za-rezultatami-2022-roku

Публічний модуль аналітики Prozorro. URL: https://bi.prozorro.org/

Pavlova V. A., Parshyna O. A. Upravlinnia biznes-protsesamy pidpryiemstva z vykorystanniam suchasnykh analitychnykh tekhnolohii. Akademichnyi ohliad. 2017. № 1. S. 54–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2017_1_7

Kiselov M. Publichni zakupivli yak novyi format derzhavnykh zakupivel. Internet-vydannia «Zakon i biznes». 2015. URL: http://zib.com.ua/ua/120019-publichni_zakupivli_yak_noviy_format_derzhavnih_zakupivel.html

Zaiets N. Elektronni torhy: znaiomymosia iz systemoiu ProZorro. Vse pro bukhhalterskyi oblik. 2016. № 18. S. 27–28.

Kanievskyi H. Shcho obitsiaiut publichni zakupivli biznesu. Internet-vydannia «Ievropeiska pravda». 2015. URL: http://www.epravda.com.ua/columns/2015/06/25/547868/

Shatkovskyi O., Faivesh H. Elektronni derzhavni zakupivli: poshuk ukrainskoho shliakhu / Proekt «Harmonizatsiia systemy derzhavnykh zakupivel v Ukraini zi standartamy YeS». Veb-sait Crown Agents. URL: http://eupublicprocurement.org.ua/eprocurement-finding-a-way-forukraine.html?lang=RU

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia osoblyvostei zdiisnennia publichnykh zakupivel tovariv, robit i posluh dlia zamovnykiv, peredbachenykh Zakonom Ukrainy “Pro publichni zakupivli”, na period dii pravovoho rezhymu voiennoho stanu v Ukraini ta protiahom 90 dniv z dnia yoho prypynennia abo skasuvannia». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n2

Kaidash T. Derzhavni zakupivli v Spoluchenykh shtatakh Ameryky. Derzhavni zakupivli v Ukraini. 2007. № 12. S. 39–44.

Prozorro – elektronna systema publichnykh zakupivel. URL: https://prozorro.gov.ua/

Richnyi zvit Rrozorro za rezultatamy 2022 roku. URL: https://infobox.prozorro.org/articles/richniy-zvit-prozorro-za-rezultatami-2022-roku

Publichnyi modul analityky Prozorro. URL: https://bi.prozorro.org/

Переглядів статті: 252
Завантажень PDF: 395
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Вальковець, А., & Поляк, К. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-1
Розділ
ЕКОНОМІКА