МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РЕКРУТИНГУ ТА АУДИТУ НАЙМУ ПЕРСОНАЛУ

Ключові слова: менеджмент персоналу, технології рекрутингу, внутрішній рекрутинг, зовнішній рекрутинг, аудит найму

Анотація

У статі представлено та обґрунтовано важливість комплексного проведення рекрутингу персоналу та аудиту найму в рамках системи менеджменту підприємства. Зазначено, що в структурі системи менеджменту персоналу варто виділяти підсистеми рекрутингу персоналу та аудиту найму, які перебувають в тісному взаємозв’язку та логічно доповнюють одна одну. Визначено сутність рекрутингу персоналу, як сукупності процесів, які спрямовані на пошук та відбір персоналу необхідного професійно-кваліфікаційного рівня задля забезпечення сталого розвитку підприємства. Ефективність проведення рекрутингу залежить від професійного рівня рекрутера та його вміння використовувати інноваційні методи й технології щодо підбору персоналу. Технології рекрутингу умовно поділяють на два види: масовий підбір персоналу та еxecutive search. Зазначено, що рекрутинг можуть здійснювати безпосередньо працівники відділу управління персоналом, або, за потреби, до даного процесу можна залучити рекрутингові агенції. Пошук та підбір персоналу доцільно здійснювати, як серед співробітників підприємства (внутрішній рекрутинг), так і залучати нових працівників, які наявні на ринку праці (зовнішній рекрутинг). Розглянуто основні переваги та недоліки внутрішнього та зовнішнього рекрутингу. Зазначено, що рекрутингові агенції пропонують професійні послуги щодо пошуку та підбору персоналу, використовуючи широкий інструментарій методів та технологій. Зауважено, що рекрутинг персоналу необхідно здійснювати в комплексному поєднанні з аудитом найму, оскільки такий підхід сприяє формуванню професійного трудового колективу на підприємстві та допомагає уникнути невиправданих витрат, пов’язаних з підбором та залученням персоналу. Визначено основну спрямованість проведення аудиту найму персоналу та зазначено його переваги і недоліки.

Посилання

Базалійська Н.П., Кошонько О.В. Рекрутинг як інноваційна технологія формування персоналу на промисловому підприємстві за сучасних умов господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 4. Том 1. С. 22–30.

Лобза А.В., Клименко С.Ю. Особливості підбору персоналу на сучасних українських підприємствах, тенденції розвитку рекрутингу. Молодий вчений. 2016. № 5 (32). С. 87–90.

Які методи підбору персоналу підійдуть вашій компанії? URL: https://peopleforce.io/uk/blog/yaki-metodi-pidboru-personalu-pidijdut-vashij-kompaniyi

Хитра О.В., Чаплій А.В. Особливості застосування рекрутингу в системі управління персоналом підприємства. Приазовський економічний вісник. 2019. № 4 (15). С. 230–238.

Лобза А.В., Бикова А.Л., Пильгун А.Р. Особливості діяльності рекрутингових агентств на українському ринку праці. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 3 (77). С. 123–129.

Аудит персоналу. Методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030505 – Управління персоналом та економіка праці всіх форм навчання / Укл.: Хмелевський С.М. Чернігів : ЧНТУ, 2015. 76 с.

Збрицька Т.П., Сало Я.В. Аудит персоналу : навчальний посібник. Одеса : ОНЕУ, 2019. 381 с.

Bazaliiska N.P., Koshonko O.V. (2020) Rekrutynh yak innovatsiina tekhnolohiia formuvannia personalu na promyslovomu pidpryiemstvi za suchasnykh umov hospodariuvannia [Recruiting as an innovative technology of personnel formation at an industrial enterprise under modern business conditions]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 4(1), pp. 22–30. (in Ukrainian)

Lobza A.V., Klymenko S.Yu. (2016) Osoblyvosti pidboru personalu na suchasnykh ukrainskykh pidpryiemstvakh, tendentsii rozvytku rekrutynhu [Peculiarities of personnel selection at modern Ukrainian enterprises, trends in the development of recruiting]. Molodyi vchenyi, vol. 5 (32), pp. 87–90. (in Ukrainian)

Yaki metody pidboru personalu pidiidut vashii kompanii? [What recruitment methods are suitable for your company?]. Available at: https://peopleforce.io/uk/blog/yaki-metodi-pidboru-personalu-pidijdut-vashij-kompaniyi (in Ukrainian)

Khytra O.V., Chaplii A.V. (2019) Osoblyvosti zastosuvannia rekrutynhu v systemi upravlinnia personalom pidpryiemstva [Peculiarities of the application of recruiting in the personnel management system of the enterprise]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 4 (15), pp. 230–238. (in Ukrainian)

Lobza A.V., Bykova A.L., Pylhun A.R. (2020) Osoblyvosti diialnosti rekrutynhovykh ahentstv na ukrainskomu rynku pratsi [Peculiarities of activity of recruiting agencies on the Ukrainian labor market]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3 (77), pp. 123–129. (in Ukrainian)

Khmelevskyi S.M. (2015) Audyt personalu. Metodychni vkazivky do provedennia seminarskykh i praktychnykh zaniat dlia studentiv napriamu pidhotovky 6.030505 – Upravlinnia personalom ta ekonomika pratsi vsikh form navchannia [Personnel audit. Methodological instructions for conducting seminars and practical classes for students of the training direction 6.030505 – Personnel management and labor economics of all forms of education]. Chernihiv: ChNTU. (in Ukrainian)

Zbrytska T.P., Salo Ya.V. (2019) Audyt personalu: navchalnyi posibnyk [Personnel audit: study guide]. Odesa: ONEU, 381 р. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 284
Завантажень PDF: 294
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Осадчук, О. (2022). МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РЕКРУТИНГУ ТА АУДИТУ НАЙМУ ПЕРСОНАЛУ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-77
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ