ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: війна, COVID-19, поведінка споживачів, мотиви закупівлі товарів, фінансово-економічна криза, онлайн закупівлі, маркетингові комунікації

Анотація

Дослідження поведінки споживачів, розуміння їх потреб і процесу прийняття ними рішень про закупівлю товару є основою для прийняття ефективних маркетингових управлінських рішень і успіху маркетингової діяльності підприємства. Проаналізовані типи поведінки споживачів, фактори, які на неї впливають. Встановлено, що сьогодні населення України відчуває на собі негативні наслідки пандемії коронавірусу та війни, які позначаються на його доходах та зміні потреб у напрямі здоров’я та безпеки, одночасно зменшується попит людей на предмети розкоші, зростає кількість закупівель онлайн. Визначено, що у цих умовах продавці товарів повинні вносити зміни у свої товарні асортименти, цінову політику, перерозподіляти маркетингові та логістичні бюджети на регіони, в які емігрують українці, активізувати збутову та комунікаційну політику у напрямі використання інструментів цифрового маркетингу.

Посилання

Бажеріна К.В., Черненко О.В., Афанасьєва К.О. Зміна споживчої поведінки українців в умовах кризи. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/64.pdf

Бочко О.Ю., Кожушок Н. Дослідження поведінки споживачів в умовах СОVID-19 та вплив на них трендів маркетингу. Приазовський економічний вісник. 2021. № 2 (25). С. 66–71. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/2_25_ukr/14.pdf

Дослідження лютий-травень 2022 р. Що відбувається з українським ecommerce під час війни. URL: https://promodo.ua/ukrainian-ecommerce-state-during-the-war-research

Євтушевська О.В. Особливості поведінки споживачів на ринку в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 22–24. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2016/6.pdf

Коваль Л.А., Романчук С.А. Основні аспекти поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. № 18. С. 117–122.

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Москва : Вильямс, 2012. 752 с.

Ларіна Я.С., Рябчик А.В. Поведінка споживача : навч. посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2014. 224 с.

Мазана Т.В., Ткаченко В.П. Ринкова поведінка споживача та її вплив на результативність функціонування підприємства. Агросвіт, 2017. №7. С. 38–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_7_7

Maslow A.H. Motivation and Personality. New York: Harpaer & Row, 1954. 411 p.

Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг : підручник. Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. 232 с.

Підтримати своїх. Як компанії піклуються про працівників під час війни. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/pidtrimati-svojih-yak-kompaniji-pikluyutsya-pro-pracivnikiv-pid-chas-viyni-01082022-463588

Планувати чи робити? Покупки та дозвілля українців під час війни – Дослідження Gradus research. URL: https://marketer.ua/ua/shopping-and-leisure-of-ukrainians-during-thewar/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Споживчі настрої в Україні, травень 2022. URL: https://finclub.net/ua/news/spozhyvchi-nastroi-ukraintsiv-pohirshylysia.html

Щерба О.І. Поведінка споживача: вплив післякупівельного задоволення та післякупівельного дисонансу. Габітус. 2020. Вип. 20. С. 20–25.

Bazherina K.V., Chernenko O.V., Afanasieva K.O. (2018) Zmina spozhyvchoi povedinky ukraintsiv v umovakh kryzy [The change in the consumer behavior of Ukrainians in the conditions of the crisis]. Efectyvna economika, vol. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/64.pdf (in Ukrainian)

Bochko O.Yu., Kozhushok N. (2021) Doslidzhennia povedinky spozhyvachiv v umovakh SOVID-19 ta vplyv na nykh trendiv marketynhu [Research of consumer behavior in the conditions of СОVID-19 and the influence of marketing trends on them]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 2 (25), pp. 66–71. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/2_25_ukr/14.pdf (in Ukrainian)

Doslidzhennia liutyi-traven (2022) Shcho vidbuvaietsia z ukrainskym ecommerce pid chas viiny [Research fabruary-may 2022. What happens to Ukrainian ecommerce during the war]. Available at: https://promodo.ua/ukrainian-ecommerce-state-during-the-war-research (in Ukrainian)

Yevtushevska О.V. (2016) Osoblyvosti povedinky spozhyvachiv na rynku v suchasnykh umovakh [Peculiarities of consumer behavior on the market in modern conditions]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 22–24. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2016/6.pdf (in Ukrainian)

Koval' L.A., Romanchuk S.A. (2010) Osnovni aspekty povedinky spozhyvachiv i chynnykiv, shcho zumovliuiut vybir pevnoho typu spozhyvatskoi povedinky [The main aspects of consumer behavior and factors determining the choice of a certain type of consumer behavior]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 18, pp. 177–122. (in Ukrainian)

Kotler F., Armstronh F., Saunders D., Wong V. (2012) Osnovy marketynha [Fundamentals of marketing]. Moskva: Vyliams, 752 p. (in Russian)

Larina Ya.S. (2014) Povedinka spozhyvacha [Consumer behavior]. VTs «Akademiia» ("Alma Mater" series), 224 p. (in Ukrainian)

Mazana T.V., Tkachenko V.P. (2017) Rynkova povedinka spozhyvacha ta yii vplyv na rezultatyvnist funktsionuvannia pidpryiemstva [Market behavior of the consumer and its influence on the effectiveness of the operation of the enterprise], Ahrosvit, vol. 7, pp. 38–41. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_7_7 (in Ukrainian)

Maslow A.H. (1954) Motyvatsiia ta osobystist [Motivation and Personality]. New York: Harpaer & Row, 411 p.

Moroz L.A., Chukhrai N.I. (2009) Marketynh [Marketing]. Lviv: Bukhhalterskyi tsentr "Azhur", 232 p. (in Ukrainian)

Pidtrymaty svoikh. Yak kompanii pikluiutsia pro pratsivnykiv pid chas viiny (2022) [Support your own. How companies take care of workers during wartime]. Available at: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/pidtrimati-svojih-yak-kompaniji-pikluyutsya-pro-pracivnikiv-pid-chas-viyni-01082022-463588 (in Ukrainian)

Planuvaty chy robyty? Pokupky ta dozvillia ukraintsiv pid chas viiny – Doslidzhennia Gradus research (2022) [To plan or to do? Shopping and leisure time of Ukrainians during the war – Gradus research]. Available at: https://marketer.ua/ua/shopping-and-leisure-of-ukrainians-during-thewar/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more (in Ukrainian)

Spozhyvchi nastroi v Ukraini, traven (2022) [Consumer sentiment in Ukraine, May 2022]. Available at: https://finclub.net/ua/news/spozhyvchi-nastroi-ukraintsiv-pohirshylysia.html (in Ukrainian)

Shcherba O.I. (2020) Povedinka spozhyvacha: vplyv pisliakupivelnoho zadovolennia ta pisliakupivelnoho dysonansu [Consumer behavior: the influence of post-purchase satisfaction and post-purchase dissonance]. Habitus, vol. 20, pp. 20–25. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 287
Завантажень PDF: 466
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Косар, Н., Мамчин, М., & Баран, А. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-68
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають