ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: іноземні інвестиції, капіталовкладення, інвестиційний клімат

Анотація

В статті проаналізовано сучасний стан залучення іноземних інвестицій, а також їх динаміку за останніх двадцять років. Обґрунтовано причини, які мали негативний вплив на обсяги залучених капіталовкладень. Серед ключових факторів, які негативно впливають на процес іноземного інвестування виокремлено воєнні дії на території України, високий рівень інфляції, нестабільність фінансової системи та податкової системи. Досліджено розподіл прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності, а також в регіональному розрізі. Встановлено, що за галузевою привабливістю нині пріоритетними сферами для інвестування є промисловість, сільське і лісове господарство, а також оптова та роздрібна торгівля. Значна увага зосереджена на змінах в структурі та обсягах прямих іноземних інвестицій, зумовлених введенням воєнного стану в Україні. Окреслено перспективи інвестиційної діяльності.

Посилання

Лесечко М.Д., Чемерис А.О. та ін. Інвестиційний клімат: теорія і практика. Українська академія держ. управл. при президентові України. Львів : ЛФ УАДУ, 2001. 166 с.

Шевченко Н.І., Колєснік Є О., Сіліна І.С. Вітчизняний та зарубіжний досвід інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 78–84.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення: 07.02.2023).

Прямі іноземні інвестиції в Україну. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2022/ (дата звернення: 09.02.2023)

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 08.02.2023)

Пурій Г.М. Сучасний стан та основні тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Гроші, фінанси і кредит. 2020. Вип. 44. С. 199–203.

Європейська Бізнес Асоціація. URL: https://eba.com.ua (дата звернення: 18.02.2023)

Lesechko, M.D., Chemerys A.O. (2001). Investycijnyi klimat: teorija i praktyka. Lviv. Ukrainska akademija derzhavnogo upravlinnia. [in Ukrainian]

Shevchenko, N.I., Kolesnik E. O., and Silina, I.C. (2018) Vitchyznyanyy ta zarubizhnyy dosvid innovatsiynoyi diyalʹnosti subʺyektiv hospodaryuvannya. [Domestic and foreign experience of innovative activity of business entities]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. Ukrainе.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About investment activity", Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (accessed 07 February 2023). [in Ukrainian]

Minfin. (2023). Priami inozemni investytsii v Ukrainu [Direct foreign investments in Ukraine]. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (accessed 09 February 2023). [in Ukrainian]

National Bank of Ukraine (2023). Retrieved from https://bank.gov.ua/ (accessed 08 February 2023). [in Ukrainian]

Purij, N (2020). Suchasniy stan ta osnovni tendenciyi zaluchennya pryamyh inozemnyh investutsij v economiky Ukrainu. Groshi, finansu i. kredyt. 44, 199-203. [in Ukrainian]

European Business Association. Retrieved from https://eba.com.ua (accessed 18 February 2023). [in Ukrainian]

Переглядів статті: 714
Завантажень PDF: 761
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Тимоць, М., & Стахів, Г. (2023). ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-70
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ