ВІТЧИЗНЯНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕТОДИ ПІДТРИМКИ

Ключові слова: воєнний стан, бізнес-сектор, підприємництво, методи та інструменти підтримки, економічна активність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних тенденцій та методів підтримки вітчизняного підприємництва в умовах воєнного стану. Встановлено, що сектор підприємництва України вразливий до воєнних подій: за результатами 2022 року майже 20% суб’єктів підприємництва припинили свою діяльність, але більшість підприємств продовжують шукати методи адаптації до нових обставин, залучають резерви для підтримки своєї життєдіяльності, проводять трансформацію чи релокацію своїх об’єктів, ресурсів, виробничих потужностей. Досліджено стан підприємництва, ключові зміни в організації бізнес-сектору, що мали місце в результаті введення воєнного стану; узагальнено вплив воєнних подій на динаміку діяльності підприємств. Проаналізовано підтримку, реалізовану урядом України, зокрема в контексті додаткового фінансування господарюючих суб’єктів та попередження їх масового банкрутства.

Посилання

Збитки, завдані українському бізнесу внаслідок російської агресії, оцінюються в $13 млрд / Kyiv School of Economics, 2023. URL: https://damaged.in.ua/damage-assessment (дата звернення: 07.02.2023).

Огляд інструментів підтримки бізнесу в період воєнного стану в Україні / Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv (дата звернення 07.02.2023)

Ареф’єва О., Пілецька С., Лістрова М. Формування конкурентної стратегії підприємства в системі антикризового управління. Економіка та суспільство. 2022. №43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-35 (дата звернення: 07.02.2023).

Cакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Cухомлин Л.В., Цимбал О.С. Формування стратегії антикризового управління на підприємствах машинобудування в умовах змін. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. 2021. № 5. Т. 2. С. 35–40.

Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. Триєдиний вектор стабілізації економіки України в умовах неконтрольованих глобальних викликів. Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. І (77). С. 12–30.

Дикань В., Фролова Н. Напрями та інструменти державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у воєнний час. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-56 (дата: звернення 07.02.2023).

Ковальчук Н., Калугарь А. Виклики для підприємств України в умовах війни з росією. Економіка та суспільство. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-57 (дата звернення: 07.02.2023).

Підприємництво: навч. посіб. / за заг. ред. Г.І. Купалової. Київ : «Київський університет», 2022. 376 с.

Витвицька О., Суворова С., Корюгін А. Вплив цифрового маркетингу на розвиток підприємництва в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. №40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1518 (дата звернення: 07.02.2023).

Пищуліна О., Маркевич К. Ринок праці в умовах війни: основні тенденції та напрями стабілізації: аналітична записка. Київ: Razumkov centre, 2022. URL: https://razumkov.org.ua/images/2022/07/18/2022-ANALIT-ZAPIS-PISHULINA-2.pdf (дата звернення 07.02.2023)

Експрес-оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні. Аналітичний звіт. Київ: Програма розвитку ООН в Україні, 2022. 77 с.

Щомісячний макроекономічний та монетарний огляд: вересень 2022 року / Національний банк України, 2022. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2022-09.pdf?v=4 (дата звернення: 07.02.2023).

Щомісячний макроекономічний та монетарний огляд: січень 2023 року / Національний банк України, 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2023-01.pdf?v=4 (дата звернення: 07.02.2023).

Ринок праці в умовах війни: тенденції та перспективи / Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/rynok-pratsi-v-umovakh-viyny-tendentsiyi-ta-perspektyvy (дата звернення: 07.02.2023).

Вплив атак на українську енергосистему на роботу бізнесу / Європейська Бізнес Асоціація, 2023. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/energy1.png (дата звернення: 07.02.2023).

Огляд інструментів підтримки бізнесу в період воєнного стану в Україні (грудень 2022) / Національний інститут стратегічних досліджень, 2023. URL: https://niss.gov.ua/en/node/4794 (дата звернення: 07.02.2023).

Kyiv School of Economics (2023). Zbytky, zavdani ukrai'ns'komu biznesu vnaslidok rosijs'koi' agresii', ocinjujut'sja v $13 mlrd [Damages caused to Ukrainian business as a result of Russian aggression are estimated at $13 billion], available at: https://damaged.in.ua/damage-assessment (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

National Institute of Strategic Studies (2022). Ogljad instrumentiv pidtrymky biznesu v period vojennogo stanu v Ukrai'ni [Overview of business support tools during the martial law period in Ukraine], available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

Aref'eva, O., Piletska, S., Listrova, M. (2022). Formuvannja konkurentnoi' strategii' pidpryjemstva v systemi antykryzovogo upravlinnja [Formation of the competitive strategy of the enterprise in the anti-crisis management system]. Ekonomika ta suspil'stvo – Economy and society, 43, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1721/1658 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

Skakun, L.M., Vjedjenina, Ju.Ju., Cuhomlyn, L.V., Cymbal, O.S. (2021). Formuvannja strategii' antykryzovogo upravlinnja na pidpryjemstvah mashynobuduvannja v umovah zmin [Formation of anti-crisis management strategy at machine-building enterprises in conditions of change]. Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu: naukovyj zhurnal – Bulletin of the Khmelnytskyi National University: scientific journal, 5, 2, 35–40 [in Ukrainian].

Vdovichen, A.A., Vdovichena, O.G. (2020). Tryjedynyj vektor stabilizacii' ekonomiky Ukrai'ny v umovah nekontrol'ovanyh global'nyh vyklykiv [The triune vector of stabilization of the economy of Ukraine in the conditions of uncontrolled global challenges]. Visnyk Chernivec'kogo togovel'no-ekonomichnogo instytutu. Serija: Ekonomichni nauky – Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Series: Economic Sciences, І (77), 12–30 [in Ukrainian].

Dykan, V., Frolova, N. (2022). Naprjamy ta instrumenty derzhavnoi' pidtrymky rozvytku malogo ta seredn'ogo biznesu v Ukrai'ni u vojennyj chas. [Directions and tools of state support for the development of small and medium-sized businesses in Ukraine during the war]. Ekonomika ta suspil'stvo – Economy and society, 38, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1309/1263 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

Kovalchuk, N., Kalugar, A. (2022). Vyklyky dlja pidpryjemstv Ukrai'ny v umovah vijny z rosijeju [Challenges for Ukrainian enterprises in the conditions of the war with Russia]. Ekonomika ta suspil'stvo – Economy and society, 42, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1643 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

Kupalova, H.I. (Eds.) (2022) Pidpryiemnytstvo. [Entrepreneurship]. Kiev: Kyivskyi universytet). [in Ukrainian].

Vytvyc'ka, O., Suvorova, S., Korjugin, A. (2022). Vplyv cyfrovogo marketyngu na rozvytok pidpryjemnyctva v umovah vijny [The influence of digital marketing on the development of entrepreneurship in the conditions of war]. Ekonomika ta suspil'stvo – Economy and society, 40, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1518 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

Pyshhulina, O., Markevych, K. (2022). Rynok praci v umovah vijny: osnovni tendencii' ta naprjamy stabilizacii': analitychna zapyska [The labor market in the conditions of war: main trends and directions of stabilization: analytical note]. Kyi'v: Razumkov centre, available at: https://razumkov.org.ua/images/2022/07/18/2022-ANALIT-ZAPIS-PISHULINA-2.pdf (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

United Nations Development Programme (2022). Ekspres-ocinka vplyvu vijny na mikro-, mali ta seredni pidpryjemstva v Ukrai'ni. Analitychnyj zvit [Express assessment of the impact of the war on micro, small and medium enterprises in Ukraine. Analytical report]. Kyi'v: United Nations Development Programme [in Ukrainian].

The National Bank of Ukraine (2022). Shhomisjachnyj makroekonomichnyj ta monetarnyj ogljad: veresen' 2022 roku [Monthly macroeconomic and monetary review: September 2022], available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2022-09.pdf?v=4 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

The National Bank of Ukraine (2022). Shhomisjachnyj makroekonomichnyj ta monetarnyj ogljad: sichen' 2023 roku [Monthly macroeconomic and monetary review: January 2023], available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2023-01.pdf?v=4 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

National Institute of Strategic Studies (2022). Rynok praci v umovah vijny: tendencii' ta perspektyvy [Labor market in conditions of war: trends and prospects], available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/rynok-pratsi-v-umovakh-viyny-tendentsiyi-ta-perspektyvy (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

European Business Association (2023). Vplyv atak na ukrai'ns'ku energosystemu na robotu biznesu [Impact of attacks on the Ukrainian energy system on business operations], available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/energy1.png (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

The National Institute of Strategic Studies (2023). Ogljad instrumentiv pidtrymky biznesu v period vojennogo stanu v Ukrai'ni (gruden' 2022) [Overview of business support tools during the martial law period in Ukraine (December 2022)], available at: https://niss.gov.ua/en/node/4794 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 854
Завантажень PDF: 1058
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Мурована, Т. (2023). ВІТЧИЗНЯНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕТОДИ ПІДТРИМКИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-49
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ