ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПОБУДОВІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: організаційна структура, модель, модель, моделювання, управління персоналом, побудова роботи організації

Анотація

У статті проаналізовано організаційні процеси управління побудови роботи через застосування структурних моделей, що визначають для працівників очікувані міжособові взаємини та взаємозв’язок між завданнями. Схарактеризовано зміст понять «модель» і «моделювання», а також суміжних із ними категоріями. Розглянуто основні проблеми при моделюванні систем, враховуючи численні фактори та характеристики системи в цілому. Проаналізовано структурні елементи, їх вплив та взаємозв’язок моделі збагачення характеристик роботи, що заснована на підсилені циклу мотивації персоналу до роботи. При цьому зазначено потенційний вплив моделі обробки суспільної інформації на ефективність характеристик роботи працівників. Проаналізовано основні елементи моделі соціально-технічних систем, які впливають на виконання завдань працівниками та їхнє ставлення до роботи.

Посилання

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : Санкт-Петербург : Питер, 2004. С. 148.

Грiшнoвa O. A. Людcький кaпiтaл : фoрмувaння в cиcтемi ocвiти i прoфеciйнoї підготовки : монографія. Київ, 2011. 254 c.

Гуторова О. О. Менеджмент організації : навч. посіб. Харків : ХНАУ, 2017. 267 с.

Колот А. М., Грішнова О. А., Герасименко О. О. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / за наук. ред. А.М. Колота. Київ : КНЕУ, 2009. 711 с.

Назарчук Т. В., Косіюк О. М. Менеджмент організацій : навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 560 с.

Організаційна поведінка / Дон Гелрігел та ін; перекл. з англ. І. Тарасюк. М. Зарицка, Н. Гайдукевич. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 726 с.

Управління конфліктами : навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. Київ : Кондор. 2011. 172 c.

Armstronh M. (2004) Praktyka upravlenyia chelovecheskymy resursamy [human resource management practice]: Sankt-Peterburh : Pyter, Р. 148.

Hrishnova O. A. (2011) Liudckyi kapital : formuvannia v cyctemi ocvity i profeciinoi pidhotovky [human capital: formation in the system of education and professional training]. Kyiv, 254 p.

Hutorova O. O. (2017) Menedzhment orhanizatsii [organization management]. Kharkiv : KhNAU, 267 р.

Kolot A. M., Hrishnova O. A., Herasymenko O. O. ta in. (2009) Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [labor economy and social and labor relations]: pidruchnyk / za nauk. red. A.M. Kolota. Kyiv : KNEU, 711 р.

Nazarchuk T. V., Kosiiuk O. M. (2016) Menedzhment orhanizatsii [organization management]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 560 р.

Orhanizatsiina povedinka [Organizational behavior]. (2001) Don Helrihel ta in; perekl. z anhl. I. Tarasiuk. M. Zarytska, N. Haidukevych. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy», 726 p.

Upravlinnia konfliktamy [conflict management] (2011). H. V. Zhavoronkova, O. M. Skibitskyi, T. V. Sivashenko, O. I. Tuz. Kyiv : Kondor. 172 p.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Олійник, Н., & Лисак, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПОБУДОВІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-27
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ