ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙНИ

Ключові слова: фінансові технології, тренди, банківська система, банки, інновації

Анотація

У статті обґрунтованою значення та актуальність вивчення теоретичних та практичних аспектів розвитку фінансових технологій та їх впливу на банківський сектор України. Визначено, що впровадження фінансових технологій у діяльність банків значно підвищує ефективну діяльність останніх. Виявлено основні передумови, що впливають на розвиток фінансових технологій в Україні. Охарактеризовано особливості розподілу фінтех-компаній за сферами діяльності в Україні у до пандемічний період та пост пандемічний. Визначено основні тренди розвитку фінансових технологій у світі та перспективи розвитку на 2023 р. Визначено, що розвиток фінансових технологій в Україні здійснювався під впливом війни, внаслідок чого окремі напрями технологій набули особливої актуальності та попиту у порівнянні із світовими темпами розвитку.

Посилання

Худолій Ю.С., Халєвіна М.О. Фінтехнології в банківському бізнесі: реалії та перспективи. Проблеми економіки. 2021. № 1. C. 134–142. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-134-142

Батрак О.В. Стратегії розвитку фінансового сектора та фінансової індустрії в Україні на інноваційних засадах. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. 2021. № 9 (53). С. 106–113.

Демчишак Н., Дубик Г., Гриб В. Розвиток експорту цифрових технологій в умовах формування єдиного цифрового простору Європейського Союзу. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 73–79.

Демчишак Н., Радик В. Розвиток цифрової інфраструктури та блокчейн-технологій в Україні. Інноваційна економіка. 2020. № 3-4. С. 188–194.

Коваленко В.В. Розвиток фінансових інновацій у небанківських фінансових установах. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 1. С. 244–250.

Oxford dictionary. FinTech. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech

World Retail Banking Report 2022: Incumbent banks must embrace datacentric capabilities to drive personalized customer experiences. URL: https://www.capgemini.com/mx-es/wp-content/uploads/sites/24/2022/04/WRBR-2022_web.pdf

Каталог фінтех-компаній України 2021. УАФІК. 2022. URL: https://drive.google.com/file/d/1muA2397xKPsbQEM86Ws8fTame-3jplif/view

10 Fintech Trends for 2022/2023: Top Predictions According to Experts. URL: https://financesonline.com/fintech-trends/

Top Fintech Trends To Watch In 2023. Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/10/14/top-fintech-trends-to-watch-in-2023/?sh=49db0c101610

EY Tech Trends Chapter VIII: top FinTech trends in 2023. Ernst&Young. URL: https://www.ey.com/en_in/technology/ey-tech-trends-chapter-eight-top-fintech-trends-in-2023

Top fintech trends for 2022. KPMG. URL: https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2022/01/top-fintech-trends-in-h2-2021.html

Финансовые возможности украинцев, планы НБУ и тренды финтеха. Finance.ua. URL: https://finance.ua/goodtoknow/FinTech-2022#headline_3

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy2025.pdf

Транскордонні платежі, вбудовані фінанси та нова регуляторка: головні тренди українського фінтеху в 2023-му. URL: https://speka.media/golovni-trendi-ukrayinskogo-fintexu-v-2023-mu-pkyxdv

Khudolii Yu.S., Khalievina M.O. (2021). Fintekhnolohii v bankivskomu biznesi: realii ta perspektyvy [Fintechnologies in the banking business: realities and prospects]. Problemy ekonomiky. № 1. P. 134–142. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-134-142 [in Ukrainian]

Batrak O. . (2021). Stratehii rozvytku finansovoho sektora ta finansovoi industrii v Ukraini na innovatsiinykh zasadakh [Strategies for the development of the financial sector and the financial industry in Ukraine based on innovation]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Seriia : Ekonomichni nauky. № 9 (53). S. 106–113 [in Ukrainian].

Demchyshak N., Dubyk H., Hryb V. (2020). Rozvytok eksportu tsyfrovykh tekhnolohii v umovakh formuvannia yedynoho tsyfrovoho prostoru Yevropeiskoho Soiuzu [The development of the export of digital technologies in the conditions of the formation of a single digital space of the European Union]. Ekonomika ta derzhava. № 6. S. 73–79 [in Ukrainian].

Demchyshak N., Radyk V. (2020). Rozvytok tsyfrovoi infrastruktury ta blokchein-tekhnolohii v Ukraini [Development of digital infrastructure and blockchain technologies in Ukraine]. Innovatsiina ekonomika. № 3-4. S. 188–194 [in Ukrainian].

Kovalenko V. V. (2020). Rozvytok finansovykh innovatsii u nebankivskykh finansovykh ustanovakh [Development of financial innovations in non-bank financial institutions]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. №. 1. S. 244–250 [in Ukrainian].

Oxford dictionary. FinTech. Retrieved from: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech

World Retail Banking Report 2022: Incumbent banks must embrace datacentric capabilities to drive personalized customer experiences. Retrieved from: https://www.capgemini.com/mx-es/wp-content/uploads/sites/24/2022/04/WRBR-2022_web.pdf

Kataloh fintekh-kompanii Ukrainy 2021 (2022) [Catalog of fintech companies of Ukraine 2021]. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1muA2397xKPsbQEM86Ws8fTame-3jplif/view [in Ukrainian].

10 Fintech Trends for 2022/2023: Top Predictions According to Experts. Retrieved from: https://financesonline.com/fintech-trends/.

Top Fintech Trends To Watch In 2023. Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/10/14/top-fintech-trends-to-watch-in-2023/?sh=49db0c101610.

EY Tech Trends Chapter VIII: top FinTech trends in 2023. Ernst&Young. Retrieved from: https://www.ey.com/en_in/technology/ey-tech-trends-chapter-eight-top-fintech-trends-in-2023

Top fintech trends for 2022. KPMG. Retrieved from: https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2022/01/top-fintech-trends-in-h2-2021.html

Fynansovyie vozmozhnosti ukraintsev, plany NBU i trendy fintekha [Financial opportunities of Ukrainians, NBU plans and fintech trends]. Finance.ua. Retrieved from: https://finance.ua/goodtoknow/FinTech-2022#headline_3 [in Russian].

Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku [Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025]. Natsionalnyi bank Ukrainy. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy2025.pdf [in Ukrainian].

Transkordonni platezhi, vbudovani finansy ta nova rehuliatorka: holovni trendy ukrainskoho fintekhu v 2023-mu [Cross-border payments, integrated finance and a new regulator: the main trends of Ukrainian fintech in 2023]. Retrieved from: https://speka.media/golovni-trendi-ukrayinskogo-fintexu-v-2023-mu-pkyxdv [in Ukrainian].

Переглядів статті: 377
Завантажень PDF: 939
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Григораш, О., & Волошин, І. (2023). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙНИ . Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-72
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ