ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: інновації, інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційне підприємство, фінансування інновацій, інвестиції

Анотація

У статті досліджується сутність та значення інноваційної діяльності, висвітлюються проблеми фінансового забезпечення інноваційних процесів. Стаття присвячена актуальним питанням щодо стимулювання та розвитку інноваційної сфери економіки. Метою статті є дослідження та аналіз сучасного стану фінансування інноваційної діяльності в Україні, оцінка проблем та перспектив активізації інноваційних процесів. У статті визначено сутність та наведено приклади фінансових ресурсів інноваційних підприємств. Проаналізовано динаміку і структуру фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України протягом останніх десятиліть. Окреслено наявність позитивних та негативних тенденцій у структурі та умовах фінансування інноваційної діяльності в Україні. Систематизовано фактори впливу на залучення фінансових інструментів для поповнення інноваційного капіталу суб’єктів господарювання. Досліджено державну політику в галузі стимулювання інновацій. За результатами проведеного дослідження узагальнено сучасні тенденції фінансування інноваційних процесів в Україні, окреслено проблеми та перспективи зростання інноваційної привабливості вітчизняної економіки, базуючись на європейському досвіді.

Посилання

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України : монографія / [М.І. Диба, О.М. Юркевич, Т.В. Майорова, І.В. Власова та ін.]; за ред. д.е.н., проф. М.І. Диби і к.е.н., доц. О.М. Юркевич. Київ : КНЕУ, 2013. 425 с.

Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. Київ : Знання, КОО, 2002. С. 316.

Про інноваційну діяльність: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 23.02.2022).

Державна служба статистики України (офіційний вебсайт). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 23.02.2022).

Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. Том 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів Остаточний варіант (проєкт від 19.10.2011). Київ : Фенікс, 2011. 76 с. (проєкт ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»).

Андрєєва В.Г. Проблеми фінансування інноваційного розвитку України та шляхи їх вирішення. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали ХІ Міжнародного бізнесфоруму (Київ, 22 березня 2018 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. С. 15–16.

Сербина Г.М. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 7. С. 23–27. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2009/9.pdf (дата звернення: 23.02.2022).

Білик Р.С. Фінансові методи впливу на інноваційну модернізацію економіки в контексті світового досвіду. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Випуск 25, частина 1. С. 24–29. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_1_2019ua/7.pdf (дата звернення: 23.02.2022).

Фінансове забезпечення інноваційних проєктів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії : збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції, 07 грудня 2016 року, м. Київ. Київ : КНЕУ, 2016. 239 с. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/ifba/16-5276_Zbirnik_materialiv_konf_07_12_16.pdf (дата звернення: 23.02.2022).

Європейська Бізнес Асоціація (офіційний вебсайт). URL: https://eba.com.ua/ (дата звернення: 23.02.2022).

Dyba M., Yurkevych O., Maiorova T., Vlasova I. (2013) Finansove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [Financial support of innovative development of Ukraine]. Kyiv: KNEU, p. 425. (in Ukrainian)

Chervanjov D. (2002) Menedzhment innovatsiino-investytsiinoho rozvytku pidpryiemstv Ukrainy [Management of innovation and investment development of Ukrainian enterprises]. Kyiv: Znannia, р. 316. (in Ukrainian)

Pro innovatsiinu diialnist: Zakon Ukrainy [About innovation activity: Law of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (accessed 23 February 2022). (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2022) [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 23 February 2022). (in Ukrainian)

Innovatsii v Ukraini: Yevropeiskyi dosvid ta rekomendatsii dlia Ukrainy (2011) [Innovation in Ukraine: European experience and recommendations for Ukraine]. Kyiv: Feniks, р. 76. (in Ukrainian)

Andrieieva V. (2018) Problemy finansuvannia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of financing the innovative development of Ukraine and ways to solve them]. Proceedings of the Problemy ta perspektyvy rozvytku innovatsiinoi diialnosti v Ukraini: materialy ХІ Mizhnarodnoho biznesforumu (Ukraine, Kyiv, March 22, 2018) (eds. Mazaraki А.А.), Kyiv: KNTEU, рр. 15–16. (in Ukrainian)

Serbyna H. (2009) Finansove zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti: teoretychni ta prykladni aspekty [Financial support of innovation: theoretical and applied aspects]. Investments: practice and experience, no. 7, pp. 23–27. (in Ukrainian)

Bilyk R.S. (2019) Finansovi metody vplyvu na innovatsiinu modernizatsiiu ekonomiky v konteksti svitovoho dosvidu [Financial methods of influencing the innovative modernization of the economy in the context of world experience]. Uzhhorod: Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 25, no. 1, рр. 24–29. (in Ukrainian)

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (2016) Finansove zabezpechennia innovatsiinykh proiektiv maloho ta seredn’oho biznesu: hlobalni vyklyky ta ukrainski realii [Financial support of innovative projects of small and medium business: global challenges and Ukrainian realities]. Proceedings of the Zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Ukraine, Kyiv, December 07, 2016), Kyiv: KNEU, рр. 239. Available at: https://kneu.edu.ua/userfiles/ifba/16-5276_Zbirnik_materialiv_konf_07_12_16.pdf (accessed 23 February 2022). (in Ukrainian)

Yevropeiska Biznes Asotsiatsiia (2022) [European Business Association]. Available at: https://eba.com.ua/ (accessed 23 February 2022). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 298
Завантажень PDF: 329
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Зозуляк, М. (2022). ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-87
Розділ
ЕКОНОМІКА