КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: конкурентоспроможність, видавничо-поліграфічне підприємство, видавничо-поліграфічне підприємство фактори, COVID-19, війна

Анотація

Статтю присвячено розкриттю конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств в умовах COVID-19 та повномасштабної війни. Визначено підходи до формування конкурентної політики поліграфічних підприємств, алгоритм оцінки конкурентоспроможності поліграфічного підприємства, фактори конкурентоспроможності поліграфічного підприємства з позиції виробника та замовника. Проаналізовано динаміку підприємств видавничо-поліграфічної галузі України, розподіл видавничо-поліграфічних підприємств України за областями, структуру видавничо-поліграфічного комплексу за видами економічної діяльності підприємств по всій Україні, відсоткове співвідношення читаючих українців. Виявлено вплив війни на видавничо-поліграфічну галузь. Окреслено пріоритетні заходи для відновлення книжкової галузі.

Посилання

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія / за заг. ред. О.Г. Янкового. Одеса: Атлант, 2013. 470 с.

Єрмак А.В. Конкурентоздатність підприємства: сутність поняття (проблематика питання). Вісник економічної науки України. 2005. № 1. С. 41–44.

Гудзь О.Є. Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Фінансовий простір. 2013. № 4. С. 97–103.

Воржакова Ю.П. Формування конкурентної політики поліграфічних підприємств : монографія. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 252 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : підручник. Київ : Вид-во «Академвидав», 2007. 464 с.

Лозовський Ю.А. Формування стратегії як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 3 (81). С. 84–88.

Гавриш О.А., Грищенко В.В., Григорова З.В. Основні фактори впливу на конкурентоспроможність поліграфічних підприємств. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4926/1/24.pdf. (дата звернення: 29.10.2022).

Узагальнені дані Державного реєстру суб'єктів видавничої справи. Офіційний сайт Державного комітету телебачення і радіомовлення України. URL: http://comin.kmu.gov.ua/. (дата звернення: 29.10.2022).

Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні: Закон України від 28.01.2016 р. № 24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-15#Text. (дата звернення: 03.11.2022).

єПідтримка: чи стане «ковідна тисяча» бустером для книжкової сфери? URL: https://lb.ua/culture/2022/02/04/504644_iepidtrimka_chi_stane_kovidna.html. (дата звернення: 29.10.2022).

Деякі питання надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка»: Постанова Кабінету Міністрів України від 9.12.2021 р. № 1272. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1272-2021-%D0%BF#Text. (дата звернення: 29.10.2022).

«Ковідна» тисяча: Українці масово почали скуповувати книги, які проблеми це викликало. URL: https://www.5.ua/suspilstvo/kovidna-tysiacha-ukraintsi-masovo-pochaly-skupovuvaty-knyhy-iaki-problemy-tse-vyklykalo-265575.html. (дата звернення: 02.11.2022).

Бойко О. Є чи нема підтримки – що кажуть видавництва? https://chytomo.com/iepidtrymka-na-knyzhky-obsiahy-prodazhiv-zrosly-vtrychi. (дата звернення: 04.11.2022).

Як війна вплинула на поліграфічний ринок України та світу в цілому. URL: https://www.packaging.com.ua/content/yak-v-yna-vplinula-na-pol-graf-chniy-rinok-ukra-ni-ta-sv-tu-v-c-lomu-2594.12. (дата звернення: 04.11.2022).

Антонюк Д. Бомбардування Харкова паралізувало книжкову індустрію України. Але перші місяці війни вона протрималась завдяки «тисячі Зеленського». Що буде далі. https://forbes.ua/inside/knizhkoviy-rinok-zletiv-naperedodni-viyni-a-teper-zhive-na-ostanni-groshi-yak-vizhivayut-yakaboo-ta-naybilshi-vidavnitstva-18052022-6058 (дата звернення: 04.11.2022).

Звіт діяльності Українського інституту книги за пів року війни 24.02.-24.08.2022. URL: https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/zvit-diyalnosti-uik-za-piv-roku-viyni. (дата звернення: 01.11.2022).

Yankovyi O.H. (Ed.) (2013) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinka rivnia ta napriamy pidvyshchennia [Competitiveness of the enterprise: assessment of the level and directions for improvement]. monohrafiya [a monograph]. Odessa: Atlant. 470 p.

Yermak A.V. (2005) Konkurentozdatnist pidpryiemstva: sutnist poniattia (problematyka pytannia) [Enterprise competitiveness: the essence of the concept (problematics of the issue)]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no 1, pp. 41–44.

Hudz O.Ye. (2013) Finansovi stratehii zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Financial strategies for ensuring the competitiveness of the enterprise]. Finansovyi prostir, no 4, pp. 97–103. (in Ukrainian)

Vorzhakova Yu.P. (2021) Formuvannia konkurentnoi polityky polihrafichnykh pidpryiemstv [Formation of competitive policy of printing enterprises]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. 252 p. (in Ukrainian)

Kuzmin O.Ye., Melnyk O.H. (2007) Osnovy menedzhmentu [Basics of management]. pidruchnyk [textbook]. Kyiv: Vyd-vo «Akademvydav». 464 p. (in Ukrainian)

Lozovskyi Yu.A. (2008) Formuvannia stratehii yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Strategy formation as a factor in increasing the competitiveness of enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky, no 3 (81), pp. 84–88. (in Ukrainian)

Havrysh O.A., Hryshchenko V.V., Hryhorova Z.V. Osnovni faktory vplyvu na konkurentospromozhnist polihrafichnykh pidpryiemstv [The main factors influencing the competitiveness of printing enterprises]. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4926/1/24.pdf (accessed: 06.11.2022). (in Ukrainian)

Uzahalneni dani Derzhavnoho reiestru subiektiv vydavnychoi spravy [Generalized data of the State Register of publishing entities]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu telebachennia i radiomovlennia Ukrainy. Available at: http://comin.kmu.gov.ua/ (accessed: 29.10.2022). (in Ukrainian)

Pro derzhavnu pidtrymku knyhovydavnychoi spravy v Ukraini [About state support of book publishing in Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 28.01.2016 r. No 24. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-15#Text (accessed: 03.11.2022). (in Ukrainian)

yePidtrymka: chy stane «kovidna tysiacha» busterom dlia knyzhkovoi sfery? [There is support: will the "covid thousand" become a booster for the book industry?] Available at: https://lb.ua/culture/2022/02/04/504644_iepidtrimka_chi_stane_kovidna.html (accessed: 29.10.2022). (in Ukrainian)

Deiaki pytannia nadannia dopomohy v ramkakh Prohramy «yePidtrymka» [Some issues of providing assistance within the framework of the "eSupport" Program]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9.12.2021 r. № 1272. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1272-2021-%D0%BF#Text (accessed: 29.10.2022). (in Ukrainian)

«Kovidna» tysiacha: Ukraintsi masovo pochaly skupovuvaty knyhy, yaki problemy tse vyklykalo ["Kovidna" thousand: Ukrainians began to buy books en masse, what problems did this cause] Available at: https://www.5.ua/suspilstvo/kovidna-tysiacha-ukraintsi-masovo-pochaly-skupovuvaty-knyhy-iaki-problemy-tse-vyklykalo-265575.html (accessed: 02.11.2022). (in Ukrainian)

Boiko O. Ye chy nema pidtrymky – shcho kazhut vydavnytstva? [Is there support or not - what do publishers say?] Available at: https://chytomo.com/iepidtrymka-na-knyzhky-obsiahy-prodazhiv-zrosly-vtrychi (accessed: 04.11.2022). (in Ukrainian)

Yak viina vplynula na polihrafichnyi rynok Ukrainy ta svitu v tsilomu [How the war affected the printing market of Ukraine and the world as a whole] Available at: https://www.packaging.com.ua/content/yak-v-yna-vplinula-na-pol-graf-chniy-rinok-ukra-ni-ta-sv-tu-v-c-lomu-2594.12 (accessed: 04.11.2022). (in Ukrainian)

Antoniuk D. Bombarduvannia Kharkova paralizuvalo knyzhkovu industriiu Ukrainy. Ale pershi misiatsi viiny vona protrymalas zavdiaky «tysiachi Zelenskoho». Shcho bude dali [The bombing of Kharkiv paralyzed the book industry of Ukraine. But it survived the first months of the war thanks to the "thousands of Zelenskyi". What happens next] Available at: https://forbes.ua/inside/knizhkoviy-rinok-zletiv-naperedodni-viyni-a-teper-zhive-na-ostanni-groshi-yak-vizhivayut-yakaboo-ta-naybilshi-vidavnitstva-18052022-6058 (accessed: 04.11.2022). (in Ukrainian)

Zvit diialnosti Ukrainskoho instytutu knyhy za piv roku viiny 24.02.-24.08.2022 [Activity report of the Ukrainian Institute of Books for half a year of the war 24.02.-24.08.2022] Available at: https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/zvit-diyalnosti-uik-za-piv-roku-viyni (accessed: 01.11.2022). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Томчук, О., & Головченко, Я. (2022). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-100
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ