ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ «РОЗУМНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ»

Ключові слова: цифрова трансформація бізнесу, «розумне підприємство», діджиталізація бізнес-процесів, управління «розумними підприємствами»

Анотація

Стаття присвячена опису особливостей формування системи менеджменту «розумними підприємствами». Проаналізовано погляди науковців та практиків на трактування терміну «розумне підприємство». Охарактеризовано основні типи підприємств, в залежності від епіцентру діджитал-трансформацій, – «цифрові» (Digital), «розумні» (Smart) і «віртуальні» (Virtual). Обґрунтована актуальність переходу суб’єктів господарювання на рівень «розумного підприємства». Описано основні елементи процесу переходу суб’єкта господарювання на рівень «розумного підприємства», що в сукупності забезпечать синергетичний ефект у досягненні максимальної ефективності від цифрової трансформації та значне зростання результатів діяльності підприємства. Виокремлено основні переваги підприємств, у яких відбулася цифрова трансформація бізнесу. Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів щодо особливостей цифрової трансформації сучасних підприємств.

Посилання

Мейтус В.Ю. Розумні підприємства – основа цифрової економіки. Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О.В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. Київ : НаУКМА, 2019. С. 19–22.

Manufaturing Tomorrowю. Online Trade Magazine – Industry 4.0 Advanced Manufacturing and Factory Automation. URL: https://www.manufacturingtomorrow.com/article/2017/02/what-is-smart-manufacturing--the-smart-factory/9166

Вишневський В.П., Князєв С.І. Смарт промисловість: перспективи і проблеми. Економіка України. 2017. № 7. С. 22–37.

Lucke D., Constantinescu C., Westkaemper E. Smart Factory – A Step towards the Next Generation of Manufacturing. Manufacturing Systems and Technologies for the New Frontier. London : Springer, 2008. pp. 115–118.

Teresko J. Reaching for a smarter factory. Industry Week. 2007. Vol. 256, Issue 9. pp. 29–33.

White paper: A new industrial policy for Flanders. May, 2011. URL: http://www.kuleuven.be/industrieelonderzoeksfonds/nieuws/Witboek_EN_H.pdf

Smart Factory – розумне виробництво. URL: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/smart-factory

Немецкая Индустрия 4.0 VS Американский консорциум промышленного Интернета. 2015. URL: http://fastsalttimes.com/sections/obzor/428.html24

Белая книга. Завод будущего. Женева : Международная Электротехническая Комиссия, 2015. 52 с.

Череватский Д.Ю. Смарт промисловість у різних ракурсах. Економіка промисловості. 2017. № 3 (79). С. 145–153.

Prokopenko, O. et al. (2020). Communication Business Processes of Industrial Enterprises in the Conditions of Globalisation. International Journal of Management, vol. 11(5), pp. 884–895.DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.5.2020.081

Shpak, N.; Kuzmin, O.; Dvulit, Z.; Onysenko, T.; Sroka, W. Digitalization of the Marketing Activities of Enterprises: Case Study. Information, 2020, 11, 109. DOI: https://doi.org/10.3390/info11020109

Ящишина І. В. Суть та особливості смарт-підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2018. № 11(39). С. 14–18.

Meytus V. (2019) Rozumni pidpryyemstva – osnova tsyfrovoyi ekonomiky [Smart enterprises are the basis of the digital economy]. Materialy kruhloho stolu "Neyronauky ta kohnityvni systemy v ekonomitsi" (NaUKMA, 19.02.2019) / uporyad. O.V. Humenna ; Natsionalnyy universytet "Kyyevo-Mohylyanska akademiya", Fakultet ekonomichnykh nauk, Kafedra marketynhu ta upravlinnya biznesom. Kyiv: NaUKMA, pp. 19–22.

Manufaturing Tomorrowю. Online Trade Magazine – Industry 4.0 Advanced Manufacturing and Factory Automation. URL: https://www.manufacturingtomorrow.com/article/2017/02/what-is-smart-manufacturing--the-smart-factory/9166

Vyshnevskyy̆ V., Knyazyev S. (2017). Smart promyslovist: perspektyvy i problemy [Smart industry: prospects and problems]. Ekonomika Ukrainy, vol. 7, pp. 22–37.

Lucke D., Constantinescu C., Westkaemper E. (2008). Smart Factory – A Step towards the Next Generation of Manufacturing. Manufacturing Systems and Technologies for the New Frontier. London : Springer, pp. 115–118.

Teresko J. (2007) Reaching for a smarter factory. Industry Week. Vol. 256, Issue 9. pp. 29–33.

White paper: A new industrial policy for Flanders (2011). Available at: http://www.kuleuven.be/industrieelonderzoeksfonds/nieuws/Witboek_EN_H.pdf.

Smart Factory – rozumne vyrobnytstvo [Smart Factory – smart manufacturing]. Available at: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/smart-factory

Nemetskaya Industriya 4.0 VS Amerikanskiĭ Konsortsium Promyshlennogo Interneta (2015). Available at: http://fastsalttimes.com/sections/obzor/428.html24

Belaya kniga. (2015). [White book]. Zavod budushchego. Zheneva: Mezhdunarodnaya Elektrotekhnicheskaya Komissiya.

Cherevatskyy D. (2017) Smart promyslovist u riznykh rakursakh [Smart industry in different angles]. Ekonomika promyslovosti, vol. 3 (79), pp. 145–153.

Prokopenko, O. et al. (2020) Communication Business Processes of Industrial Enterprises in the Conditions of Globalisation. International Journal of Management, vol. 11(5), pp. 884–895. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.5.2020.081

Shpak, N., Kuzmin, O., Dvulit, Z., Onysenko, T., Sroka, W. (2020) Digitalization of the Marketing Activities of Enterprises: Case Study. Information. Vol. 11, 109. DOI: https://doi.org/10.3390/info11020109

Yashchyshyna I. (2018) Sut ta osoblyvosti smart-pidpryyemstv [The essence and features of smart enterprises]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya». Seriya «Ekonomika» : naukovyy zhurnal. Ostroh : Vyd-vo NaUOA, vol. 11(39), pp. 14–18.

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 164
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Шпак, Н., & Кісь, С. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ «РОЗУМНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ». Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-51
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ