ЩОДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО І ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Євгенія Гнатенко Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Ключові слова: собственный капитал, заемный капитал, финансовый леверидж, эффективность, рентабельность

Анотація

У статті визначено необхідність удосконалення методики аналізу власного та позикового капіталу, наведено наявні показники аналізу оцінки достатності та ефективності використання власного капіталу, визначено, що велика кількість показників інколи заважає зробити правильні висновки. У зв’язку з цим запропоновано упорядковану кількість показників, оптимальне їх значення, а також формулу розрахунку коефіцієнта фінансової залежності підприємства. Наведено фактори впливу на рентабельність власного капіталу. Визначено, що ефект фінансового левериджу – це здатність позикового капіталу генерувати додатковий прибуток від вкладень власного капіталу. Для удосконалення методики аналізу довгострокових зобов’язань запропоновано здійснювати аналіз фінансового левериджу, що сприятиме чіткому визначенню ефективності використання довгострокових позик, впливу їх на власний капітал, а отже, на результати діяльності.

Посилання

Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 № 49/121. URL: zakon.rada.gov.ua/go/z0121-01.

Пилипенко О.І. Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика. URL: https://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis.

Жерліцин Д.М. Фінансовий важіль робочого капіталу як інструмент аналізу ефективності операційної діяльності підприємства. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/.

Подольська В.О. Фінансовий аналіз./ В.О. Подольська, О.В. Яріш. Київ, видавництво «Центр навчальної літератури», 2017 р. 350 с.

Олійник І.В Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства. Вісник податкової служби України. 2013. № 65. URL: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/studconf/.

Сініцин О.О. Фінансовий леверидж в управлінні структурою капіталу. URL: www.economy.nayka.com.ua.

Polozhennya pro poryadok zdіysnennya analіzu fіnansovogo stanu pіdpriєmstv, shcho pіdlyagayut privatizatsії. (2001). Zatverdzhenogo nakazom Mіnіsterstva fіnansіv Ukraїni ta Fondu derzhavnogo mayna Ukraїni vіd 26.01.2001 N 49/121. [Yelektronniy resurs]. Rezhim dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0121-01.

Pilipenko O.І. Oblіk ta analіz vlasnogo kapіtalu: teorіya і praktika. [Yelektronniy resur]. – Rezhim dostupu: https://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis.

Zherlіtsin D.M. Fіnansoviy vazhіl robochogo kapіtalu yak іnstrument analіzu efektivnostі operatsіynoї dіyalnostі pіdpriєmstva. [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/.

Podolska V.O. (2017). Fіnansoviy analіz./ V.O. Podolska, O.V. Yarіsh. Kiїv, vidavnitstvo „Tsentr navchalnoї lіteraturi”.

Olіynik І.V. (2013). Vlasniy kapіtal yak fіnansove dzherelo funktsіonuvannya pіdpriєmstva. Vіsnik podatkovoї sluzhbi Ukraїni. № 65 [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/ studconf/387.pdf. 6. Sіnіtsin O.O. Fіnansoviy leveridzh v upravlіnnі strukturoyu kapіtalu. [Yelektronniy resur]. – Rezhim dostupu: https://www.economy.nayka.com.ua.

Переглядів статті: 682
Завантажень PDF: 592
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Гнатенко, Є. (2019). ЩОДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО І ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/18
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ