ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

Ключові слова: фінансовий стан, аграрне підприємство, діагностика, фактори, інформаційне забезпечення, ризики

Анотація

Дана стаття присвячена насущним питанням впливу інформаційного забезпечення при діагностиці фінансового стану аграрних підприємств в умовах невизначеності та ризику. Розглянуто питання інноваційних підходів до формування факторів цього впливу, шляхом взаємодії певних елементів системи фінансових відносин аграрного підприємства, що визначається поєднанням господарсько-виробничих категорій в умовах невизначеності та ризику діяльності. Розглянуті напрямки покращення фінансових результатів діяльності аграрного підприємства. На підставі аналізу нормативно-правової бази діагностики фінансового стану діяльності аграрного підприємства визначено інноваційні підходи до проблем їх інформаційного забезпечення. Визначена необхідність дослідження сучасного розвитку аграрних підприємств та виділення ключових чинників виникнення проблем у розвитку управління зеленими інвестиціями аграрних підприємств, а також пошук шляхів і засобів покращення їх діяльності в умовах невизначеності та ризику.

Посилання

Гогуля О. Сучасні аспекти управління підприємницькою діяльністю сільськогосподарських товаровиробників в умовах глобалізації ринку. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 184–188.

Липчук В. В. Підприємництво в розвитку інтегрованого сільського господарства і сільських територій. Львів : Сполом, 2013. 302 с.

Малік М., Шпикуляк О., Супрун О. Розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі: макроекономічний аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. Вип. 1(49).Т. 2. С. 32–37.

Панасюк Б. М. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства. Науковий блог. 2019. 148 с.

Партола А. С. Шляхи підвищення прибутковості підприємства. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти. 2017. 684 с.

Poliatykina L.I. Rationale and trends of development of small business enterprises in Ukraine. Economic and law paradigm of modern society. 2018. №2. Pp. 31–39.

Hohulia O. (2017) Suchasni aspekty upravlinnya pidpryyemnytsʹkoyu diyalʹnistyu silʹsʹkohospodarsʹkykh tovarovyrobnykiv v umovakh hlobalizatsiyi rynku [Modern aspects of managing the entrepreneurial activity of agricultural producers in the conditions of market globalization]. Ekonomika i suspilʹstvo. Issue 11. pp. 184–188. (in Ukrainian)

Lipchuk V.V. (2013) Pidpryyemnytstvo v rozvytku intehrovanoho silʹsʹkoho hospodarstva i silʹsʹkykh terytoriy [Entrepreneurship in the development of integrated agriculture and rural areas]. Lviv: Spolom. (in Ukrainian)

Malik M., Shpykuliak O., Suprun O. (2017) Rozvytok pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti v ahrarnomu sektori: makroekonomichnyy aspekt [Development of entrepreneurial activity in the agricultural sector: macroeconomic aspect]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Issue 1(49). Vol. 2, pp. 32–37. (in Ukrainian)

Panasyuk B. M. (2019) Otsinka ta shlyakhy pokrashchennya finansovoho stanu pidpryyemstva [Evaluation and ways to improve the financial condition of the enterprise]. Scientific blog. 148 p. (in Ukrainian)

Partola A. S. (2017) Shlyakhy pidvyshchennya prybutkovosti pidpryyemstva. Rozvytok yevropeysʹkoho prostoru ochyma molodi: ekonomichni, sotsialʹni ta pravovi aspekty [Ways to increase the profitability of the enterprise. Development of the European space through the eyes of young people: economic, social and legal aspects]. Lviv. 684 p. (in Ukrainian)

Poliatykina L.I. (2018) Rationale and trends of development of small business enterprises in Ukraine. Economic and law paradigm of modern society, no. 2, pp. 31–39.

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Полятикін, С. (2023). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-78
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ