ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Світлана Бестужева Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-9658-3500
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, фінансове забезпечення, експорт, імпорт, вибір, оптимізація, діагностика

Анотація

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України в сучасних умов кризи в економічній, соціальній та політичній сфері характеризується значним колом проблем, вирішення яких можливе лише за рахунок досягнення фінансової стабільності їх функціонування. На жаль, на сьогодні в Україні відсутні важелі державної підтримки вітчизняних експортерів, які намагаються самостійно вирішувати проблеми диверсифікації зовнішньоекономічних операцій внаслідок загострення політичних та економічних відносин з деякими країнами-експортерами, виходу на нові ринки збуту, нарощування обсягів експорту на існуючих ринках. Крім того, в якості основних завдань, які стоять на сьогодні перед українськими підприємствами, є завдання технологічного оновлення та модернізації виробництва, впровадження нових форм міжнародного співробітництва. Реалізація вказаних завдань потребує, насамперед, адекватного їх складності та масштабності обсягу фінансування. В статті автором проаналізовано існуючі теоретичні підходи до визначення сутності фінансового забезпечення взагалі та фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, надано власне трактування даного поняття та розроблена послідовність вибору оптимальної форми фінансування при організації експортних та імпортних операцій.

Посилання

Бєляєва К. В. Концептуальні основи механізму фінансового забезпечення конкурентоспроможності підприємства . Наукові праці ДНУЕТ ім М. Туган-Барановського.URL : http://trade.donnuet.dn.ua/download/2014/37/ua/241.pdf (дата звернення 15.02.2023).

Біла О. Г. , Чуй І. Р. (2010) Фінанси : навч. посіб. Львів :«Магнолія 2006», 390 с.

Василик О. Д. (2010) Теорія фінансів. Київ : НІОС, 416 с.

Возняк Г. В., Кузнецова А. Я. (2007) Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні : монографія. Київ : УБС НБУ, 183 с.

Говорушко Т. А. Концепція фінансового забезпечення малих промислових підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 4. С. 100-104.

Гривківська О. В. Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення діяльності підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 2. С. 12-15.

Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т.3 ; Ред. кол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін]. Київ : Академія, 2002. 952 с.

Забаштанський М. М. Роль фінансового забезпечення в функціонуванні підприємств комунального господарства. Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України : збірник матеріалів круглого столу. Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2006. С. 68–74.

Зятковська Л. І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств. Фінанси України. 2012. № 6. С. 148-155.

Карпишин Н. І. (2006) Фінансове забезпечення охорони здоров’я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 фінанси, грошовий обіг і кредит.Тернопіль : ТДЕУ, 20 с.

Кватернюк К. Ю. Концептуальні засади формування фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 6. Т. 3. С. 106-111.

Кірейцев Г. Г. (2012) Фінансовий менеджмент : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 495 с.

Кірсанова Ю. В. Механізм фінансово-економічного забезпечення діяльності обслуговуючих кооперативів з водопостачання та водовідведення з кодом неприбутковості. Економіка : реалії часу. 2013. № 2 (7). С. 135-143.

Колодізєв О. М. (2009) Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки: монографія Харків : ВД ІНЖЕК, 278 с.

Нєнно І. М. (2009) Фінансове забезпечення розвитку страховика : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Одеса : Одеський держ. екон. ун-т, 2009. 21 с.

Осьмірко І. В. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку: поняття, структура та принципи функціонування. Бізнес Інформ. 2012. № 7. С. 47–49.

Параніч Ю. В. (2003) Фінансове забезпечення розвитку інтегрованих структур суб’єктів господарювання : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. Київ, 23 с.

Романенко О. (2013) Фінанси : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 312 с.

Сокиринська І. Г. (2004) Економічна діагностика та управління фінансовим забезпеченням підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01; Нац. металург. акад. України. Донецьк, 20 с.

Терещенко О. О. (2013) Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 554 с.

Усенко С. В. Економічні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні. Экономика и управление. 2011. № 6 (31). С. 16-17.

Фінанси: навч. посіб. (2012); За ред. І. В. Оспіщева. Київ : Знання, 415 с.

Фінанси: навч. посіб. (2012); за ред. д-р екон. наук, проф. С. І. Юрія. Тернопіль: Карт-бланш, 357 с.

Bieliaieva K. V. Kontseptualni osnovy mekhanizmu finansovoho zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Conceptual foundations of the mechanism of financial support of the competitiveness of the enterprise]. Naukovi pratsi DNUET im M. Tuhan-Baranovskoho.URL : http://trade.donnuet.dn.ua/download/2014/37/ua/241.pdf (аccessed 25.03.2022 r.).

Bila O. H. , Chui I. R. (2010) Finansy : navch. posib [Finances: education manual]. Lviv :«Mahnoliia 2006», 390 p. [in Ukrainian].

Vasylyk O. D. (2010) Teoriia finansiv [Theory of Finance]. Kyiv : NIOS, 416 p. [in Ukrainian].

Vozniak H. V., Kuznetsova A. Ya. (2007) Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv ta sposoby yii finansuvannia v Ukraini : monohrafiia [Innovative activity of industrial enterprises and ways of financing it in Ukraine: monograph]. Kyiv : UBS NBU, 183 p. [in Ukrainian].

Hovorushko T. A. Kontseptsiia finansovoho zabezpechennia malykh promyslovykh pidpryiemstv [Concept of financial support of small industrial enterprises. Formation of market relations in Ukraine]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2010. 4. 100-104. [in Ukrainian].

Hryvkivska O. V. Teoretychni pidkhody do vyznachennia finansovoho zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv [Theoretical approaches to determining the financial support of enterprises. Formation of market relations in Ukraine]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2014. 2. 12-15. [in Ukrainian].

Ekonomichna entsyklopediia : u trokh tomakh. [Economic encyclopedia: in three volumes] T.3 ; Red. kol. : S. V. Mochernyi (vidp. red.) ta in]. Kyiv : Akademiia, 2002. 952 p. [in Ukrainian].

Zabashtanskyi M. M. (2006) Rol finansovoho zabezpechennia v funktsionuvanni pidpryiemstv komunalnoho hospodarstva. [The role of financial support in the functioning of communal enterprises]. Pidvyshchennia efektyvnosti formuvannia ta vykorystannia finansovykh resursiv v umovakh transformatsiinykh zmin v ekonomitsi Ukrainy : zbirnyk materialiv kruhloho stolu. Chernihiv : RVK «Desnianska pravda», 68–74. [in Ukrainian].

Ziatkovska L. I. Metodolohichni zasady finansovoho zabezpechennia pidpryiemstv. [Methodological principles of financial support of enterprises]. Finansy Ukrainy. 2012. 6. 148-155. [in Ukrainian].

Karpyshyn N. I. (2006) Finansove zabezpechennia okhorony zdorovia v realizatsii derzhavnykh funktsii na rynku medychnykh posluh [Financial provision of health care in the implementation of state functions in the market of medical services]: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : spets. 08.04.01 finansy, hroshovyi obih i kredyt.Ternopil : TDEU, 20 p. [in Ukrainian].

Kvaterniuk K. Yu. Kontseptualni zasady formuvannia finansovoho zabezpechennia zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva. [Conceptual foundations of the formation of financial support for the foreign economic activity of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2010. 6, 3.106-111. [in Ukrainian].

Kireitsev H. H. (2012) Finansovyi menedzhment : navch. posib [Financial management: academic. manual]. Kyiv : TsUL, 495 s. [in Ukrainian].

Kirsanova Yu. V. Mekhanizm finansovo-ekonomichnoho zabezpechennia diialnosti obsluhovuiuchykh kooperatyviv z vodopostachannia ta vodovidvedennia z kodom neprybutkovosti. [The mechanism of financial and economic support for the activities of service cooperatives for water supply and drainage with a code of non-profitability]. Ekonomika : realii chasu. 2013. # 2 (7). 135-143. [in Ukrainian].

Kolodiziev O. M. (2009) Metodolohichni zasady finansovoho zabezpechennia upravlinnia innovatsiinym rozvytkom ekonomiky: monohrafiia. [Methodological principles of financial support for management of innovative economic development: monograph]. Kharkiv : VD INZhEK, 278 p. [in Ukrainian].

Nienno I. M. (2009) Finansove zabezpechennia rozvytku strakhovyka. [Financial support for the development of an insurer]: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : spets. 08.00.08 – hroshi, finansy i kredyt. Odesa : Odeskyi derzh. ekon. un-t, 21 p. [in Ukrainian].

Osmirko I. V. Systema finansovoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku: poniattia, struktura ta pryntsypy funktsionuvannia [The system of financial support for innovative development: concepts, structure and principles of functioning]. Biznes Inform. 2012. 7. 47–49. [in Ukrainian].

Paranich Yu. V. (2003) Finansove zabezpechennia rozvytku intehrovanykh struktur subiektiv hospodariuvannia [Financial support for the development of integrated structures of economic entities]: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : spets. 08.04.01 – finansy, hroshovyi obih i kredyt. Kyiv, 23 p. [in Ukrainian].

Romanenko O. (2013) Finansy : pidruchnyk. [Finances: a textbook]. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury, 312 p. [in Ukrainian].

Sokyrynska I. H.(2004) Ekonomichna diahnostyka ta upravlinnia finansovym zabezpechenniam pidpryiemstva [Economic diagnosis and management of financial support of the enterprise]: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : 08.06.01; Nats. metalurh. akad. Ukrainy. Donetsk, 20 p. [in Ukrainian].

Tereshchenko O. O. (2013) Finansova diialnist subiektiv hospodariuvannia : navch. posibnyk. [Financial activity of economic entities: education. manual]. Kyiv : KNEU, 554 p. [in Ukrainian].

Usenko S. V. Ekonomichni aspekty rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini. [Economic aspects of small business development in Ukraine]. Эkonomyka y upravlenye. 2011. 6 (31). 16-17. [in Ukrainian].

Finansy: navch. posib. (2012) [Finances: education. manual]; Za red. I. V. Ospishcheva. Kyiv : Znannia, 415 p. [in Ukrainian].

Finansy: navch. posib. (2012) [Finances: education. manual]; za red. d-r ekon. nauk, prof. S. I. Yuriia. Ternopil: Kart-blansh, 357 p. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Бестужева, С. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-60
Розділ
ЕКОНОМІКА