ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: Державна казначейська служба України, воєнний стан, доходи бюджету, видатки бюджету, пріоритетні видатки, Єдиний казначейський рахунок, розпорядники бюджетних коштів

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням функціонування органів Державної казначейської служби України в умовах воєнного стану. Визначено роль органів Державної казначейської служби України в системі органів державної виконавчої влади. З’ясовано особливості функціонування органів Державної казначейської служби України в умовах воєнного стану. Досліджено нормативно-правові акти що регламентують процеси казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів. Проаналізовано специфіку черговості здійснення платежів в системі казначейства за дорученнями клієнтів із урахуванням ресурсної забезпеченості Єдиного казначейського рахунка. З’ясовано проблемні аспекти функціонування органів Державної казначейської служби України в умовах запровадження воєнного стану. Обґрунтовано пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів Державної казначейської служби України та покращення казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів.

Посилання

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 215. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text

Публічний звіт голови Казначейства Тетяни Слюз про підсумки діяльності Державної казначейської служби України за 2022 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2022/Zvit_kazna_2022.pdf

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text

Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 N 2456-17 [Budget Code of Ukraine. Law of Ukraine N 2456-17]. (2010, July, 8). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu kaznacheisku sluzhbu Ukrainy. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.04.2015 r. N 215. [On approval of the Regulations on the State Treasury Service of Ukraine. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine N 215]. (2015, April, 15). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text

Pro zatverdzhennia Poriadku vykonannia povnovazhen Derzhavnoiu kaznacheiskoiu sluzhboiu v osoblyvomu rezhymi v umovakh voiennoho stanu. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 09.06.2021 r. N 590 [On the approval of the Procedure for the exercise of powers by the State Treasury Service in a special regime under martial law. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine N 590]. (2021, June, 9). Available at: https://www.treasury.gov.ua/timeline?category_id=6&type=posts

Publichnyi zvit holovy Kaznacheistva Tetiany Sliuz pro pidsumky diialnosti Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy za 2022 rik. [Public report of Tatiana Sluz, the head of the Treasury on the results of the activity of the State Treasury Service of Ukraine for 2022]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2022/Zvit_kazna_2022.pdf

Pro zabezpechennia prav i svobod hromadian ta pravovyi rezhym na tymchasovo okupovanii terytorii Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 15.04.2014 r. No 1207-VII [On ensuring the rights and freedoms of citizens and the legal regime in the temporarily occupied territory of Ukraine. Law of Ukraine N 1207-VII]. (2014, April, 15). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text

Pro publichni zakupivli. Zakon Ukrainy vid 25.12.2015 r. N 922-VIII [On Public Procurement. Law of Ukraine N 922-VIII]. (2015, December, 25). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

Переглядів статті: 197
Завантажень PDF: 173
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Русін, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-68
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ