ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Ключові слова: професіоналізм, професійний розвиток, професіоналізація, розвиток персоналу, професійна компетентність, публічна служба

Анотація

У статті обґрунтовано важливість значення професіоналізму як основи розвитку публічних службовців як в системі самого публічного управління, так і його кадрового забезпечення. Доведено, що в розвитку теоретико-методологічних засад професіоналізації служби в органах державної влади й органах місцевого самоврядування все частіше в Україні використовується термін публічна служба. Визначено, що розвиток персоналу розглядається як головний резерв підвищення ефективності публічного управління, надання якісних управлінських послуг. Проаналізовано, що професіоналізм є багатоаспектним явищем і пов’язаний з професійною компетентністю та індивідуальним практичним досвідом публічного службовця. Доведено, що професійна компетентність є дуже ємним та різностороннім поняттям, оскільки охоплює практично всі здатності, які потрібні службовцю для успішного функціонування у публічній сфері.

Посилання

Битяк Ю.П., Матюхіна Н.П., Федчишин С.А. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту. за заг. ред. Н. П. Матюхіної. Харків : Право, 2018. 260 с.

Година М.А. Зміст, структура та значення професійного розвитку державних службовців у системі заходів організаційноправового забезпечення публічної служби в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 31 (70). 2020. № 2. С. 18–23.

European Centre for the Development of Vocational Training. Terminology of European education and training policy. Second edition. A selection of 130 key terms. Luxembourg : Publications office of the European Union, 2014. 331 p.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 09.09.2022).

Публічна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.А. Липовська, Є.І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред С. М. Серьогіна. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 384 с.

Енциклопедія державного управління. у 8 т. Нац. акад. держ. упр. При Президентові України. Київ : НАДУ, 2011. Т.6: Державна служба. 2011. 524 с.

Енциклопедичний словник з державного управління. за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

Дригуля Н.М. Професіоналізація державних службовців в умовах євроінтеграції. Університетські наукові записки. 2017. № 64. С. 85–89.

Державна служба: навчальний посібник. Кол. авт.; за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. 526 с.

Серьогін С.М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством : монографія. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2003. 456 с.

Гончарук Н.Т. Керівний персонал у сфері державної служби України: формування та розвиток : монографія. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2007. 239 с.

Куйбіда В.С.. Шпекторенко І.В. Професійна мобільність та проблеми професіоналізації персоналу публічного управління : монографія. Київ : НАДУ, 2018. 256 с.

Державна служба: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), О.Ю. Оболенський (заст. голови), С.М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. Одеса : НАДУ, 2012. Т. 1. 372 с.

Лесечко М.Д., Рудницька Р.М., Чемерис А.О. Методичні засади оцінки професійної компетентності керівника. Технология принятия управленческих решений в государственном управлении и местном самоуправлении. Львов : Ахилл, 2003. 424 с.

Слоньовський М.В. Професіоналізм у системі публічного управління як основа розвитку кадрів публічної служби в україні: методологічний аспект. Теорія та практика державного управління. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні. 2018. № 1(60). С. 1–7.

Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 01.09.2022)

Наказ Національного агентства України з питань державної служби про затвердженя методичних рекомендацій щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку) від 26.10.2020 № 201-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201859-20#n6 (дата звернення: 09.09.2022).

Рибкіна С.О. Професіоналізм у сфері публічного управління у контексті цілей вищої освіти. Public Administration and Regional Development Publ. upr. reg. rozvit. 2021. № 2. С. 476–492.

Bytiak Yu.P., Matiukhina N.P., Fedchyshyn S.A. (2018) Publichna sluzhba Public service. posib. dlia pidhot. do ispytu textbook for preparing for the exam. za zah. red. N. P. Matiukhinoi. Kharkiv: Pravo. 260 p. (in Ukrainian)

Hodyna M.A. (2020) Zmist, struktura ta znachennia profesiinoho rozvytku derzhavnykh sluzhbovtsiv u systemi zakhodiv orhanizatsiinopravovoho zabezpechennia publichnoi sluzhby v Ukraini Content, structure and importance of professional development of civil service in the system of organizational and legal regulation of public service in Ukraine. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia. Vol. 31 (70). no 2. pp. 18–23. (in Ukrainian)

European Centre for the Development of Vocational Training. Terminology of European education and training policy. Second edition. A selection of 130 key terms. Luxembourg: Publications office of the European Union (2014). 331 p.

Verkhovna Rada of Ukraine (2015) Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 r. № 889-VIII. The Law of Ukraine “About civil service” Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (in Ukrainian)

Publichna sluzhba Public service (2018) navch. posib training manual / In S.M. Serohin, N.A. Lypovska, Ye.I. Borodin; S.M. Serohin. (Eds.) Dnipro: HRANI, 384 p. (in Ukrainian)

NADU (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia Encyclopedia of Public Administration], Vol 6: Derzhavna sluzhba Vol 6: Public service NADU, Kyiv, Ukraine. (in Ukrainian)

Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia (2010) Encyclopedic glossary of public administration / In: Yu.P. Surmin, V.D. Bakumenko, A.M. Mykhnenko. Yu.V. Kovbasiuk (Eds.), V.P. Troshchynskii (Eds.), Yu. P. Surmin (Eds.). Kyiv: NADU, 820 p. (in Ukrainian)

Dryhulia N.M. (2017) Profesionalizatsiia derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh yevrointehratsii Professionalization of civil service in the context of European integration. Universytetski naukovi zapysky. vol. 64. pp. 85–89. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba (2013) Civil service.In S. M. Serohin (Eds.). Kyiv: TOV «SIK HRUP UKRAINA». 526 p. (in Ukrainian)

Serohin S.M. (2003) Derzhavnyi sluzhbovets u vidnosynakh mizh vladoiu i suspilstvom Civil service in relations between the government and society: monohrafiia. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU. 456 p. (in Ukrainian)

Honcharuk N.T. (2007) Kerivnyi personal u sferi derzhavnoi sluzhby Ukrainy: formuvannia ta rozvytok Management personnel in the civil service of Ukraine: formation and development: monohrafiia. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU. 239 p. (in Ukrainian)

Kuibida V.S.. Shpektorenko I.V. (2018) Profesiina mobilnist ta problemy profesionalizatsii personalu publichnoho upravlinnia Professional mobility and problems of professionalization of public administration personne: monograph. Kyiv: NADU, 256 p. (in Ukrainian)

NADU (2012). Derzhavna sluzhba Civil service: pidruchnyk textbook (Vols. 2). In Yu.V. Kovbasiuk (Eds.), O.Iu. Obolenskyi, S.M. Serohin. Odesa: NADU. Vol. 1. 372 p. (in Ukrainian)

Lesechko. M.D., Rudnytska. R.M., Chemerys. A.O. (2003) Metodychni zasady otsinky profesiinoi kompetentnosti kerivnyka. Tekhnolohyia pryniatyia upravlencheskykh reshenyi v hosudarstvennom upravlenyy y mestnom samoupravlenyy Methodological bases of assessment of professional competence of the head. Technology of managerial decisions in public administration and municipal self-government. Lvov: Akhyll, 424 p. (in Ukrainian)

Slonovskyi M.V. (2018). Profesional izm u systemi publichnoho upravlinnia yak osnova rozvytku kadriv publichnoi sluzhby v Ukraini: metodolohichnyi aspekt [Professionalism in the system of public administration as the basis for the development of public service personnel in Ukraine: methodological aspect]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and Practice of Public Administration, vol. 1 (60), pp. 1–7. Retrieved from: kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-1/doc/4/04.pdf (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (2014) Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» Law of Ukraine On higher education (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Nakaz NAPN Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo skladannia, perehliadu ta kontroliu za vykonanniam indyvidualnoi prohramy pidvyshchennia rivnia profesiinoi kompetentnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv (indyvidualna prohrama pidvyshchennia kvalifi katsii) of 26.10.2020 № 201-20. [NAPS Order On approval of Methodical recommendations on compiling, reviewing and monitoring the implementation of an individual program to increase the level of professional competence of civil servants (individual program of professional development) of 26.10.2020 № 201-20]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201859-20#n6 (in Ukrainian)

Rybkina S.O. (2021) Profesionalizm u sferi publichnoho upravlinnia u konteksti tsilei vyshchoi osvity Professionalism in public administration in the context of the goals of higher education. Public Administration and Regional Development Publ. upr. reg. rozvit., vol. 2. pp. 476–492.

Переглядів статті: 274
Завантажень PDF: 330
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Пасемко, Г., Таран, О., & Бабак, Д. (2022). ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-45
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ