ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ

  • Оксана Любар Вінницький національний аграрний університет
  • Вікторія Болехівська Вінницький національний аграрний університет
  • Олег Сімаков Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: власний капітал, аналіз капіталу, об’єкт обліку, фінансова стійкість, активи, облікова система, оптимізація структури капіталу, нерозподілений прибуток, джерела власного капіталу, облік

Анотація

У статті висвітлено економічно-правову сутність поняття «власний капітал» та його еволюцію у світовій та вітчизняній науці. Власний капітал показує частку майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників та власних засобів підприємства. Тривалий час у вітчизняній теорії та практиці питанню фінансу- вання діяльності господарських структур за рахунок капіталу власників приділялась надзвичайно мала увага, але власний капітал як економічна категорія набув поширення в системі фінансового менеджменту підпри- ємства, що є основою механізму управління його фінансами. Власний капітал становить фінансову осно- ву створення й розвитку підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми. Також уточнено сутність категорії «власний капітал підприємства» як об’єкта бухгалтерського обліку з позицій різних вчених-економістів, запропоновано його структуру в розрізі джерел формування в процесі господарської ді- яльності підприємства.

Посилання

Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік. Київ : Знання, 2012. 647 с.

Гуренко Т.О. Сучасний погляд на власний капітал. Вісник НУБіП. 2013. № 20. URL: http://nubip.edu.ua/sites/default/files.

Хмелевська А.В., Незборецька Г.М. Власний капітал за атрибутами об’єкту бухгалтерського обліку. Сталий розвиток економіки. 2011. № 4. С. 192–194.

Пилипенко О.І. Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Київ, 2005. 20 с.

Вівчар О.Й., Саварин В.М. Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства. Нау¬ковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.5. С. 146–150.

Вівчар О.Й. Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (5). С. 146–150.

Петренко Н.І. Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства: проблеми теорії, методології, практики. Житомир : ЖДТУ, 2012. 544 с.

Надбережна Т.А. Вплив структуризації власного капіталу на організацію бухгалтерського обліку. Еконо¬мічні науки. 2010. № 15 (1). URL: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/soc_gum/Evu/2010_15_1/Nadber.pdf.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансо¬вої звітності» : затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Шара Є.Ю. Фінансовий облік ІІ. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 408 с.

Бугай О.В. Особливості використання сучасних інформаційних технологій в обліку власного капіталу підприємства. Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : збірник мате¬ріалів Всеукраїнської студентської науково практичної конференції (Київ, 9 грудня 2014 р.). Київ : КНЕУ, 2014. С. 343–345.

Suk L.K. Finansovyi oblik / L.K. Suk, P.L. Suk. – K. : Znannia, 2012. – 647 s.

Hurenko T.O. Suchasnyi pohliad na vlasnyi kapitalVisnyk NUBiP. – 2013. – № 20. URL: http://nubip.edu.ua/sites/default/files.

Khmelevska A.V. Vlasnyi kapital za atrybutamy obiektu bukhhalterskoho obliku / A.V. Khmelevska, H.M. Nezboretska. Stalyi rozvytok ekonomiky. – 2011. – № 4. – S. 192–194.

Pylypenko O.I. Oblik ta analiz vlasnoho kapitalu: teoriia i praktyka: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk 08.06.04 ―Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt / O.I. Pylypenko. – K., 2005. – 20 s.

Vivchar O.Y. Vlasnyi kapital yak finansove dzherelo funktsionuvannia pidpryiemstva / O.Y. Vivchar, V.M. Savaryn. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 2009. – Vyp. 19.5 – S. 146–150.

Vivchar O.Y. Vlasnyi kapital yak finansove dzherelo funktsionuvannia pidpryiemstva / O.Y. Vivchar. Nauk. visn. NLTU Ukrainy. – 2009. – Vyp. 19 (5). – S. 146–150.

Petrenko N.I. Bukhhalterskyi oblik i kontrol operatsii z rukhu pasyviv pidpryiemstva: problemy teorii, metodolohii, praktyky / N.I. Petrenko. – Zhytomyr : ZhDTU, 2012. – 544 s. 8. Nadberezhna T.A. Vplyv strukturyzatsii vlasnoho kapitalu na orhanizatsiiu bukhhalterskoho obliku / T.A. Nadberezhna. Ekonomichni nauky. – 2010. – № 15 (1). URL: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/soc_gum/Evu/2010_15_1/Nadber.pdf.

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 “Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti”, zatverdzhene Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy № 73 vid 07.02.2013 r. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z033613.

Shara Ye.Yu. Finansovyi oblik II / Ye.Yu. Shara. – K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2012. – 408 s.

Buhai O.V. Osoblyvosti vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii v obliku vlasnoho kapitalu pidpryiemstva / O.V. Buhai. Oblik, analiz ta audyt: evoliutsiia, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku : zbirnyk materialiv Vseukrainskoi studentskoi naukovo praktychnoi konferentsii. Kyiv, 9 hrudnia 2014 r. K. : KNEU, 2014. – S. 343–345.

Переглядів статті: 523
Завантажень PDF: 2096
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Любар, О., Болехівська, В., & Сімаков, О. (2019). ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/19
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають