ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  • Олександр Світовий Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-0675-559X
Ключові слова: фармацевтичний ринок, фармацевтичні підприємства, лікарські засоби, товар, попит, збут, ціна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей та деяких аспектів функціонування фармацевтичного ринку України в реаліях сьогодення. Проведено аналіз сучасного стану фармацевтичного ринку, виявлені чинники, які перешкоджають його розвитку. Акцентовано увагу на особливостях збуту фармацевтичних товарів і послуг у період дії воєнного стану на після його завершення. Наголошено на необхідності ухвалення державних цільових програм із підтримки вітчизняних виробників фармацевтичних товарів. Обґрунтовано, що для покращення конкурентоздатності вітчизняних фармацевтичних підприємств необхідно впроваджувати інноваційні продукти, проводити розробку та збільшити виробництво оригінальних ліків. Запропоновані шляхи стимулювання розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва та способи імпортозаміщення лікарських засобів.

Посилання

Савич А. О., Павлюк Б. В. Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку антидіабетичних лікарських засобів в Україні. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2022. Т. 15. № 1 (38). С. 80–85. DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.1.252509

Про лікарські засоби : Закон України від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР. Редакція від 05.02.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80/print1389885672745636 (дата звернення: 22.02.2023).

Перцев І. М., Рубан О. М. Стан фармацевтичної термінології та правомірність статусу терміну «фармацевтичний препарат». Фармацевтичний журнал. 2011. № 4. С. 18–23. URL: https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/626/589

Фармацевтична енциклопедія: сайт. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/328/farmacevtichnij-rinok (дата звернення: 16.02.2023).

Державна служба статистики України : сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.02.2023).

Пенькова О. Г., Корман І. І., Семенда О. В. Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9–10. С. 16–23. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.9-10.16

Шандрівська О. Є., Цветковська. А. В. Дослідження фармацевтичного ринку України: у фокусі концентрація ринку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2022. № 1 (9). С. 56–68. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/apr/27443/220198verstka-58-70.pdf

Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. Редакція від 27.10.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (дата звернення: 21.02.2023).

Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011-2020 роки : Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 вересня 2010 року № 769 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27.03.2013 № 242) URL: https://ips.ligazakon.net/document/MOZ11951 (дата звернення: 20.02.2023).

Гончаренко Д. О. Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України в умовах європейської інтеграції. Бізнес Інформ. 2021. № 5. С. 194–201. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-194-201

Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики і лікування особливо небезпечних інфекційних та інших хвороб для забезпечення державних потреб України на 2021-2026 роки : проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України (2020). URL: https://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-rozporjadzhennja-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-shvalennja-koncepcii-derzhavnoi-cilovoi-programi-stvorennja-ta-rozvitku-vnutrishnogo-virobnictva-visokojakisnih-likarskih-zasobiv-dlja-profilaktiki-i-likuvannja-osoblivo-nebezpechnih-infekcijnih. (дата звернення: 20.02.2023).

Пашков В., Гнедик Є. Фармацевтична політика держави в умовах воєнного стану. Публічне право. 2022. № 2 (46). С. 80–90. DOI: https://doi.org/10.32782/2306-9082/2022-46-8.

Шалько О. О. Особливості забезпечення населення лікарськими засобами під час над звичайних ситуацій та воєнного стану: аналіз та перспективи. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2022. № 1 (91). С. 35–39. DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.1.13073

Смірнова Г. В. Регулювання фармацевтичного ринку в контексті оптимізації соціального забезпечення населення. Регіональна економіка. 2021. № 4 (102). С. 29–34. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-4-4

Саліхова О. Б., Гончаренко Д. О. Концептуальні засади стратегії розвитку високотехнологічної індустрії лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р. Бізнес Інформ. 2020. № 7. С. 28–35. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-28-35

Savych, A. O., & Pavliuk, B. V. (2022). Marketynhovyi analiz farmatsevtychnoho rynku antydiabetychnykh likarskykh zasobiv v Ukraini. [Marketing analysis of the pharmaceutical market of antidiabetic drugs in Ukraine]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky – Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 15, 1 (38), 80–85. DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.1.252509 [in Ukrainian]

The Verkhovna Rada of Ukraine (1996). The Law of Ukraine «About medicinal products». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80/print1389885672745636 (accessed February 22, 2023)

Percev, I. M., & Ruban, E. A. (2011). Stan farmatsevtychnoi terminolohii ta pravomirnist statusu terminu «farmatsevtychnyi preparat» [The state of pharmaceutical terminology and legitimacy of term «pharmaceutical preparation»]. Farmatsevtychnyi zhurnal – Pharmaceutical journal, 4, 18–23. Available at: https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/626/589 [in Ukrainian]

Farmatsevtychna entsyklopediia: sait. [Pharmaceutical encyclopedia: website]. Available at: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/328/farmacevtichnij-rinok (accessed February 16, 2023)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: sait [State Statistics Service of Ukraine: website]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (accessed February 20, 2023)

Penkova, O., Korman, I., & Semenda, O. (2022). Marketynhovyi analiz farmatsevtychnoho rynku Ukrainy [Marketing analysis of the pharmaceutical market in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 9–10, 16–23. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.9-10.16 [in Ukrainian]

Shandrivska, О. Ye., & Tsvetkovska, A. V. (2022). Doslidzhennia farmatsevtychnoho rynku Ukrainy: u fokusi kontsentratsiia rynku [Research of the Ukraine pharmaceutical market: the market concentration in the focus]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ekonomiky ta upravlinnia» – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Series «Problems of economics and management», 1 (9), 56–68. Available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2022/apr/27443/220198verstka-58-70.pdf [in Ukrainian].

The Verkhovna Rada of Ukraine (1992). The Law of Ukraine «Fundamentals of Ukrainian legislation on health care». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (accessed February 21, 2023).

Ministry of Health of Ukraine (2010). Concept of the development of the pharmaceutical sector of the healthcare industry of Ukraine for 2011-2020. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/MOZ11951 (accessed February 20, 2023).

Honcharenko, D. O. (2021). Teoretychni pidkhody ta metodolohichni zasady rozvytku farmatsevtyky Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii [The Theoretical Approaches and Methodological Principles for Development of Ukrainian Pharmaceutical Production in the Conditions of European Integration]. Biznes Inform – Business Inform, 5, 194–201. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-194-201 [in Ukrainian]

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020). Draft Order «On approval of the Concept of the State Target Programme for the Creation and Development of the Internal Production of High-Quality Medicines for the Prevention and Treatment of Particularly Dangerous Infectious and Other Diseases in order to meet the State needs of Ukraine for the period 2021-2026». Available at: https://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-rozporjadzhennja-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-shvalennja-koncepcii-derzhavnoi-cilovoi-programi-stvorennja-ta-rozvitku-vnutrishnogo-virobnictva-visokojakisnih-likarskih-zasobiv-dlja-profilaktiki-i-likuvannja-osoblivo-nebezpechnih-infekcijnih (accessed February 20, 2023).

Pashkov V., & Gnedyk, Ye. (2022). Farmatsevtychna polityka derzhavy v umovakh voiennoho stanu [Pharmaceutical policy of the state in martial law]. Publichne pravo – Public Law, 2 (46), 80–90. DOI: https://doi.org/10.32782/2306-9082/2022-46-8 [in Ukrainian]

Shmalko, О. О. (2022). Osoblyvosti zabezpechennia naselennia likarskymy zasobamy pid chas nad zvychainykh sytuatsii ta voiennoho stanu: analiz ta perspektyvy [Features of providing the population with medicines during emergencies and martial law: analysis and prospects]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy – Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine, 1 (91), 35–39. DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.1.13073 [in Ukrainian]

Smirnova, H. V. (2021). Rehulyuvannya farmatsevtychnoho rynku v konteksti optymizatsiyi sotsial'noho zabezpechennya naselennya [The pharmaceutical market regulation in the context of social security optimization]. Rehional'na ekonomika – Regional Economy, 4 (102), 29-34. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-4-4 [in Ukrainian]

Salikhova, O. B., & Honcharenko, D. O. (2020). Kontseptualni zasady stratehii rozvytku vysokotekhnolohichnoi industrii likarskykh zasobiv ta medychnykh vyrobiv v Ukraini do 2030 r. [The Conceptual Foundations of the Strategy of Development of the High-Tech Industry of Pharmaceuticals and Medical Products in Ukraine till 2030]. Biznes Inform – Business Inform, 7, 28–35. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-28-35 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 379
Завантажень PDF: 265
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Світовий, О. (2023). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ . Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-80
Розділ
МАРКЕТИНГ