ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ НА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Валентина Шарманська Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-4451-1294
  • Поліна Яцентюк Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: поведінкова економіка, ірраціональна поведінка, упередженість підтверджень та інтерпретацій, якорування, ставлення до втрат, ефект компетентності, недопущення втрат, ефект капкану

Анотація

Поведінкова економіка набуває великої важливості в сучасному світі, адже людський фактор є невід’ємною частиною економічної діяльності та навіть знаходиться в епіцентрі бізнес-процесів. Більшість людей приймають рішення відхиляючись від раціональної моделі поведінки. Керівники та менеджери компаній залишаються все одно людьми на робочому місці, які мають такі самі патерни ухвалення рішень, як і в повсякденному житті. Тобто людський чинник переноситься на економічну діяльність, разом з ірраціональними підходами, що впливає на бізнес та витікаючи з нього процеси, як корпоративне управління, стратегічний менеджмент, бюджетування, облік та багато інших. Світ не є стабільним, постійна невизначеність робить людину ще більш ірраціональною в таких умовах, що впливає на економічну діяльність та її розвиток. Традиційна економіка та консервативні постулати не є актуальними в модернізованому світі, тому що суб’єкти ринкових відносин постійно ухвалюють рішення, які суперечать раціональним підходам. Тому вивчення людської психології та взаємодії з різними сферами є необхідним в даний час, коли відбувається велика кількість світових подій, як пандемії, війни, стихійні лиха.

Посилання

Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень: навч. посібн. Київ, 2006. 336 c.

Кизима Т.О. Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій. Світ фінансів. 2013. Вип. 3. С. 7–18.

Кривий В.І. Передумови виникнення поведінкової економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 18. С. 12–16.

Куликов Ю.С. Поведінкова економіка і фінансові ринки. Вісник Дніпропетровського національного університету. 2007. №12/2. С. 47–59.

Ліпич М.А. Поведінкові фінанси : концептуалізація поняття. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2014. Т. 19. С. 54–58.

Талер Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення / пер. Світлана Крикуненко. Київ : Наш Формат, 2018. 464 c.

Чернобай Л.І., Широн Ю.О. Поведінкова економіка : сутність та підходи до визначення. Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. 2016. Вип. VIII. С. 71–78.

Шаманська Н.В., Шаманська О.І. Теорія поведінкових фінансів : генезис та еволюція. Світ фінансів. 2015. Вип. 1. С. 173–184.

Тверскі А., Канеман Д. Досягнення в теорії перспектив: кумулятивне представлення невизначеності. Журнал ризиків і невизначеності. 1992. № 4. С. 297–323.

Forbes. Global 2000. URL: https://www.forbes.com/lists/global2000/?sh=32d203ec5ac0

S&P500. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/S%26P_500

Voloshyn O.F., Mashchenko S.O. (2006) Theory of decision-making: education. manual. Kyiv, 336 p.

Kyzyma, T.O. (2013), “Behavioral finance in the concepts of classical and institutional theories”, Svit finansiv, no 3, pp. 7–18.

Kryvyy, V.I. (2016), “The prerequisites for the emergence of behavioral economics”, Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 18, pp. 12–16.

Kulykov Yu.S. (2006) “Povedinkova ekonomika ta finansovi rynky”, Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu, vol. 12/2, pp. 47–59.

Lipych, M.A. (2014), “Behavioral finance: conceptualizing the concept”, Visnyk ONU imeni I. Mechnykova, vol. 19, pp. 54–58.

Thaler, Richard (2018) Behavioral economics. How emotions affect economic decisions / trans. Svitlana Krykunenko. Kyiv: Nash Format, 464 p.

Chernobay, L.I. and Shyron, Yu. O. (2016), “Behavioral economics: essence and approaches to definition”, Psykholohichni vymiry kulʹtury, ekonomiky, upravlinnya, no VIII, pp. 71–78.

Shamansʹka, N.V. and Shamansʹka, O.I. (2015), “Behavioral finance theory: genesis and evo- lution”, Svit finansiv, vol. 1, pp. 173–184.

Tversky A., Kahneman D. (1992) Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, vol. 4, pp. 297–323.

Forbes. Global 2000 Available at: https://www.forbes.com/lists/global2000/?sh=32d203ec5ac0

S&P500 Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/S%26P_500

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Шарманська, В., & Яцентюк, П. (2023). ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ НА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-39
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ