ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: вартісно-орієнтоване управління, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, бізнес-процеси, вартість бізнесу

Анотація

У статті розглянуто сучасну специфіку формування підходів щодо вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств. Визначено об’єктивну необхідність трансформації підходів щодо управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах формування нової парадигми фінансового менеджменту. Доведено, що інтенсифікація впровадження нових інформаційних та цифрових технологій в систему управління підприємствами, що відбувається в глобальному процесі формування цифрової економіки, вимагає переорієнтації системи управління фінансовими потоками в бізнес-процесах на принципи оцінки вартості бізнесу в системі управління фінансами загалом. Визначено ефективність впливу сучасних концепцій вартісно-орієнтованого управління на прибутковість діяльності суб’єктів господарювання в плановому періоді. Досліджено складові процесу вартісно-орієнтованого управління та їх компоненти, а також визначено сучасну специфіку адаптації цих складових до процесів управління фінансовими потоками суб’єктів господарювання. Запропоновано схему адаптації вартісно-орієнтованого управління фінансами до сучасних бізнес-процесів на усіх їх етапах.

Посилання

Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Страхування інвестицій та диверсифікація інвестиційних ризиків. «Економічні науки». Серія «Облік і фінанси»: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 2013. № 10(37). С. 21–26.

Довгань Л. П., Сурженко А. В. Оцінка вартості бізнесу в умовах впровадження вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33(1). С. 293–302.

Ільчук В. П., Чут М. А., Штирхун Х. І. Механізм вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 2(22). С. 101–116. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-2(22)-101-116

Старостенко Г. Г., Сурженко А. В. Вартісно-орієнтоване управління фінансами в сучасних реаліях ведення бізнесу в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 3(7). С. 178–186.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І., Стащук О. В. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-66

Dziamulych, M. I. & Chyzh, N. M. (2013) Strakhuvannia investytsiy ta dyversyfikatsiia investytsiinykh ryzykiv [Investment insurance and diversification of investment risks]. "Ekonomichni nauky". "Oblik ta finansy" series, vol. 10(37), pp. 21–26. (in Ukrainian)

Dovgan L. P. & Surzhenko A. V. (2017) Otsinka vartosti biznesu v umovakh vprovadzhennia vartisno-orientovanogo upravlinnia finansamy pidpryiemstv [Estimation of business value in the conditions of implementation of value-oriented management of enterprise finances]. Economichnyi visnyk universytetu, vol. 33(1), pp. 293–302. (in Ukrainian)

Ilchuk, V. P., Chut, M. A., & Shtyrhun, H. I. (2020) Mekhanizm vartisno-orientovanogo upravlinnia finansamy promyslovykh pidpryiemstv [Mechanism of value-oriented financial management of industrial enterprises]. Problemy i perspektyvy economiky ta upravlinnia, vol. 2 (22), pp. 101–116. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-2(22)-101-116 (in Ukrainian)

Starostenko, H. G., & Surzhenko, A. V. (2016) Vartisno-orientovane upravlinnia finansamy v suchasnykh realiiakh vedennia bisnesu v Ukrini [Value-oriented financial management in modern realities of doing business in Ukraine]. Problemy i perspektyvy economiky ta upravlinnia, vol. 3(7), pp. 178–186. (in Ukrainian)

Shmatkovska, T. O., Dziamulych, M. I. & Stashchuk, O. V. (2021) Osoblyvosti modeliuvannia bisnes-protsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Peculiarities of modeling business processes in the conditions of the formation of the digital economy]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-66 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 221
Завантажень PDF: 253
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Стащук, О. (2022). ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-62
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають