РОЗРОБКА ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: аграрний сектор, національна економіка, план дій, державне фінансування, наявні проблеми аграріїв, експорт, військовий стан

Анотація

У представленій науковій праці досліджено нинішній стан аграрного сектору економіки України та вплив державних програм підтримки на діяльність аграрних підприємств. Проаналізовано вжиті державою заходи задля покращення їх стану. Виявлено основні проблеми, з якими стикаються аграрії та досліджено їх вплив на рівень експорту, розмір доходів Державного бюджету України у вигляді податкових надходжень та рентабельність операційної діяльності аграрних підприємств. Представлено проект Плану відновлення України, розробленого Урядом та обґрунтовано важливість розробки плану дій для відбудови аграрного сектору, однієї з основних ВВП-формуючих ланок економіки України. Виявлено основні цілі та завдання Плану відновлення України з точки зору аграрного сектору. Запропоновано додаткові дії для скорішої відбудови аграрного сектору у післявоєнний період.

Посилання

Глобальний індекс продовольчої безпеки. URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/

Негрей М., Тараненко А., Костенко І. Аграрний сектор України в умовах війни: проблеми та перспективи. Економіка та суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-38

Ковтун Т. Інструменти забезпечення стійкості аграрного сектору у воєнний час. Scientific Collection «InterConf+». 2023. № 29(139). С. 68–77. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2023.006

Латишко Л., Безугла К. Експорт українського зерна в умовах війни. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2022 року). Київ : ДУІТ, ХНУРЕ. 2022. 528 с.

Перелік державних програм підтримки аграрних підприємств. URL: https://minagro.gov.ua/pidtrimka

Рівень експорту аграрних продуктів. URL: https://minagro.gov.ua/en/napryamki/import-and-export

Сайт державної системи «Прозорий бюджет». URL: https://e-data.gov.ua/

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності. Архів 2022 рік. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Нова аграрна політика» (2022). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/new-agrarian-policy.pdf

Global Food Security Index. Available at: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/

Nehrey, M., Taranenko, A., & Kostenko, I. (2022). Ukrainian agricultural sector in war time: problems and prospects. Economy and Society, 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-38

Kovtun T. (2023). Tools for ensuring the stability of the agricultural sector in wartime. Scientific Collection «InterConf+», 29(139), 68–77. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2023.006

Lytvyshko L., Bezuhla К. (2022). The export of Ukrainian grain during the war. Management and administration in the conditions of countering hybrid threats to national security: The Materials of III International scientific practical conference (Kyiv, 22 November 2022). Кyiv: SUIT, NURE, p. 528.

The state support program for agricultural sector. Available at: https://minagro.gov.ua/pidtrimka

The level of export of agricultural goods. Available at: https://minagro.gov.ua/en/napryamki/import-and-export

The site of state system «Transparent Budget». Available at: https://e-data.gov.ua/

Profitability of operating and all activities of large and medium-sized enterprises by types of economic activity. Archive of 2022. Available at: https://ukrstat.gov.ua/

The draft Plan for the reconstruction of Ukraine. Materials of the working group "New Agrarian Policy" (2022). Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/new-agrarian-policy.pdf

Переглядів статті: 112
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Тимкован, В. (2023). РОЗРОБКА ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-51
Розділ
ЕКОНОМІКА