АВТЕНТИЧНІ РИСИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.: ПРОВІНЦІЙНИЙ ПРОСКУРІВ

  • Вікторія Церклевич Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Ключові слова: торгівля, купець, ярмарка, базар, завод, фабрика, виробництво

Анотація

Стаття присвячена дослідженню історичних, соціально-економічних, політичних, ментальних умов і факторів, що забезпечили перетворення провінційного міста на значний торговий осередок Правобережної України. Наведено лаконічний історичний екскурс історії міста з 1797 року до початку ХХ століття. Наведено статистичні показники нарощування обсягів торгівлі і виробництва, динаміки кількості мешканців загалом та підприємців зокрема, що характеризує зростання економічної значущості міста. Наведено основні сфери діяльності проскурівських купців, приведено приклади успішного використання нових технологій виробництва й організації торгівлі. Здійснено спробу окреслення автентичного торговельно-промислового обличчя Проскурова другої половини ХІХ – першого десятиліття ХХ ст. Доведено, що ключовими чинниками економічного зростання міста стали транзитне положення, залізничне сполучення, наявність внутрішнього та зовнішнього попиту, що у сукупності забезпечило стимулювання розвитку торгівлі і появу потужного купецького прошарку.

Посилання

Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации: Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи. Санкт-Петербург: А. С. Суворин. 1897. Т. 2. 3399 с.

Гуржій І.О., Маркіна В.О. Україна в системі всеросійського ринку 60–90-х років XIX ст. Український історичний журнал. К.: Наукова думка. 1968. № 6. С. 154–155.

Довжук І.В. Промисловий розвиток Донбасу в системі економіки Наддніпрянської України (кінець XIX – початок XX ст.)/ Монографія. Луганськ: В-во СНУ ім. В. Даля. 2003. 312 с.

Економічна історія України: іст.-екон. дослідж.: в 2 т. / Т.А. Балабушевич та ін.; відп. ред. В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. К.: Ніка-Центр, 2011.694 с.

Єсюнін С. Вулиці Хмельницького. Історико-довідкове видання. Тернопіль: Видавець В.П. Андріїшин, 2005. 122 с.

Єсюнін С., Павлова Н. Проскурів-Хмельницький. Подорож у часі: зб. нарисів. Хмельницький: ПП Гонта А.С. 2006. 60 с.

Історія народного господарства Української РСР: у 3 т. 4 кн. / за ред. І.І. Лукінова та ін. К.: Наукова думка, 1983. Т. 1. 463 с.

Кругляк Б.А. Розвиток капіталістичних форм внутрішньої торгівлі на Україні в 60–90-х роках XIX ст. Історія народного господарства та економічної думки Української РСР: Республіканський міжвідомчий зб. наук. праць. 1980. Вип. 14. С. 48–53.

Кругляк Б.А. Ярмарочная и базарная торговля в конце XIX – начале XX века (на материалах Украины). Отечественная история. 1993. № 32. С. 165–175.

Москалюк М.М. Розвиток переробної промисловості у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Тернопіль: Рада, 2009. 334 с.

Обзор Подольской губернии за 1886 год : прил. ко Всеподданнейшему отчету губернатора. Подольской губернский статистический комитет. Каменец-Подол., 1887.

Раковский Л.Э. Сахарная промышленность Украины в 60–90-е гг. XIX в.: дис. ... доктора ист. наук: 07.00.02. К., 1995. 490 с.

Suvorіn A.S. (1897) Vsia Rossyia. Russkaia knyha promыshlennosty, torhovly, selskoho khoziaistva y admynystratsyy: Torhovo-promыshlennыi adres-kalendar Rossyiskoi ymperyy [All Russia. Russian book of industry, commerce, agriculture and administration: Commercial and industrial address-calendar of the Russian Empire]. St. Petersburg: A.S. Suvorin. (in Russian)

Gurzhii I.O., Markina V.O. (1968) Ukraina v systemi vserosiiskoho rynku 60–90-kh rokiv XIX st. [Ukraine in the system of the All-Russian market of the 60-90s of the XIX century]. Ukrainian Historical Magazine, no. 6, pp. 154–155.

Dovzhuk I.V. (2003) Promyslovyi rozvytok Donbasu v systemi ekonomiky Naddniprianskoi Ukrainy (kinets XIX – pochatok XX st.) [Industrial development of the Donbas in the economy of the Dnieper Ukraine (the end of the XIX - the beginning of XX century)]. Lugansk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. (in Ukrainian)

Balabushevich T.A., Baran V.D., Baran V.K., Smoliy V.A. (2011) Ekonomichna istoriia Ukrainy [Economic History of Ukraine]. Kiev: Nika-Center . (in Ukrainian)

Yessuinin S. (2005) Vulytsi Khmelnytskoho [Streets of Khmelnitsky]. Ternopil: V.P. Andriishin. (in Ukrainian)

Yessuinin S., Pavlova N. (2006) Proskuriv-Khmelnytskyi. Podorozh u chasi [Proskuriv-Khmelnitsky. Travel in time]. Khmelnytsky: Gonta A.S. (in Ukrainian)

.Lukinov I.I. (1983) Istoriia narodnoho hospodarstva Ukrainskoi RSR [History of the national economy of the Ukrainian SSR]. Kyiv: Scientific thought. (in Ukrainian)

Kruglyak B.A. (1980) Rozvytok kapitalistychnykh form vnutrishnoi torhivli na Ukraini v 60–90-kh rokakh XIX st. [The development of capitalist forms of domestic trade in Ukraine in the 60-90s of the XIX century]. History of the national economy and economic thought of the Ukrainian SSR: Republican interagency collection of scientific works, vol. 14, pp. 48–53.

Kruglyak B.A. (1993) Yarmarochnaia y bazarnaia torhovlia v kontse XIX – nachale XX veka (na materyalakh Ukraynы) [Fair and bazaar trade in the late XIX - early XX century (on materials of Ukraine)]. National history, no. 32. pp. 165-175.

Moskalyuk M.M. (2009) Rozvytok pererobnoi promyslovosti u Naddniprianskii Ukraini v druhii polovyni KhIKh – na pochatku KhKh stolittia [Development of the processing industry in the Dnieper Ukraine in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries]. Ternopil: Rada. (in Ukrainian).

Podolskyi hubernskyi statystycheskyi komytet (1887) Obzor Podolskoi hubernyy za 1886 hod [The review of Podolsk province for 1886]. Kamenetz-Podolsky.

Rakovsky L.E. (1995) Sakharnaia promыshlennost Ukraynы v 60–90-e hh. XIX v. [Sugar industry of Ukraine in the 60–90s XIX century] (PhD Thesis), Kiev.

Переглядів статті: 487
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Церклевич, В. (2020). АВТЕНТИЧНІ РИСИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.: ПРОВІНЦІЙНИЙ ПРОСКУРІВ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/22
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ