АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ІНФЛЯЦІЄЮ ТА БЕЗРОБІТТЯМ У ВИСХІДНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Тетяна Черкашина Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-3675-0391
Ключові слова: інфляція, безробіття, «природне» безробіття, інфляційні очікування, стагфляція, крива Філліпса, таргетування інфляції, трансмійсійний механізм монетарної політики, Європейський Союз (ЄС), висхідні країни ЄС, регресійний аналіз

Анотація

Проведено емпіричний та регресійний аналіз взаємозв’язку між інфляцією та безробіттям у висхідних країнах Європейського Союзу (Польщі, Чехії, Словенії та Естонії). Емпіричний аналіз показав, що між інфляцією та безробіттям існує прямий зв’язок: на початку трансформаційного періоду спостерігалося одночасне зростання цих макроекономічних індикаторів, але внаслідок вмілого застосування інструментів інфляційного таргетування урядам цих країн вдалося не лише призупинити інфляційну спіраль «заробітна плата – ціни», а й вирішити проблему циклічного безробіття. Результати регресійного аналізу підтвердили і поглибили дане положення: між інфляцією та безробіттям існує односпрямований причинно-наслідковий зв’язок, причому інфляція є причиною, а безробіття – наслідком. З метою оптимізації співвідношення між інфляцією та безробіттям у висхідних країнах ЄС запропоновано наступні заходи: вдосконалення трансмісійного механізму грошово-кредитної політики за допомогою відсоткового каналу, зменшення державного боргу, поширення цифрових платіжних засобів, смартизація та роботизація виробництва.

Посилання

Вишневський В. П. Смарт-промисловість: напрями становлення, проблеми і рішення: кол. монографія. Київ : Інститут економіки промисловості НАН України, 2019. 464 с.

Жумадилов Э., Козубеков А. Анализ взаимосвязи между динамикой инфляции и темпами экономического роста в Кыргызстане. Бишкек, 2013. 28 с.

Лопух К.В. Взаємозв’язок між інфляцією та безробіттям: монетаристський підхід. Ефективна економіка. 2013. №9.

Юрчишин В. Макроекономічні взаємозв’язки і монетарні впливи політики зростання і розвитку в успішних висхідних країнах Європи та Україні [в кол. монограф.]. Київ : Заповіт, 2019. 148 c.

Bayar Y., Diaconu L. Emerging Markets: European Transition Economies. Labor History. 2020. Volume 61. Issue 5–6.

Hansen L.P. Uncertainty within Economic Models. Singapore: World Scientific, 2014. 455 P.

Felps E.S. Mass Flourishing. Princeton: Princeton University Press, 2013. 404 P.

Phillips A. W. The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica. 1958. Issue 25, No. 2. PP. 283–99.

Lucas R. E., Sargent T. G. «New» Explanations of the Persistence of Inflation and Unemployment. Proceedings of a Conference. Edgartown, Massachusetts, 1978. 40 P.

Ritzberger-Grünwald D. The impact of external shocks on inflation dynamics in CESEE. BIS Papers. 2020. No 70. PP. 161–170.

Samuelson P. A., Solow R. M. Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy. American Economic Review. 1960. Issue 50, No. 2. PP. 177–94.

Washington S., Karlafis M.G., Mannering F., Anastasopoulos P. Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis. New York: CRC Press, 2020. 464 P.

Офіційний сайт Європейського Союзу. URL: https://www.ec.europa.eu.

Vishnevskij V.P. (2019). Smart-promislovist: napryami stanovlennya, problemi i rishennya: kol. monografiya. Kyiv: Institut ekonomiki promislovosti NAN Ukrayini, 464 р.

Zhumadilov E., Kozubekov A. (2013). Analiz vzaimosvyazi mezhdu dinamikoj inflyaczii i tempami ekonomicheskogo rosta v Kyrgyzstane. Bishkek, 28 р.

Lopukh K.V. (2013). Vzayemozv'yazok mizh inflyacziyeyu ta bezrobittyam: monetaristskij pidkhid. Efektivna ekonomika, no. 9.

Yurchishin V. (2019). Makroekonomichni vzayemozvyazki i monetarni vplivi politiki zrostannya i rozvitku v uspishnikh viskhidnikh krayinakh Yevropi ta Ukrayini [v kol. monograf.]. Kyiv: Zapovit, 148 р.

Bayar Y., Diaconu L. (2020). Emerging Markets: European Transition Economies. Labor History, vol. 61, issue 5-6.

Hansen L.P. (2014). Uncertainty within Economic Models. Singapore: World Scientific, 455 р.

Felps E.S. (2013). Mass Flourishing. Princeton: Princeton University Press, 404 р.

Phillips A.W. (1958). The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957. Economica, issue 25, no. 2, рр. 283–99.

Lucas R.E., Sargent T.G. (1978). «New» Explanations of the Persistence of Inflation and Unemployment. Proceedings of a Conference. Edgartown, Massachusetts, 40 р.

Ritzberger-Grünwald D. (2020). The impact of external shocks on inflation dynamics in CESEE. BIS Papers, no. 70, рр. 161–170.

Samuelson P.A., Solow R.M. (1960). Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy. American Economic Review, issue 50, no. 2, рр. 177–94.

Washington S., Karlafis M.G., Mannering F., Anastasopoulos P. (2020). Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis. New York: CRC Press, 464 р.

Ofitsiinyi sait Yevropeiskoho Soiuzu. URL: https://www.ec.europa.eu

Переглядів статті: 403
Завантажень PDF: 1157
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Черкашина, Т. (2021). АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ІНФЛЯЦІЄЮ ТА БЕЗРОБІТТЯМ У ВИСХІДНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-23
Розділ
ЕКОНОМІКА