ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

  • Нікіта Назаров Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-8762-2248
Ключові слова: соціально-трудові конфлікти, методики оцінювання, макрорівень, мезорівень, мікрорівень, особистісний рівень, індекс людського розвитку, система показників

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження передумов та наслідків соціально-трудових конфліктів на засадах інструментарію теорії людського розвитку. Проаналізовано існуючі методики аналізу соціально-трудових відносин та прогнозування трудових конфліктів та систематизовано вимоги до системи оцінювання. Висунуто гіпотезу про можливість застосування методичного апарату оцінювання індексу людського розвитку до аналізу стану та прояву соціально-трудових конфліктів на макро-, мезо-, та макрорівнях. Досліджено світовий досвід організації процедур оцінювання людського розвитку за програмою ООН. Запропоновано систему показників оцінювання передумов та стану соціально-трудових конфліктів на основі індексу людського розвитку за складовими здоров’я, освіти, добробуту.

Посилання

Chen, G-M. Cross-Cultural Conflict Management in an Age of Globalisation. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 2012. №20 (4), Р. 1287–1298.

Darendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford : Stanford Univ. Press. 1965. 350 p.

Coser, L. The Functions of Social Conflict. New York: The Free Press, 1956. 320 p.

Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Конфліктологія : навч. посіб. Київ : КНЕУ. 2003. 315 с.

Siregar, I., Zulkarnain. The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. International Journal of Arts and Humanities Studies, 2022, №2(1), Р. 09–16.

Методика аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів). URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/mus453?an=12&ed=2003_09_03 (дата звернення 02.02.2023)

Інформація про результати діяльності Національної служби посередництва і примирення за 2021 рік. Бюлетень Національної служби посередництва та примирення. URL: https://nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5 (дата звернення: 05.01.2023).

Yang L. An Inventory of Composite Measures of Human Progress, Technical Report. 2014. UNDP. URL: https://hdr.undp.org/content/inventory-composite-measures-human-progress

Стрижак О.О. Теоретичні основи дослідження інституціонального середовища людського розвитку. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2016. Випуск 4(99). С. 116–123.

Макарова О. В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів. Економіка України. 2015. № 3. С. 41–53.

Іващенко Т. Ю. Індекс сталого людського розвитку: методика і практика дослідження. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 118. ЧІІ. С. 161–169.

Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2015. 356 с.

Human Development Report 2021-22. Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. Posted On: September 08, 2022 URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22 (дата звернення: 20.11.2022).

Методика вимірювання регіонального людського розвитку. Київ, 2012. ULR: https://idss.org.ua/ukr_index/Metodika_ua.pdf (дата звернення: 02.01.2023).

Nazarova G., Volikov V., Demianenko A. Modification of the human development index in Ukraine in the regional aspect. Web of Conferences. 2019. 67. 06037. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706037

Саричев В. І., Єлісєєва Г. Ю. Індекс людського розвитку: проблеми вимірювання на національному та світовому рівнях. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 220–227.

Chen, G-M. Cross-Cultural Conflict Management in an Age of Globalisation. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 2012. №20 (4), R. 1287-1298. ISSN: 0128-7702

Darendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford : Stanford Univ. Press. 1965. 350 p.

Coser, L. The Functions of Social Conflict. New York: The Free Press, 1956. 320 p.

Iemelianenko L.M., Petiukh V.M., Torhova L.V., Hrynenko A. M. Konfliktolohiia: navch. posib. Kyiv: KNEU. 2003. 315 s. [in Ukrainian]

Siregar, I., Zulkarnain. The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. International Journal of Arts and Humanities Studies, 2022, №2(1), R. 09-16. DOI: https://doi.org/10.32996/bjahs

Metodyka analizu sotsialno-ekonomichnykh i sotsialno-trudovykh vidnosyn ta prohnozuvannia kolektyvnykh trudovykh sporiv (konfliktiv). Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/mus453?an=12&ed=2003_09_03 (accessed 02.02.2023)

Informatsiia pro rezultaty diialnosti Natsionalnoi sluzhby poserednytstva i prymyrennia za 2021 rik. Biuleten Natsionalnoi sluzhby poserednytstva ta prymyrennia. Available at: https://nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5 (accessed: 05.01.2023). [in Ukrainian]

Yang L. An Inventory of Composite Measures of Human Progress, Technical Report. 2014. UNDP. Available at: https://hdr.undp.org/content/inventory-composite-measures-human-progress

Stryzhak O.O. Teoretychni osnovy doslidzhennia instytutsionalnoho seredovyshcha liudskoho rozvytku. Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho. 2016. Vypusk 4(99). S. 116-123. [in Ukrainian]

Makarova O. V. Vymiriuvannia liudskoho rozvytku v rehionakh Ukrainy: metodolohichni aspekty ta otsinka rezultativ. Ekonomika Ukrainy. 2015. № 3. S. 41–53. [in Ukrainian]

Ivashchenko T. Yu. Indeks staloho liudskoho rozvytku: metodyka i praktyka doslidzhennia. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. 2014. Vyp. 118. ChII. S. 161-169. [in Ukrainian]

Liudskyi rozvytok v Ukraini. Modernizatsiia sotsialnoi polityky: rehionalnyi aspekt (kolektyvna monohrafiia) / za red. E.M. Libanovoi ; In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy. K., 2015. 356 s. [in Ukrainian]

Human Development Report 2021-22. Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. Posted On: September 08, 2022. Available at: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22 (accessed: 20.11.2022).

Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku. Kyiv, 2012. Available at: https://idss.org.ua/ukr_index/Metodika_ua.pdf (accessed: 02.02.2023).

Nazarova G., Volikov V., Demianenko A. Modification of the human development index in Ukraine in the regional aspect. Web of Conferences. 2019. 67. 06037. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706037

Sarychev V.I., Yelisieieva H.Yu. (2014) Indeks liudskoho rozvytku: problemy vymiriuvannia na natsionalnomu ta svitovomu rivniakh. Biznes Inform. № 2. S. 220–227. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 111
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Назаров, Н. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-22
Розділ
ЕКОНОМІКА