ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

  • Інна Іпполітова Харківський національний економічний університете імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-3981-3992
Ключові слова: цифрові технології, електронна торгівля, процес здійснення електронної торгівлі, інтернет-магазин, маркет-плейс

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням використання цифрових технологій, які стають необхідною вимогою для подальшого функціонування бізнесу. Визначено різницю між поняттями «електронна торгівля» та «електронна комерція». Наведено фактори, що вплинули на розвиток електронної торгівлі. Розглянуто понятійний апарат здійснення електронної торгівлі: визначено об’єкти та суб’єкти, засоби та технології, фактори впливу. Досліджено переваги та можливості, що виникають під час здійснення електронної торгівлі як для продавця, так і покупця. Проаналізовано поточний стан та показники рівня запровадження інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України. Розглянуто тенденції розвитку електронної торгівлі в Україні. Визначено перешкоди, що виникають під час здійснення електронної торгівлі. Запропоновано можливі шляхи вирішення проблем в умовах цифровізації бізнесу.

Посилання

Гліненко Л.К., Дайновський Ю.А. Стан і перспективи розвитку електронної торгівлі України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 83 ̶ 102. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ (дата звернення: 25.01.2023)

Маловичко С.В. Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 71-77.

Малюта І. А., Оголь А. Є. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6845 (дата звернення: 25.01.2023).

Roberts M. L., D. Zahay Internet Marketing: Integrating Online and Offline Strategies in a Digital Environment. – Publisher: Cengage. – 2017. – Access mode : https://www.researchgate.net/publication/317692557_Internet_Marketing_Integrating_Online_and_Offline_Strategies_in_a_Digital _Environment_Fourth_Edition. – Title from screen. (дата звернення: 25.01.2023)

Березовська Л., Кириченко А. Розвиток електронної комерції в Україні та ЄС. Економіка та суспільство. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-15 (дата звернення: 25.01.2023)

Обіход С.В. Імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у систему управління бізнес-процесами вітчизняних підприємств у контексті розвитку цифрової економіки. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 4(98). С. 10–17.

Орлик О.В. Сучасні тенденції та напрями використання підприємствами інформаційно-комунікаційних технологій. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2021. No 2 (77). С. 98–110.

Закон України «Про електронну комерцію». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (дата звернення: 25.01.2023)

Яценко О.М., Грязіна А.С., Шевчик О.О. Електронна комерція як елемент глобальної торговельної системи. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 8 (218). С. 4–15. URL: https://eco-science.net/archive/2019/APE-08-2019/8.19_topic_Yatsenko%20O.pdf (дата звернення: 20.01.2023).

«Електронний бізнес», «електронна комерція» та «електронна торгівля»: відмінності й особливості. Управління економікою: теорія та практика: зб. наук. пр. Київ : ІЕП НАНУ, 2020. С. 312–325. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.312-325.

Зосімов В., Берко О. Проблеми та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. Геометричне моделювання та інформаційні технології. 2018. № 1 (5). С. 51–57. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/gmit5-51.pdf (дата звернення: 25.01.2023)

. Ковальова О.М. Основні форми інтернет-торгівлі: особливості, переваги, недоліки. Економічна наука. 2020. Випуск 7. C. 3–8.

Іщейкін Т.Є., Місюкевич В.І. Світові тенденції та перспективи розвитку електронної комерції в УКРАЇНІ. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації (м. Полтава, 27–28 квітня 2020 року). Полтава : ПУЕТ, 2020. 293 с.

Державна служба статистики України: сайт. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html (дата звернення: 25.01.2023)

Hlinenko, L., & Dainovskyi, Yu. (2018). Stan i perspektyvy rozvytku elektronnoi torhivli Ukrainy [Status and prospects for the development of e-commerce]. Marketynh i menedzhment innovatsii –Innovation marketing and management, no 1, pp. 83–102. Retrieved from http:// http://mmi.fem.sumdu.edu.ua (accessed January 25, 2023) [in Ukrainian].

Malovichko, S.V. (2015), Analysis of current trends and dynamics of E-commerce development at Ukrainian enterprises [Analysis of modern trends and dynamics of e-commerce development at Ukrainian enterprises]. Problemy ekonomiky – The economy problems, vol. 2, pp. 71–77.

Malyuta, I. A. & Ogol, A. E. (2019), Analysis of the current state and prospects of internet commerce development in Ukraine [Analysis of the current state and prospects for the development of Internet trade in Ukraine]/ Efektyvna ekonomika - Efficient economy [Online], vol. 1, Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6845 (accessed January 25, 2023) [in Ukrainian].

Roberts, M. & Zahay D. (2017), Internet Marketing: Integrating Online and Offline Strategies in a Digital Environment, Cengage.

Berezovska, L. & Kyrychenko, A. (2022). Rozvytok elektronnoi komertsii v Ukraini ta YeS [Development of e-commerce in Ukraine and the EU]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, (42). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-15

Obikhod, S. V. (2021). Implementatsiia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u systemu upravlinnia biznes-protsesamy vitchyznianykh pidpryiemstv u konteksti rozvytku tsyfrovoi ekonomiky [Information and communication technologies implementation in the business process management system of domestic enterprises in the context of the digital economy development]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – Economy, management and administration, no 4(98), pp. 10–17.

Orlyk, O. (2021). Suchasni tendentsii ta napriamy vykorystannia pidpryiemstvamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Modern trends and directions of use by enterprises of information and communication technologies] Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen : zb. nauk. prats – Socio-economic research bulletin, Odessa National Economic University, Odessa, no. 2(77), pp. 98–110.

Zakon Ukrainy «Pro elektronnu komertsiiu» [Law of Ukraine "On Electronic Commerce"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (accessed January 25, 2023) [in Ukrainian].

Yatsenko, O. M., Hriazina, A. S., & Shevchyk, O. O. (2019) Elektronna komertsiia yak element hlobalnoi torhovelnoi systemy [Electronic commerce as an element of the global trade system]. Atualni problemy ekonomiky – Actual economy problems. no 8 (218), 4–15. Retrieved from: https://eco-science.net/archive/2019/APE-08-2019/8.19_topic_Yatsenko%20O.pdf (accessed January 25, 2023) [in Ukrainian].

Shkryhun, Yu. O. (2020) «Elektronnyi biznes», «elektronna komertsiia» ta «elektronna torhivlia»: vidminnosti y osoblyvosti ["E-business", "e-commerce" and "e-commerce": differences and features.]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka: Zb. nauk. pr. IEP NANU – Management of the economy: theory and practice: Collection of scientific works, рр. 312–325. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180444. [in Ukrainian].

Zosimov, V. & Berko, O. (2018) Problemy ta perspektyvy rozvytku elektronnoi torhivli v Ukraini [Problems and prospects for development of electronic trade in Ukraine]. Heometrychne modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii – Geometric modeling and information technologies], vol. 1 (5). pp. 51–57. Retrieved from http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/gmit5-51.pdf (accessed January 25, 2023) [in Ukrainian].

Kovalova, O. M. (2020) Osnovni formy internet-torhivli: osoblyvosti, perevahy, nedoliky [The main forms of Internet trade: features, advantages, disadvantages] . Ekonomichna nauka – Economic science. no 7. pp. 3–8.

Ishcheikin, T. Ye., & Misiukevych, V. I. (2020). Svitovi tendentsii ta perspektyvy rozvytku elektronnoi komertsii v Ukraini [World trends and prospects for the development of electronic commerce in Ukraine.]. Materialy Kh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Merezhevyi biznes: stanovlennia, problemy, innovatsii» – Proceedings of the X International Scientific and Practical Internet Conference Network Business: «Development, Problems, Innovationst» (Poltava, April 27–28th, 2020). 293 p. [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine: website. Use of information and communication technologies at enterprises [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: sait. Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na pidpryiemstvakh]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html (accessed January 25, 2023) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 737
Завантажень PDF: 691
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Іпполітова, І. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-18
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ