ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ключові слова: інформація, бухгалтерський облік, користувачі, інформаційні потоки, хмарні технології

Анотація

Інформація є важливим ресурсом, який необхідний для успішного функціонування будь-якого підприємства. Кожна господарська операція вимагає постійного обміну інформацією між бухгалтером та користувачами (як зовнішніми, так і внутрішніми) бухгалтерської інформації. Адже однією з основних функцій ведення бухгалтерського обліку на підприємстві є забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів повною, достовірною, своєчасною та неупередженою інформацією. У статті визначено найважливіші інформаційні потоки, які здійснюються від внутрішніх та зовнішніх користувачів до відділу бухгалтерії (який акумулює таку інформацію) та у зворотному напрямку. Запропоновано використовувати хмарні технології для збереження бухгалтерської інформації, які набувають поширення у використанні в Україні, визначено їх переваги, а також стримуючі фактори розвитку.

Посилання

Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук Т. В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Житомир : ЖІТІ, 2002. 543 с.

Лободзиньска Т. П., Пшенишна К. М., Умаєва Д. Р. Стан, проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 3. С. 146–151.

Мармуль Л. О., Коваль С. В., Круковська О. В. Перспективи розвитку національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4. С. 89–92.

Осмятченко В. О., Олійник В. С. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в контексті зміни технологічних укладів. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 131–138.

Тягнирядно Л. Л., Любимов М. О., Кулик В. А. Принципи обліку: стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 1. С. 71–76.

Butinets, F. F., Ivahnenkov, S. V., Davidyuk, T. V., Shahraychuk, T. V. (2002) Informatsiyni sistemi buhgalterskogo obliku [Information systems of accounting]. Zhitomir: ZhITI. (in Ukrainian)

Lobodzinska T. P., Pshenishna K. M., Umaeva D. R. (2020) Stan, problemi ta perspektivi rozvitku buhgalterskogo obliku v suchasnih umovah [The state, problems and prospects of the development of accounting in modern conditions]. Shidna Evropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. , pp3. 146–151.

Marmul L. O., Koval S. V., Krukovska O. V. (2017) Perspektivi rozvitku natsіonalnih standartіv buhgalterskogo oblіku ta fіnansovoуi zvіtnostі [Prospects for the development of national accounting and financial reporting standards]. Vіsnik Berdyanskogo unіversitetu menedzhmentu і bіznesu, vol. 4, pp. 89–92.

Osmyatchenko V.O., Oliynik V.S. (2018) Stan ta perspektivi rozvitku buhgalterskogo obliku v konteksti zmini tehnologichnih ukladiv [The state and prospects of the development of accounting in the context of changes in technological systems]. Ekonomichniy visnik. Seriya: finansi, oblik, opodatkuvannya, vol. 2, pp. 131–138.

Tyagniryadno L. L., Lyubimov M. O., Kulik V. A. (2019) Printsipi obliku: stan ta perspektivi rozvitku [Accounting principles: status and development prospects]. Naukoviy visnik Poltavskogo universitetu ekonomiki і torgivli, vol. 1, pp. 71–76.

Переглядів статті: 113
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Бабінська, С. (2022). ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-25
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ