ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ОЦІНЮВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: євроінтеграція, права інтелектуальної власності, трансфер технологій, оцінювання нематеріальних активів, стандарти оцінки, трансфертне ціноутворення

Анотація

Стаття присвячена окремим питанням регулювання й практики оцінювання, у тому числі трансфертного ціноутворення нематеріальних активів у Європейському Союзі в контексті глобальних викликів та євроінтеграційних процесів України. Дослідження базується на використанні позитивного досвіду в цій сфері з метою підвищення обізнаності про оцінку бізнесу, у тому числі нематеріальних активів (технологій, патентів, ліцензій, програмних продуктів, промислових зразків, авторських прав та тих, що не є правами інтелектуальної власності) в українському освітньому, науковому та фаховому середовищі.

Посилання

Сіденко С.В. (2022). Пріоритети й чинники інноваційної політики: досвід окремих країн Східної Азії і стратегічні імперативи для післявоєнної відбудови України. Економіка України. 2022. № 11. С. 47–75. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.11.047

Горизонт Європа. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/yevrointegraciya/ramkovi-programi-z-doslidzhen-ta-innovacij-gorizont-2020-ta-gorizont-yevropa-ta-iniciativi-yevropejskoyi-komisiyi-yevropejskij-zelenij-kurs/gorizont-yevropa (дата звернення: 25.09.2022)

На шляху до єдиного цифрового ринку ЄС. URL: https://ucep.org.ua/doslidzhennya/na-shlyahu-do-yedynogo-czyfrovogo-rynku-yes-elektronna-komercziya-telekomunikacziyi-dovirchi-poslugy.html

Брюховецька Н.Ю., Булєєв І.П. та ін. (2022). Інтелектуалізація підприємств: концептуальні підходи та механізми стимулювання: монографія. НАН України, Ін-т економіки промисловості. Київ, 2022. 424 с. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/application/pdf/monohrafyia_2022_maket_compressed.pdf (дата звернення: 25.09.2022)

Уманців Г.В., Мартинів І.К. (2019). Глобальний вимір розвитку інтелектуальної власності. Зовнішня торгівля. № 2. C. 86–99. URL: http://zt.knute.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2464&catid=268&lang=uk

Becker T., Eichengreen B., Horodnichenko Y. and others. (2022). Essay on the reconstruction of Ukraine. London, CEPR Press, 2022. 38 p. URL: https://cepr.org/system/files/publicationfiles/147614a_blueprint_for_the_reconstruction_of_ukraine.pdf

Kolodko G. (2022). Ukraine recovery needs a debt write-off and help from the EU and China. Financial Times. 2022. Apr 07. URL: https://www.ft.com/content/58b74ced-fed6-4fc4- 978e-d54f7ada4c41.

Baker C.R., Persson M.E. (2021).The Challenge of Measuring Intangibles: Insights from Brand Valuation. Historical Developments in the Accountancy Profession, Financial Reporting, and Accounting Theory (Studies in the Development of Accounting Thought). Emerald Publishing Limited, Bingley. 2021. Vol. 3. P. 133–144. DOI: https://doi.org/10.1108/S1479-350420210000025009

Фоміна О.В., Августова О.О., Шушакова І.К. (2021). Оцінка нематеріальних активів. Бізнес Інформ. № 4. С. 154–160. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-154-160 (дата звернення: 25.09.2022)

Ясишена В.В. Проблемні аспекти методології та організації обліку нематеріальних активів : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 330 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/ 316497/38514/1/Монографія_Ясишена.pdf

Пікалов Ю.В. (2020). Підходи до кількісного оцінювання нематеріальних інтелектуальних активів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, (59), с.124-134. 2020. URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1964/3/124134%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf (дата звернення: 25.09.2022)

Edi, E., & Wati, E. (2022). Measuring intangible asset: firm reputation. Business: Theory and Practice, 23(2), 396–407. DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2022.15945

Roberto Moro-Visconti. (2022) The Valuation of Digital Intangibles.Technology, Marketing, and the Metaverse. Palgrave Macmillan. Cham 2022. 811 р. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09237-4

Річний звіт Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) за 2021 рік. URL: https://ukrpatent.org/atachs/zvit-ukr-2021.pdf (дата звернення: 25.09.2022)

Структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/ztp_kv_ES/ztp_kv_ES_u/arh_ztp_kv_ES_2021_u.html (дата звернення: 25.09.2022)

Офіційний сайт UNITED24. URL: https://u24.gov.ua/uk (дата звернення: 25.09.2022)

Українське товариство оцінювачів. URL: https://uto.com.ua/yak-strukturovani-ebvs/

International Valuation Standards Council. Effective 31 January 2022. URL: http://www.afo.com.ua/doc/ivsc-effective-31-jan-2022.pdf

European Business Valuation Standards 2020. URL: https://tegova.org/static/f2f491b0d1308a81309cff4d4f59aa84/a5f96ed996a211_TEGOVA_EBVS_2020-digital.pdf (дата звернення: 25.09.2022)

Національний стандарт оцінки 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» від 03.10.2007 № 1185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.09.2022)

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 2022. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2022_0e655865-en

Директива Ради (ЄС) від 12 липня 2016 року № 2016/1164. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_022-16#Text

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 25.09.2022)

План дій BEPS 2.0: що передбачає подальша реформа міжнародного оподаткування. URL: https://mind.ua/openmind/20207189-plan-dij-beps-2-0-shcho-peredbachae-podalsha-reforma-mizhnarodnogo-opodatkuvannya

Податковий Кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 25.09.2022)

Уманців Г., Шушакова І. Контрольовані операції з нематеріальними активами у контексті плану дій BEPS. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. № 1. С. 101–118. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(135)08

Sidenko S.V. (2022) Prioriteti j chinniki innovacijnoyi politiki: dosvid okremih krayin Shidnoyi Aziyi i strategichni imperativi dlya pislyavoyennoyi vidbudovi Ukrayini [Priorities and factors of innovative policy: the experience of certain East Asian countries and strategic imperatives for the post-war reconstruction of Ukraine]. Ekonomika Ukrayini. № 11. S. 47–75. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.11.047

Horyzont Yevropa [Horizon Europe]. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/yevrointegraciya/ramkovi-programi-z-doslidzhen-ta-innovacij-gorizont-2020-ta-gorizont-yevropa-ta-iniciativi-yevropejskoyi-komisiyi-yevropejskij-zelenij-kurs/gorizont-yevropa

Na shliakhu do yedynoho tsyfrovoho rynku YeS [On the way to a single EU digital market]. URL: https://ucep.org.ua/doslidzhennya/na-shlyahu-do-yedynogo-czyfrovogo-rynku-yes-elektronna-komercziya-telekomunikacziyi-dovirchi-poslugy.html

N. Yu. Bryuhovecka, I. P. Bulyeyev ta in. Intelektualizatsiia pidpryiemstv: kontseptualni pidkhody ta mekhanizmy stymuliuvannia: monohrafiia [Intellectualization of enterprises: conceptual approaches and mechanisms of stimulation]. NAN Ukrayini, In-t ekonomiki prom-sti. Kyiv, 2022. 424 s. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/application/pdf/monohrafyia_2022_maket_compressed.pdf [in Ukrainian]

Umantsiv H.V., Martyniv I.K. (2019). The global dimension of intellectual property development [The global dimension of intellectual property development]. Foreign trade, 2, 86-99. URL: http://zt.knute.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2464&catid=268&lang=uk [in Ukrainian]

Baker C.R., Persson M.E. (2021).The Challenge of Measuring Intangibles: Insights from Brand Valuation. Historical Developments in the Accountancy Profession, Financial Reporting, and Accounting Theory (Studies in the Development of Accounting Thought). Emerald Publishing Limited, Bingley. 2021. Vol. 3. P. 133–144. DOI: https://doi.org/10.1108/S1479-350420210000025009

Kolodko G. Ukraine recovery needs a debt write-off and help from the EU and China. Financial Times. 2022. Apr 07. URL: https://www.ft.com/content/58b74ced-fed6-4fc4-978e-d54f7ada4c41

Becker T., Eichengreen B., Horodnichenko Y. and others. Essay on the reconstruction of Ukraine. London, CEPR Press, 2022. 38 p. URL: https://cepr.org/system/files/publication-files/147614-_blueprint_for_the_reconstruction_of_ukraine.pdf

Fomina O.V., Avhustova O.O., Shushakova I.K. (2021). Valuation of intangible assets [Valuation of intangible assets]. Business Inform, 4, 154-160. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-154-160 (Last accessed: 25.09.2022) [in Ukrainian]

Yasishena V.V. Problemni aspekti metodologiyi ta organizaciyi obliku nematerialnih aktiviv: monografiya [Problematic aspects of the methodology and organization of accounting for intangible assets]. Ternopil: TNEU, 2020. 330 s. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38514/1/Монографія_Ясишена.pdf [in Ukrainian]

Pikalov, Yu. V. Pidhodi do kilkisnogo ocinyuvannya nematerialnih intelektualnih aktiviv [Approaches to the quantitative assessment of intangible intellectual assets]. Zbirnik naukovih prac Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu. Seriya: Ekonomichni nauki, (59), s. 124-134. 2020. URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1964/3/124-134%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf [in Ukrainian]

Edi, E., & Wati, E. (2022). Measuring intangible asset: firm reputation. Business: Theory and Practice, 23(2), 396–407. DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2022.15945

Roberto Moro-Visconti.The Valuation of Digital Intangibles.Technology, Marketing, and the Metaverse. Palgrave Macmillan. Cham 2022.811 r. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09237-4

Richnij zvit Derzhavnogo pidpriyemstva «Ukrayinskij institut intelektualnoyi vlasnosti» (Ukrpatent) za 2021 rik [Annual report of the State Enterprise "Ukrainian Institute of Intellectual Property" Ukrpatent), 2021]. URL: https://ukrpatent.org/atachs/zvit-ukr-2021.pdf (accessed: 25.09.2022) [in Ukrainian]

Sajt Derzhavnoyi sluzhbi statistiki [Structure of foreign trade with EU countries]. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/ztp_kv_ES/ztp_kv_ES_u/arh_ztp_kv_ES_2021_u.html (accessed: 25.09.2022) [in Ukrainian]

Oficijnij sajt UNITED24 [Official website of UNITED24]. URL: https://u24.gov.ua/uk (accessed: 25.09.2022) [in Ukrainian]

Ukrainske tovarystvo otsiniuvachiv [Ukrainian Society of Appraisers]. URL: https://uto.com.ua/yak-strukturovani-ebvs/ [in Ukrainian]

International Valuation Standards Council. Effective 31 January 2022 URL: http://www.afo.com.ua/doc/ivsc-effective-31-jan-2022.pdf

European Business Valuation Standards 2020. URL: https://tegova.org/static/f2f491b0d1308a81309cff4d4f59aa84/a5f96ed996a211_TEGOVA_EBVS_2020-digital.pdf

Natsionalnyi standart otsinky 4 «Otsinka mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti» [National evaluation standard 4 "Evaluation of property rights of intellectual property"] від 03.10.2007 № 1185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF#Text (accessed: 25.09.2022) [in Ukrainian]

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 2022. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2022_0e655865-en

Direktiva Radi (YeS) vid 12 lipnya 2016 roku № 2016/1164 [Council Directive (EU) of July 12, 2016 No. 2016/1164]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_022-16#Text (accessed: 25.09.2022) [in Ukrainian]

Ugoda pro asociaciyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storoni, ta Yevropejskim Soyuzom, Yevropejskim spivtovaristvom z atomnoyi energiyi i yihnimi derzhavami-chlenami, z inshoyi storoni vid 27.06.2014 [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (accessed: 25.09.2022) [in Ukrainian]

Plan dii BEPS 2.0: shcho peredbachaie podalsha reforma mizhnarodnoho opodatkuvannia [BEPS 2.0 Action Plan: what the next reform of international taxation entails]. URL: https://mind.ua/openmind/20207189-plan-dij-beps-2-0-shcho-peredbachae-podalsha-reforma-mizhnarodnogo-opodatkuvannya [in Ukrainian]

Podatkovij Kodeks Ukrayini [Tax Code of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed: 25.09.2022) [in Ukrainian]

Umanciv G., Shushakova I. (2021) Kontrolovani operaciyi z nematerialnimi aktivami u konteksti planu dij BEPS [Controlled transactions with intangible assets in the context of the BEPS action plan]. Visnik Kiyivskogo nacionalnogo torgovelno-ekonomichnogo universitetu. № 1. S. 101-118. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(135)08 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Уманців, Г., Шушакова, І., & Левченко, Ю. (2022). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ОЦІНЮВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-69
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають