ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

  • Олена Помірча Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
Ключові слова: акт інвентаризації, бухгалтерська документація, інвентаризація, інвентаризаційний опис, міжінвентаризаційний період, облік та рух військового майна, результати інвентаризації

Анотація

В даному дослідженні розкриваються проблеми, пов’язані із документальним підтвердженням результатів інвентаризації військового майна у військових частинах Збройних сил України при проведенні судових економічних експертиз. При проведенні дослідження, експертами вивчаються документи, які стосуються інвентаризації військового майна та документи, які відображають його рух, придбання, та вибуття протягом усього досліджуваного періоду. Проблемними питаннями в першу чергу є організація проведення інвентаризації, оформлення відповідних результатів проведеної інвентаризації та відповідність результатів інвентаризації документам бухгалтерського обліку та звітності. Важливим для документального підтвердження результатів інвентаризації є точність, правильність та коректність оформлення документів, які відображають рух матеріальних цінностей в міжінвентаризаційний період, відображення всіх господарських операцій із придбання, руху, списання та вибуття майна в первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та звітності.

Посилання

Положення про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 №748.

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879.

Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 17.08.2017 №440.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 966-ХІV.

Глібко В.М. Поняття, порядок проведення та оцінка матеріалів інвентаризації. Теорія і практика правознавства. 2015. № 1 (7). С. 1–9.

Максімова В.Ф., Кузіна З.В., Стиренко Л.М., Степова Т.Г. Облік у галузях економіки : навч. посіб. / За ред. в В.Ф. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 496 с.

Корнеєва Н.М. Основні положення проведення судово-економічних експертиз : навчально-методичний посібник. ДНДЕКЦ МВС України, 2009. 52 с .

Кушакова Н.О., Саніна Т.О., Чередниченко А.П. Судово-економічна експертиза : посібник. ДНДІСЕ МЮ України, 2006. 207 с.

Polozhennia pro inventaryzatsiiu viiskovoho maina u Zbroinykh Sylakh: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.05.2000 №748. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/748-2000-%D0%BF#Text

Polozhennia pro inventaryzatsiiu aktyviv ta zoboviazan: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 02.09.2014 №879. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text

Pro zatverdzhennia Instruktsii z obliku viiskovoho maina u Zbroinykh Sylakh Ukrainy: Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 17.08.2017 №440. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-17#Text

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 966. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Hlibko V.M. (2015) Poniattia, poriadok provedennia ta otsinka materialiv inventaryzatsii [Concept, procedure and assessment of inventory materials]. Teoriia i praktyka pravoznavstva, vol. 1 (7), pp. 1–9.

Maksimova V.F., Kuzina Z.V., Styrenko L.M., Stepova T.H. (2010) Oblik u haluziakh ekonomiky: navch. posib [Accounting in the branches of the economy: tutorial]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Korneieva N.M. (2009) Osnovni polozhennia provedennia sudovo-ekonomichnykh ekspertyz: navchalno-metodychnyi posibnyk [The main provisions of conducting forensic and economic examinations: educational and methodological manual]. DNDEKT MVS Ukrainy. (in Ukrainian)

Kushakova N.O., Sanina T.O., Cherednychenko A.P. (2006) Sudovo-ekonomichna ekspertyza: posibnyk [Forensic economic examination: manual]. DNDISE MIu Ukrainy. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1997
Завантажень PDF: 1736
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Помірча, О. (2022). ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-49
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ