ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: земельні ресурси, ефективність, продовольча безпека, експорт, імпорт, інтенсифікація

Анотація

У дослідженні встановлено, що загалом в Україні, і зокрема у Житомирській області спостерігається зростання виробництва валової продукції на 1 га сільськогосподарських угідь та ріллі. Така ситуація пояснюється, по-перше, зростанням обсягу валового виробництва продукції та по-друге, зменшенням площі сільськогосподарських угідь та ріллі. Позитивним є те, що відбувається переміщення товарного виробництва аграрної продукції від дрібних господарств населення до великих сільськогосподарських підприємств, які здатні здійснювати не тільки інтенсифікацію земельних ресурсів, а й забезпечувати продовольчу безпеку населення України. Визначено, що національна продовольча безпека формується за рахунок власного виробництва сільськогосподарської продукції і є менш залежною від імпортних продуктів харчування. Обгрунтовано, що головним резервом підвищення ефективності використання земельних ресурсів є інтенсифікація, яка передбачає зниження рівня розораності земельних угідь, використання новітніх мінеральних добрив, виробництво нових поколінь засобів захисту рослин тощо.

Посилання

Березівський П.С., Особа П.Н. Напрями інтенсифікації розвитку сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2009. № 6 (174). С. 18–25.

Бурлака Н.І. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Економіка Фінанси Менеджмент: актуальні питання науки і практики. Науковий журнал. 2017. Випуск №3. Вінниця. С. 36–42.

Вільхова Т. В. Інтенсифікація використання земельних угідь в сільськогосподарських підприємствах : дис. канд. економ. наук : [спец]. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Володимирівна Вільхова; Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дніпро : ДДАЕУ, 2017. 193 с. URL: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6061

Горлачук В. В. Інноваційне управління земельною власністю : монографія Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Національний гірничий університет. Миколаїв : Іліон. 2013. 179 с.

Данкевич В.Є. Інтенсифікація землеробства при високотоварному виробництві. ЖНАЕУ. 2018. С. 39–44.

Данкевич В.Є. Розвиток земельних відносин у сільському господарстві: теорія, методологія, практика : дис. д.е.н.: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 2017. 591 с.

Дюк А. А., Бурлака Н. І. Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації: регіональний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6604

Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. / За ред. С.В. Мочерного. Львів : Світ, 2005. Т. 1. 616 c.

Комітет з питань аграрної та земельної політики. Збитки агропромислового комплексу України від війни становлять $4,3 млрд. 2022. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/224079.html (дата звернення 21.02.2023 р.)

Кононенко Ж.А. Інтенсифікація як складова економічної ефективності використання землі. Ефективна економіка. 2017. № 4. С. 50–56.

Кошкалда І.В. Особливості приватного землекористування в Україні. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття : цикли та кризи», Дніпропетровськ. № 1 (3). 2010. Т. 2. С. 153–160.

Кучер А.В. Економіка застосування мінеральних добрив. Пропозиція. Спецвипуск. 2016. № 1. С. 10–12.

Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектора економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 5–24.

Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2000-2021 роки. Державна служба статистики України. Ю. М. Остапчука. Київ : Держкомстат. 2021. 368 с.

Berezivskyi P.S., Osoba P.N. (2009). Napriamy intensyfikatsii rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Directions of intensification of development of agricultural enterprises]. Ekonomika APK. № 6 (174). P. 18–25.

Burlaka N.I. (2017). Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony navkolyshnoho seredovyshcha. [Economics of nature use and environmental protection]. Ekonomika Finansy Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. Naukovyi zhurnal. №3. Vinnytsia. P. 36–42.

Vilkhova T. V. Intensyfikatsiia vykorystannia zemelnykh uhid v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Intensification of land use in agricultural enterprises]: dys. kand. ekonom. nauk : [spets]. 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti) / Tetiana Volodymyrivna Vilkhova ; Dnipropetrovskyi derzhavnyi ahrarno-ekonomichnyi universytet. Dnipro: DDAEU, 2017. 193 p. Available at: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6061

Horlachuk V.V. (2013). Innovatsiine upravlinnia zemelnoiu vlasnistiu [Innovative land property management]: monohrafiia Chornomor. derzh. un-t im. Petra Mohyly, Natsionalnyi hirnychyi universytett. Mykolaiv: Ilion. 179 p.

Dankevych V.Ie. (2018) Intensyfikatsiia zemlerobstva pry vysokotovarnomu vyrobnytstvi [Intensification of agriculture with high commodity production]. ZhNAEU. P. 39–44.

Dankevych V.Ie. (2017). Rozvytok zemelnykh vidnosyn u silskomu hospodarstvi: teoriia, metodolohiia, praktyka [Development of land relations in agriculture]: dys. d.e.n.: 08.00.03 – ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom. 591 p.

Diuk A.A., Burlaka N.I. (2018). Ekolohizatsiia zemelnykh resursiv v umovakh hlobalizatsii: rehionalnyi aspekt. [Greening of land resources in the conditions of globalization: regional aspect]. Efektyvna ekonomika. № 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6604

Ekonomichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Economic encyclopedic dictionary]: u 2-kh t. / Za red. S.V. Mochernoho. Lviv: Svit, 2005. T. 1. 616 p.

Komitet z pytan ahrarnoi ta zemelnoi polityky. Zbytky ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy vid viiny stanovliat $4,3 mlrd. [The losses of the agro-industrial complex of Ukraine from the war amount to $4.3 billion]. 2022. Available at: https://www.rada.gov.ua/news/razom/224079.html

Kononenko Zh.A. (2017). Intensyfikatsiia yak skladova ekonomichnoi efektyvnosti vykorystannia zemli. [Intensification as a component of economic efficiency of land use]. Efektyvna ekonomika. № 4. P. 50–56.

Koshkalda I.V. (2010). Osoblyvosti pryvatnoho zemlekorystuvannia v Ukraini. [Peculiarities of private land use in Ukraine]. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu «Svitova ekonomika ХХІ stolittia : tsykly ta kryzy», Dnipropetrovsk. № 1 (3). T. 2. P. 153–160.

Kucher A.V. (2016). Ekonomika zastosuvannia mineralnykh dobryv. [Economics of using mineral fertilizers]. Propozytsiia. Spetsvypusk. № 1. P. 10–12.

Mesel-Veseliak V.Ya., Fedorov M.M. (2015). Teoretyko-metodolohichne i normatyvno-pravove zabezpechennia transformatsii ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy do rynkovykh umov hospodariuvannia, naukovyi suprovid ta efektyvnist zaprovadzhennia. [Theoretical, methodological and regulatory support for the transformation of the agrarian sector of the economy of Ukraine to market conditions of management, scientific support and effectiveness of implementation]. Ekonomika APK. № 7. P. 5–24.

Statystychnomu zbirnyku «Silske hospodarstvo Ukrainy» za 2000-2021 roky. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Statistical collection "Agriculture of Ukraine" for the years 2000-2021]. Yu. M. Ostapchuka. Kyiv: Derzhkomstat. 2021. 368 p.

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Нестерчук, А. (2023). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-88
Розділ
ЕКОНОМІКА