КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СПІВІНВЕСТОРІВ

Ключові слова: іноземні інвестиції, корпоративний договір, фінансова безпека співінвесторів, безвідклична довіреність, корпоративні фінанси, акції

Анотація

У статті досліджено поняття корпоративного договору в українському законодавстві, суб’єктного складу, предмету та способів реалізації цього договору. Проаналізовані останні зміни вітчизняних норм права (Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») щодо корпоративних договорів. Описано, яким чином можна використовувати інструменти корпоративного договору та безвідкличної довіреності з метою забезпечення фінансової безпеки співінвесторів. Закцентовано, що ефективність корпоративного договору буде суттєво вищою у поєднанні із підписанням сторонами безвідкличних довіреностей. Звернута увага на міжнародний досвід застосування корпоративних договорів, зокрема способів вирішення суперечок шляхом відчуження акцій (часток у статутному капіталі) господарських товариств. Прогнозуючи зростання інтересу іноземних інвесторів до економіки України, ми вважаємо досліджувану тему вкрай актуальною.

Посилання

Оцінка обсягів прямих іноземних інвестицій, в яких кінцевим контролюючим інвестором є резидент (round tripping) за 2010 р. – 2021 р. Національний банк України. Департамент статистики та звітності. Київ, 2022. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FDI_round_tripping_pr_2022-03-31.pdf?v=4

Гуменюк Р.В., Підхомний О.М. Розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника як елемент забезпечення інформаційної та фінансової безпеки ведення бізнесу в Україні. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україн і: Матеріали V міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 18-19 листопада 2022 р.). Львів : Растр.-7, 2022. С. 267–271.

Закон України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 р. // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06 лютого 2018 р. // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text

Бондарєв Е.М. Сторони акціонерного договору. Вісник ХНУВС. 2019. №4 (87). С. 33–41.

Унгурян Х. Що таке корпоративний договір і навіщо він потрібен компаніям. Економічна правда. 13.12.2022 р. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/13/694905/

Кацер Ю. Про те, як корпоративний договір може допомогти вирішити корпоративні конфлікти. 09.10.2018 р. // База даних освітньої платформи Legal High School URL: https://lhs.net.ua/ua-pro-te-iak-korporatyvnyi-dohovir-mozhe-dopomohty-vyrishyty-korporatyvni-konflikty-rozpoviv-iurii-katser-ru-o-tom-kak-korporatyvnyi-dohovor-mozhet-pomoch-reshyt-korporatyvnye-konflykty-rasskazal-iur/?fbclid=IwAR0IDZNLjbjThy3E03RlJQ6VSJb_ho3G7PBVS5qZCgKYVfb5CGFhpWVeeLM

Павлиньська А., Бабич Я. Корпоративні договори в Україні: практика 2020 року та очікувані новели. 23.12.2020 р. // База даних видання Liga Zakon URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/200534_korporativn-dogovori-v-ukran-praktika-2020-roku-ta-ochkuvan-noveli

Господарський процесуальний кодекс України №1798-XII від 06 листопада 1991 р. // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n1663

Закон України «Про міжнародне приватне право» № 2709-IV від 23 червня 2005 р. // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#n43

Otsinka obsiahiv priamykh inozemnykh investytsii, v yakykh kintsevym kontroliuiuchym investorom ye rezydent (round tripping) za 2010 r. – 2021 r. Natsionalnyi bank Ukrainy. Departament statystyky ta zvitnosti. Kyiv, 2022. [Estimation of volumes of direct foreign investments, where a resident is an ultimate beneficial owner, in 2010-2021. National bank of Ukraine. Department of statistic and reports. Kyiv, 2022]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FDI_round_tripping_pr_2022-03-31.pdf?v=4

Humeniuk R.V., Pidkhomnyi O.M. (2022) Rozkryttia informatsii pro kintsevoho benefitsiarnoho vlasnyka yak element zabezpechennia informatsiinoi ta finansovoi bezpeky vedennia biznesu v Ukraini [Disclosure of information about an ultimate beneficial owner as a part of ensuring informational and financial safety of doing business in Ukraine]. Problemy stanovlennia informatsiinoi ekonomiky v Ukraini: Materialy V mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. (Lviv, November 18-19, 2022). - Lviv: Rastr.-7. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro aktsionerni tovarystva» № 2465-IX vid 27 lypnia 2022 r. [ Law of Ukraine “On joint stock companies” No. 2465-IX dated July 27, 2022] // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» [Database “Legislation of Ukraine”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text

Zakon Ukrainy «Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu» № 2275-VIII vid 06 liutoho 2018 r. [ Law of Ukraine “About limited and additional liability companies” No. 2275-VIII dated February 06, 2018] // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» [Database “Legislation of Ukraine”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text

Bondariev E.M. (2019) Storony aktsionernoho dohovoru [Parts of shareholders agreements]. Bulletin of HNUVS, vol. 4 (87), pp. 33–41.

Unhurian Kh. (2022) Shcho take korporatyvnyi dohovir i navishcho vin potriben kompaniiam [What the corporate agreement is and why it is needed for companies]. Economic truth. December 12, 2022. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/13/694905/

Katser Yu.(2018) Pro te, yak korporatyvnyi dohovir mozhe dopomohty vyrishyty korporatyvni konflikty [About how the corporate agreement can help to resolve corporate conflicts]. October 09, 2018. // Baza danykh osvitnoi platformy Legal High School [Database of the educational platform Legal High School]. Available at: https://lhs.net.ua/ua-pro-te-iak-korporatyvnyi-dohovir-mozhe-dopomohty-vyrishyty-korporatyvni-konflikty-rozpoviv-iurii-katser-ru-o-tom-kak-korporatyvnyi-dohovor-mozhet-pomoch-reshyt-korporatyvnye-konflykty-rasskazal-iur/?fbclid=IwAR0IDZNLjbjThy3E03RlJQ6VSJb_ho3G7PBVS5qZCgKYVfb5CGFhpWVeeLM

Pavlynska A., Babych Ya. (2020) Korporatyvni dohovory v Ukraini: praktyka 2020 roku ta ochikuvani novely [Corporate agreements in Ukraine: experience of 2020 and expected innovations]. December 23, 2020 // Baza danykh vydannia Liga Zakon [Database Liga Zakon]. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/200534_korporativn-dogovori-v-ukran-praktika-2020-roku-ta-ochkuvan-noveli

Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy №1798-XII vid 06 lystopada 1991 r [Commercial Procedural Code of Ukraine No.1798-XII dated November 06, 1991] // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» [Database “Legislation of Ukraine”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n1663

Zakon Ukrainy «Pro mizhnarodne pryvatne pravo» № 2709-IV vid 23 chervnia 2005 r. [Law of Ukraine «On international private law” No. 2709-IV dated June 23, 2005] // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» [Database “Legislation of Ukraine”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#n43

Переглядів статті: 128
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Гуменюк, Р. (2023). КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СПІВІНВЕСТОРІВ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-62
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ