ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 38

Ключові слова: нематеріальні активи, ідентифікація, класифікація, визнання, оцінка, собівартість, переоцінена вартість

Анотація

У статті досліджено значення та класифікацію нематеріальних активів відповідно до положень Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». Встановлено, що в міжнародному стандарті наведено рекомендаційні класи нематеріальних активів, які підприємство може змінювати та доповнювати. Автором встановлено й висвітлено умови, за яких нематеріальний актив визнається у балансі суб’єкта господарювання. Право власності на кожну групу нематеріальних активів, які можуть бути ідентифіковані, засвідчують документи, перелік яких класифіковано та подано в таблиці. Узагальнено шляхи отримання нематеріальних активів на підприємство, а також напрями їх вибуття. Метою написання статті є виокремлення значення нематеріальних активів в господарській діяльності суб’єктів господарювання, дослідження порядку їх ідентифікації, класифікації, оцінки та визнання відповідно до вимог положень МСБО 38 «Нематеріальні активи». Автором використано універсальні методи дослідження. Аналіз – за допомогою нього досліджено класифікаційні групи нематеріальних активів. Метод синтезу використано при об’єднані методів оцінки нематеріальних активів. На основі вивчення нормативно-правової бази з регулювання обліку за міжнародними стандартами розкрито порядок переоцінки нематеріальних активів. Переоцінка проводиться за умови існування активного ринку аналогічних нематеріальних активів. Проте активний ринок не може існувати для торговельних марок, заголовків, видавничих прав на кіно- та музичні твори, патентів та торгових знаків, оскільки кожен з таких активів є унікальним. Нематеріальні активи, для яких не існує активного ринку, обліковують тільки за моделлю собівартості. Практична цінність полягає у розкритті порядку формування собівартості нематеріальних активів при їх надходженні та виокремленні елементів, що не включаються до неї. На прикладі практичної ситуації проведено дооцінку комп’ютерної програми за методом пропорційної оцінки і за методом списання. Встановлено, що нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються, з невизначеним строком – не амортизуються. Досліджено та розкрито сутність поняття «правовстановлюючий документ» при визначені строку корисного використання нематеріального активу.

Посилання

Банасько Т. М. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні. Економіст. 2014. № 2. С. 30–33.

Бутнік-Сіверський О. Економіко-правовий погляд щодо розвитку обліку нематеріальних активів на шляху до неоекономіки. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 6. С. 109–122. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31846/1/intangible%20assets.pdf (дата звернення: 16.02.2023).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua (дата звернення: 16.02.2023).

Овсюк Н. В., Лесько М. О. Облік нематеріальних активів згідно національних та міжнародних стандартів: шляхи вдосконалення. Економіка та суспільство. 2021. Вип. № 31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/698/671 (дата звернення: 16.02.2023).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (дата звернення: 16.02.2023).

Пономаренко І. О. МСФЗ на практиці: облік нематеріальних активів. Аудиторська фірма CIB Аудит Консалтинг. URL: http://www.cib-audit.com/press-center/novosti/msfz-na-praktici-oblik-nematerialnih-aktiviv.html (дата звернення: 16.02.2023).

Тлумаченням ПКТ 32 «Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті». Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_030#Text (дата звернення: 16.02.2023).

Федорова І. В. Ідентифікація нематеріальних активів як початкова стадія їх обліку: проблемні питання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 23. С. 128–131. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/29.pdf (дата звернення: 16.02.2023).

Banasko T. M. (2014). Problemy ta perspektyvy doslidzhennia nematerialnykh aktyviv v Ukraini [Core issues and prospects of researching intangible assets in Ukraine]. The Economist. No 2. P. 30–33.

Butnik-Siverskyi O. (2019). Ekonomiko-pravovyi pohliad shchodo rozvytku obliku nematerialnykh aktyviv na shliakhu do neoekonomiky [Economic and legal insight into developing accounting for intangible assets on the way to neo-economics]. Theory and Practice of Intellectual Property. No 6. P. 109–122. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31846/1/intangible%20assets.pdf (last accessed: 16.02.2023).

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 38 «Nematerialni aktyvy» [International Accounting Standard 38 «Intangible Assets»]. The Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://mof.gov.ua (last accessed: 16.02.2023).

Ovsiuk N. V., Lesko M. O. (2021). Oblik nematerialnykh aktyviv zghidno natsionalnykh ta mizhnarodnykh standartiv: shliakhy vdoskonalennia [Accounting for intangible assets under national and international standards: ways of improving]. Economy and Society. No. 31. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/698/671 (last accessed: 16.02.2023).

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8 «Nematerialni aktyvy» [Ukrainian Accounting Standard 8 «Intangible assets»]. The Order of the Ministry of Finance of Ukraine issued on 18th October 1999 No. 242. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (last accessed: 16.02.2023).

Ponomarenko I. O. MSFZ na praktytsi: oblik nematerialnykh aktyviv [IFRS in practice: accounting for intangible assets]. Auditing firm CIB Audit Consulting. Available at: http://www.cib-audit.com/press-center/novosti/msfz-na-praktici-oblik-nematerialnih-aktiviv.html (last accessed: 16.02.2023).

Tlumachenniam PKT 32 «Nematerialni aktyvy: vytraty na storinku v Interneti» [SIC Interpretation for 32 «Intangible Assets – Wes Site Costs»]. Verkhovna rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 929_030#Text (last accessed: 16.02.2023).

Fedorova I. V. (2017). Identyfikatsiia nematerialnykh aktyviv yak pochatkova stadiia yikh obliku: problemni pytannia [Identifying intangible assets as an initial phase of accounting: controversial issues]. International Humanitarian University Herald, vol. 23, pp. 128–131. Available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/29.pdf (last accessed: 16.02.2023).

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 363
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Грибовська, Ю. (2023). ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 38. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-85
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ