ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ У ХХ-ХХІ СТ.: ДОСВІД ЕКОНОМІЧНОГО РИВКА

Ключові слова: промислова політика, економічна політика, економічне зростання, «економічне диво», Німеччина

Анотація

У статті проведено історичний екскурс економічного «стрибка» Німеччини в контексті формування промислової політики та наголошено, що в післявоєнний період країна була в дуже занепалому стані і для виходу з складної ситуації потрібні були кардинальні кроки. Детально проаналізовано стратегічні дії Л. Ерхарда та сказано, що первинним було питання не про швидкість руху, а про якість реформ на основі системного, комплексного характеру ринкових перетворень. Проаналізовано динаміку економічних показників Німеччини на сучасному етапі. Здійснено економіко-математичне моделювання з метою визначення впливу основних факторів функціонування промислової політики на ключових показник економічного зростання Німеччини. Виявлено, що на ріст ВВП країни у період 1960–2020 рр. істотний вплив мали експорт товарів і послуг, а також страхових та фінансових послуг, частка промисловості у ВВП, валові заощадження.

Посилання

Видобора В.В. Науково-теоретичні засади промислової політики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Випуск 45. С. 35–39.

Історія економіки та економічної думки : підруч. / В.В. Козюк, Л.А. Родіонова, О.В. Длугопольський [та ін.] ; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 792 с.

Quoted by Fabrice Pessin, Christophe Strassel, Le modèle allemand en question. Paris : Economica, 2006.

Fabre А. (2012). The German Economic Model: a strategy for Europe? Fondation Robert schuman. European issues, no. 237.

Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. Москва : Юристъ, 2003. 604 с.

Эрхард Л. Благосостояние для всех. URL: http://www.vixri.ru/d/Erxard%20Ljudvig%20_Blagosostojanie%20dlja%20vsex..pdf (дата звернення: 03.02.2022)

Statistisches Bundesamt. URL: https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/Expertensuche_Formular.html?dateOfIssue_dt=older&templateQueryString=gdp++Germany (дата звернення: 03.02.2022)

Страгис Ю.П. История экономики. Москва : «Велби», 2007. 528 с.

Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Москва : Юстицинформ, 2003.

Морозов В.С. Сучасний механізм регулювання сфери промисловості у ФРН. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. 2013. Вип. 6. С. 63–70.

The World Bank (2022). Indicators. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата звернення: 03.02.2022)

Vydobora V.V. (2020) Naukovo-teoretychni zasady promyslovoi polityky [Scientific and theoretical fundamentals of industrial policy]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, no. 45, pp. 35–39. (in Ukrainian)

Koziuk V.V. (Ed.), Rodionova L.A. (Ed.), Dluhopolskyi O.V. et al. (2015). Istoriia ekonomiky ta ekonomichnoi dumky [History of economics and economic thought]. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Quoted by Fabrice Pessin, Christophe Strassel (2006). Le modèle allemand en question. Paris: Economica.

Fabre А. (2012). The German Economic Model: a strategy for Europe? Fondation Robert schuman. European issues, no. 237.

Korolev I.S. (Ed.) (2003). Mirovaya ekonomika: global’nye tendentsii za 100 let [The world economy: global trends for 100 years]. Moskva: Yurist, 604 p. (in Russian)

Erkhard L. Blagosostoyanie dlya vsekh [Welfare for all]. Available at: http://www.vixri.ru/d/Erxard%20Ljudvig%20_Blagosostojanie%20dlja%20vsex..pdf (accessed: 03.02.2022) (in Russian)

Statistisches Bundesamt. Available at: https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/Expertensuche_Formular.html?dateOfIssue_dt=older&templateQueryString=gdp++Germany (accessed: 03.02.2022)

Stragis Yu.P. (2007). Istoriya ekonomiki [History of Economics]. Moskva: «Velbi». (in Russian)

Timoshina T.M. (2003). Ekonomicheskaya istoriya zarubezhnykh stran [Economic history of foreign countries]. Moskva: Yustitsinform. (in Russian)

Morozov V.S. (2013). Suchasnyi mekhanizm rehuliuvannia sfery promyslovosti u FRN [Modern mechanism for regulating industry in Germany]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 6, pp. 63–70. (in Ukrainian)

The World Bank (2022). Indicators. Available at: https://data.worldbank.org/indicator (accessed: 03.02.2022) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 211
Завантажень PDF: 385
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Видобора, В. (2022). ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ У ХХ-ХХІ СТ.: ДОСВІД ЕКОНОМІЧНОГО РИВКА. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-16
Розділ
ЕКОНОМІКА