АНАЛІТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Ключові слова: фінансовий ринок, фінансові посередники, банки, небанківські фінансові установи, кредитні спілки, страхові компанії

Анотація

Стаття присвячена діяльності фінансових посередників на міжнародному ринку. Обрана тема в даний час є особливо актуальною, так як жодне підприємство, як України, так іншої держави не здатне обійтися без допомоги посередників. Торгово-посередницька діяльність є невід’ємним елементом ринкового господарства. Важко знайти підприємця, який би не користувався послугами посередників або сам не виступав у ролі посередника при здійсненні комерційних операцій. Так само важливу роль на всіх сегментах міжнародного фінансового ринку відіграють фінансові посередники, які забезпечують постійну взаємодію між країнами та спрямовують рух капіталу до найефективніших споживачів. Проведено аналіз та оцінка фінансових посередників на фінансовому ринку. Здійснена аналітика діяльності фінансових посередників у трьох основних площинах: української, європейської та американської.

Посилання

Марченко В.М., Шутюк В.В. Логістика : Підручник. Київ : Видавничий дім «Артек», 2018. 312 с.

Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Гордей О.Д. Банківські системи зарубіжних країн : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 586 с.

Коваленко А.І. Теоретичні та методологічні аспекти використання. Концепція конкурентоспроможності в наукових дослідженнях. Теоретична конкуренція. 2013. № 6. C. 72–82.

Сало І.В., Мирошниченко О.В. Система управління конкурентоспроможністю банку. Актуальні проблеми економіки. 2012. №5. C. 279–286.

Зимовець В.В., Зубик С.П. Фінансове посередництво. Київ : КНЕУ, 2004. 288 с.

Арутюнян С.С., Добриніна Л.В., Гуляєва В.М. Фінансовий ринок : навч. посібник / за заг.ред. Арутюнян С.С. 2018. 484 с.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: www.bank.gov.ua (дата звернення: 03.11.2022).

Federal Reserve Board – Home офіційний сайт. URL: https://www.federalreserve.gov/releases/lbr/current/default.htm (дата звернення: 03.12.2022).

Kidwell, D.S., Blackwell, D.W., Whidbee D.A. and Sias R.W. Financial Institutions, Markets, and Money, 11th ed., John Wiley & Sons, Inc., Danvers, 2012. 708 p.

Freedom finance. 2021. URL: https://ffin.ua/ru/blog/articles/investytsiini-ohliady/post/yak-skilky-ta-u-shcho-investuiut-amerykantsi (дата звернення: 03.12.2022).

EBF Banking in Europe – Facts and Figures.docx 2020. URL: https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2022/01/FINAL-Banking-in-Europe-EBF-Facts-and-Figures-2021.-11-January-2022.pdf

One Third of European Banks Closed Since. 2008. URL: https://finanso.se/one-third-of-european-banks-closed-since-2008 (дата звернення: 03.12.2022).

Marchenko V.M., Shutyuk V.V. (2018), Logistics: Textbook. Kyiv: Artek Publishing House, 312 p. (in Ukrainian)

Melnyk P.V., Tarangul L.L., Gordey O.D. (2010), Banking systems of foreign countries: a textbook. Kyiv: Center of Educational Literature, 586 p. (in Ukrainian)

Kovalenko A.I. (2013), Theoretical and methodological aspects of use. The concept of competitiveness in scientific research. Theoretical competition, no. 6, pp. 72–82 (in Ukrainian)

Salo I.V., Myroshnychenko O.V. (2012), Bank competitiveness management system. Actual problems of the economy, no. 5, pp. 279–286. (in Ukrainian)

Zymovets V.V., Zubyk S.P. (2004), Financial intermediation. KNEU, 288 p. (in Ukrainian)

Arutyunyan S.S., Dobrynina L.V., Gulyaeva V.M. (2018), Financial market: Education. manual for the general editor Harutyunyan S.S. 484 p. (in Ukrainian)

Official website of the National Bank of Ukraine Available at: www.bank.gov.ua. (accessed November 03, 2022)

Federal Reserve Board – Home official site. Available at: https://www.federalreserve.gov/releases/lbr/current/default.htm. (accessed November 03, 2022)

Kidwell, D.S., Blackwell, D.W., Whidbee D.A. and Sias R.W. (2012), Financial Institutions, Markets, and Money, 11th ed., John Wiley & Sons, Inc., Danvers, 708 p. (accessed November 03, 2022)

Freedom finance 2021 Available at: https://ffin.ua/ru/blog/articles/investytsiini-ohliady/post/yak-skilky-ta-u-shcho-investuiut-amerykantsi (accessed November 03, 2022)

EBF Banking in Europe – Facts and Figures.docx 2020. Available at: https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2022/01/FINAL-Banking-in-Europe-EBF-Facts-and-Figures-2021.-11-January-2022.pdf. (accessed November 03, 2022)

One Third of European Banks Closed Since 2008. Available at: https://finanso.se/one-third-of-european-banks-closed-since-2008 (accessed November 03, 2022)

Переглядів статті: 250
Завантажень PDF: 300
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Божкова, В., Самодай, В., & Машина, Ю. (2023). АНАЛІТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-1
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають