ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕСОМ ПРАКТИКИ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

  • Марина Кузнєцова ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-7055-7168
Ключові слова: економіка знань, людський капітал, інноваційна діяльність, закриті інновації, відкриті інновації

Анотація

У статті досліджується проблема розвитку та використання практики відкритих інновацій, яка знайшла активне застосування бізнесом у ХХI столітті. Бурхливий розвиток інформаційних технологій, що є основою всеосяжної диджиталізації як виробничо-технологічних, так і соціального напрямів розвитку суспільства, суттєво вплинув на характер функціонування бізнесу. Умови його виживання та успішного функціонування в сучасному світі нерозривно пов'язані з інтенсифікацією інноваційної діяльності, здатністю бізнесу швидко реагувати на зміну ринкової ситуації шляхом продукування, впровадження та просування новацій, найбільш повно адаптованих до запитів стейкхолдерів. Одним з ефективних механізмів реалізації інноваційності виробничої діяльності є практика відкритих інновацій. Тому, ми вважаємо, досліджувану тему вкрай актуальною.

Посилання

Taylor S., Paton R. Corporate Universities Historical Development, Conceptual Analysis & Relations with Public-sector Higher Education. The Observatory on borderless higher education. 2002. URL: http://oro.open.ac.uk/23734/ (Last accessed: 28.10.2022).

Смолич Д. В. Концептуальні засади формування інноваційних кластерів в умовах транскордонного співробітництва регіонів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2012. № 725. С. 206–211.

Носик О. М. Відкриті інноваційні системи: головні характеристики і напрями інтернаціоналізації. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2016. Випуск 6. С.103-113.

McGrath G.R.Transient advantage. Harward business review. 2013 URL: https://hbr.org/2013/06/transient-advantag 2013 (Last accessed: 8.12.2022).

Scumpeter J. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. N.Y.: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1939, 62 p.

Chesbrough H. Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press. 2003.

Laursen K., Salter A. Searching high and low: what types of firms use universities as a source of innovation? Research Policy. 2004, № 33, s. 1201-1215. DOI: 10.1016/j.respol.2004.07.004 URL: https://druid.dk/laursen/papers/laursen_salter_rp2004.pdf (Last accessed: 20.12.2022).

Chesbrough H. Оpen business models: how to thrive in the new innovation landscape. Harvard Business Review Press. 2006. 272 р.

West J., Gallagher S. Challenges of open innovation: the paradox of firm’ investment on open source software. R&D Management. 2006. vol. 36, No 3, Р. 319-331. URL: https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=org_mgmt_pub (Last accessed: 2.11.2022).

West J., Vanhaverbeke W., Chesbrough H. Open innovation: researching a new paradigm. Oxford University Press. 2006.

Chesbrough H., Bogers M. Explicating open innovation: clarifying an emerging paradigm for understanding innovation. 2013. URL: http://media.wix.com/ugd/d6c2f0_ccffdfcea2d140448c86c522e04aba9e.pdf (Last accessed: 28.10.2022).

Коверга С., Вольська О., Гуменна О., Храпкін О. Управління розвитком національної інноваційної системи як інструмент розвитку територій в умовах посткризового відновлення. Київ : Інтерсервіс, 2021. 382 с.

Gassmann O. Enkel E. Towards a theory of open innovation: three core process archetypes. Paper presented at R&D Management Conference. 2004. Lisbon, Portugal, July 6–9. URL: https://www.alexandria.unisg.ch/274/1/Gassmann_Enkel.pdf.

Howe J., Crowdsourcing: why the power of the crowd is driving the future of business. New York: Three Rivers Press, 2008. 332 р.

Taylor, S., Paton, R. (2002). Corporate Universities Historical Development, Conceptual Analysis & Relations with Public-sector Higher Education. The Observatory on borderless higher education. Retrieved from: http://oro.open.ac.uk/23734/

Smolych, D. V. (2012). Kontseptualni zasady formuvannia innovatsiinykh klasteriv v umovakh transkordonnoho spivrobitnytstva rehioniv [Conceptual principles of the formation of innovation clusters in the conditions of cross-border cooperation of regions]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia. 725, 206–211. [in Ukrainian]

Nosyk, O. M (2016). Vidkryti innovatsiini systemy: holovni kharakterystyky i napriamy internatsionalizatsii [Conceptual principles of the formation of innovation clusters in the conditions of cross-border cooperation of regions]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsii. 6, 103-113. [in Ukrainian]

McGrath, G.R. (2013). Transient advantage. Harward business review. Retrieved from: https://hbr.org/2013/06/transient-advantag 2013

Scumpeter, J. (1939). Business cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.

Chesbrough, H. (2003). Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press.

Laursen K., Salter A. (2004). Searching high and low: what types of firms use universities as a source of innovation? Research Policy. 33. 1201-1215. DOI: 10.1016/j.respol.2004.07.004

Chesbrough, H. (2006). Оpen business models: how to thrive in the new innovation landscape. Harvard Business Review Press.

West, J., Gallagher, S. (2006). Challenges of open innovation: the paradox of firm’ investment on open source software. R&D Management. 36(3), 319-331. Retrieved from: https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=org_mgmt_pub

West, J., Vanhaverbeke, W., Chesbrough, H. (2006). Open innovation: researching a new paradigm. Oxford University Press.

Chesbrough, H., Bogers, M. (2013). Explicating open innovation: clarifying an emerging paradigm for understanding innovation. Retrieved from: http://media.wix.com/ugd/d6c2f0_ccffdfcea2d140448c86c522e04aba9e.pdf

Koverha, S., Volska, O., Humenna, O., & Khrapkin, O. (2021). Upravlinnia rozvytkom natsionalnoi innovatsiinoi systemy yak instrument rozvytku terytorii v umovakh postkryzovoho vidnovlennia [Management of the development of the national innovation system as a tool for the development of territories in the conditions of post-crisis recovery]. Kyiv.: Interservis. [in Ukrainian]

Gassmann, O. Enkel, E. (2004). Towards a theory of open innovation: three core process archetypes. Paper presented at R&D Management Conference. Lisbon, Portugal, July 6–9. Retrieved from: https://www.alexandria.unisg.ch/274/1/Gassmann_Enkel.pdf

Howe, J. (2008). Crowdsourcing: why the power of the crowd is driving the future of business. New York: Three Rivers Press.

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Кузнєцова, М. (2023). ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕСОМ ПРАКТИКИ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-15
Розділ
ЕКОНОМІКА