ДЕРЖАВНE РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З ВЕЛИКОЮ БРИТАНІЄЮ

Ключові слова: державне регулювання, зовнішньоторговельна політика держави, розвиток інтеграційних відносин, експорт, імпорт, сальдо торгівлі товарами, товарообіг, торгівля товарами

Анотація

Статтю присвячено розкриттю особливостей державного регулювання розвитку інтеграційних зв’язків України із Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Висвітлено специфіку зовнішньоторговельних зв’язків, зумовлену підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Брекзітом, заключенням Угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС та Сполученим Королівством, а також підписанням Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. На основі аналізу даних Державної служби статистики України виявлено динаміку експорту, імпорту, сальдо та обсягів торгівлі товарами протягом 2016-2021 років. Проаналізовано структуру торгівлі товарами України із Великою Британією. Виконані розрахунки дозволяють дійти висновку, що протягом досліджуваного періоду спостерігається тенденція до посилення інтеграційних процесів між Україною і Великою Британією завдяки впровадженню ефективних механізмів регуляторної політики держави, однак аналіз товарної структури експорту та імпорту дозволяє стверджувати, що економічна політика України має бути спрямована на їх значне як кількісне, так і якісне покращення.

Посилання

Договірно-правова база між Україною та Великою Британією, 13 січня 2020 року. URL: https://uk.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/881-ukrajina-velika-britanija/593-dogovirno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-velikoju-britanijeju

Угода про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією: що це означає і як працюватиме, 30 листопада 2022 року. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ugoda-pro-cifrovu-torgivlyu-mizh-ukrayinoyu-ta-velikoyu-britaniyeyu-shcho-ce-oznachaye-i-yak-pracyuvatime

Радзієвська С.О. Регіоналізація і глобалізація: взаємозв’язки та перспективи безконфронтаційного розвитку. Київ : “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2018. 376 с.

Радзієвська С.О. Глобалізація та регіоналізація у світовому господарстві. Київ : ТОВ “ТРОПЕА”, 2020. 360 с.

Грубінко А.В., Мартинов А.Ю. Європейський Союз після Brexit: продовження історії. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. 258 c.

Гісса-Іванович О., Кибіч Я. Брекзіт: наслідки і перспективи (в контексті побудови нових відносин Британія-Україна-ЄС). Медіафорум. 2020. № 8. С. 47–61. URL: https://journals.chnu.edu.ua/index.php/mediaforum/article/view/167

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826_001-20#n2

The EU-UK Trade and Cooperation Agreement. Protecting the European Union’s interests, ensuring fair competition, and continued cooperation in areas of mutual interest. European Commission. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Торгівля та інвестиції. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Великою Британією. 05 серпня 2022 року. Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. URL: https://uk.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/881-ukrajina-velika-britanija/4750-trade-in-goods-and-services-between-ukraine-and-the-united-kingdom/torgivlya-ta-investiciyi

Зовнішня торгівля України у 2016–2021. Стат. зб. Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за 2016-2021рр. URL: https://www.ukrstat.gov.ua

Країни за товарною структурою зовнішньої торгівлі України за 2016 та 2021 роки. URL: https://www.ukrstat.gov.ua

Україна та Велика Британія провели перше засідання Торговельного Комітету 09 червня 2021 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-velika-britaniya-proveli-pershe-zasidannya-torgovelnogo-komitetu

Dohovirno-pravova baza mizh Ukrayinoyu ta Velykoyu Brytaniyeyu, 13 sichnya 2020 roku [Treaty Legal Framework of Ukrainian-British Bilateral Relations. Bilateral Agreements between Ukraine and Great Britain, 13 January 2020]. Retrieved from: https://uk.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/881-ukrajina-velika-britanija/593-dogovirno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-velikoju-britanijeju

Uhoda pro tsyfrovu torhivlyu mizh Ukrayinoyu ta Velykoyu Brytaniyeyu: shcho tse oznachaye i yak pratsyuvatyme, 30 lystopada 2022 roku. Uryadovyy portal [Agreement on digital trade between Ukraine and Great Britain: what it means and how it will work, November 30, 2022. Government portal]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/ugoda-pro-cifrovu-torgivlyu-mizh-ukrayinoyu-ta-velikoyu-britaniyeyu-shcho-ce-oznachaye-i-yak-pracyuvatime

Radziyevska S.O. (2018) Rehionalizatsiya ta hlobalizatsiya: vzayemozvyazky ta perspektyvy bezkonfrontatsiynoho rozvytku [Regionalization and globalization: interrelationships and prospects for non-confrontational development]. Kyiv: “SIK HRUP UKRAYINA”. 376 p.

Radziyevska S.O. (2020). Hlobalizatsiya ta rehionalizatsiya u svitovomu hospodarstvi [Globalization and regionalization in the world economy]. Kyiv: TROPEA, 360 p.

Grubinko A.V. & Martynov A.Yu. (2021). Yevropeyskyy Soyuz pislya Brexit: prodovzhennya istoriyi [The European Union after Brexit: a continuation of history]. Ternopil, 258 p.

Hissa-Ivanovych O., & Kybich Ya. (2020). Brekzit: naslidky i perspektyvy (v konteksti pobudovy novykh vidnosyn Brytaniya-Ukrayina-ES) [Brexit: consequences and prospects (in the context of building new relations between Britain-Ukraine-EU)]. Mediaforum, 8, 47-61. Retrieved from: https://journals.chnu.edu.ua/index.php/mediaforum/article/view/167

Political, Free Trade and Strategic Partnership Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826_001-20#n2

The EU-UK Trade and Cooperation Agreement. Protecting the European Union’s interests, ensuring fair competition, and continued cooperation in areas of mutual interest. European Commission. Retrieved from: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Economic cooperation. Trade and economic cooperation between Ukraine and Great Britain. 05 August 2022. Embassy of Ukraine to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Retrieved from: https://uk.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/881-ukrajina-velika-britanija/4750-trade-in-goods-and-services-between-ukraine-and-the-united-kingdom/torgivlya-ta-investiciyi

Foreign trade of Ukraine in 2016–2021. The State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua

Geographical structure of foreign trade of Ukraine in goods in 2016-2021. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua

Countries by commodity structure of foreign trade of Ukraine in 2016 and in 2021. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua

Ukraine and Great Britain held the first meeting of the Trade Committee on June 9, 2021. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-velika-britaniya-proveli-pershe-zasidannya-torgovelnogo-komitetu

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Радзієвська, С. (2023). ДЕРЖАВНE РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З ВЕЛИКОЮ БРИТАНІЄЮ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-93
Розділ
ЕКОНОМІКА