ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Вікторія Мазур Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0003-2713-2129
Ключові слова: фінансові технології, управління структурою капіталу, фінансова сфера, чинники, особливості, цифровізація

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження фінансових технологій в якості інструмента управління структурою капіталу в сучасних умовах. Проаналізовано сутність поняття фінансових технологій вітчизняними та зарубіжними науковцями. Встановлено, що фінансові технології є технологіями, використання яких передбачено у сфері фінансів для того, щоб оптимізувати величину витрат, підвищити додану вартість у власній продукції, а також швидко проходити різноманітні процеси тощо. Розкрито чинники, які вплинули на розвиток сфери фінансових технологій. Наведено основні напрями фінансових технологій у сучасних умовах. Розглянуто фактори, які дали можливість забезпечити сприятливі передумови для введення сучасних цифрових рішень у фінансовій сфері. Розкрито головні особливості фінансових технологій в сучасних умовах.

Посилання

Дудинець Л.А. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 794–798.

Кльоба Л.Г. Добош Н.М., Сорока О.П. Впровадження фінансових технологій – стратегічний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8479

Семеног А.Ю., Кривич Я,М., Цирулик С.В. FinTech технології: суть, роль і значення для економіки країни. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 2018. Вип. 2(67). С. 100–105.

Тарасюк М.В., Кощєєв О.О. Інновації в глобальній цифровій сфері: оцінка трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017. Вип. 131. С. 94–110.

Шевченко О.М., Рудич Л.В. Розвиток фінансових технологій в умовах цифровізації економіки України. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8053

Brad J. B. Future of Fintech in Capital Markets. CAIA Association, 2016. URL: http://caia.org/aiar/access/article-1021

Ekpu V. Measuring and Reporting Financial Innovation Performance and its Impact. Financial Regulation, Measuring and Reporting Innovations in the Financial Sector, Conference paper. Dubai, UAE, 2015.

Schueffel P. Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. Journal of Innovation Management. 2017. Vol. 4. P. 32–54.

Security challenges in the evolving FinTech landscape. PwC, 2016. URL: https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/cyber-security/banking/security-challenges-in-the-evolving-fintech-landscape.pdf

World FinTech Report 2018. Capgemini, LinkedIn and Efma, 2018. URL: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/02/world-fintech-report-wftr-2018.pdf

Dudynets, L.A. (2018). Rozvytok finansovykh tekhnolohii yak faktor modernizatsii finansovoi systemy [The development of financial technologies as a factor in the modernization of the financial system]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 22, 794–798 [in Ukrainian].

Kloba, L.H. Dobosh, N.M. & Soroka, O.P. (2020). Vprovadzhennia finansovykh tekhnolohii – stratehichnyi napriam rozvytku bankiv [Implementation of financial technologies is a strategic direction of development of banks]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8479 [in Ukrainian].

Semenoh, A.Iu., Kryvych, Ya,M. & Tsyrulyk, S.V. (2018). FinTech tekhnolohii: sut, rol i znachennia dlia ekonomiky krainy [FinTech technologies: essence, role and significance for the country's economy]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I.I. Mechnykova – Bulletin of the Odessa National University named after I.I. Mechnikova, 2(67), 100–105 [in Ukrainian].

Tarasiuk, M.V. & Koshchieiev, O.O. (2017). Innovatsii v hlobalnii tsyfrovii sferi: otsinka transformatsii [Innovation in the global digital sphere: assessment of transformations]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn – Actual problems of international relations, 131, 94–110 [in Ukrainian].

Shevchenko, O.M. & Rudych, L.V. (2020). Rozvytok finansovykh tekhnolohii v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky Ukrainy [Development of financial technologies in the conditions of digitization of the economy of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 7. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8053 [in Ukrainian].

Ekpu, V. (2015). Measuring and Reporting Financial Innovation Performance and its Impact. Financial Regulation, Measuring and Reporting Innovations in the Financial Sector, Conference paper. Dubai, UAE.

Brad, J.B. (2016). Future of Fintech in Capital Markets. CAIA Association. Retrieved from http://caia.org/aiar/access/article-1021

Schueffel, P. (2017). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. Journal of Innovation Management, 4, 32–54.

Security challenges in the evolving FinTech landscape. PwC. Retrieved from https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/cyber-security/banking/security-challenges-in-the-evolving-fintech-landscape.pdf

World FinTech Report 2018. Capgemini, LinkedIn and Efma. Retrieved from https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/02/world-fintech-report-wftr-2018.pdf

Переглядів статті: 153
Завантажень PDF: 185
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Мазур, В. (2023). ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-48
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ