НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

  • Аліна Бухтіарова Сумський державний університет
  • Юлія Духно Сумський державний університет
  • Валентина Доброгорська Сумський державний університет
Ключові слова: легалізація (відмивання) доходів, фінансування тероризму, фінансовий моніторинг, національна система фінансового моніторингу, Державна служба фінансового моніторингу України

Анотація

У статті досліджено особливості формування національної системи фінансового моніторингу України в умовах глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються із світовою економікою, та розглянуто заходи, які стали підґрунтям формування цієї системи. Досліджено останні зміни та нововведення вітчизняного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Надано визначення поняття «національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» та вказано його структурні елементи. Проаналізовано основні показники діяльності Державної служби фінансового моніторингу України (як ключового елемента вказаної системи). Аргументовано необхідність виведення Держфінмоніторингу із підпорядкування Міністерства фінансів України для повної реалізації принципу незалежності державного органу у сфері протидії легалізації злочинних доходів.

Посилання

Federal Department of Justice and Police (Money Laundering Reporting Office Switzerland): offic. site. URL: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/en/home/themen/kriminalitaet/ref_geldwaescherei.html.

Бисага К.В. Національна система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення України: етапи становлення й розвитку. Держава та регіони. 2016. № 1. С. 37–49.

Борець М.В. Національна система протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (адміністративно-правові аспекти). Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2012. № 2 (14). С. 115–120.

Борець М.В. Етапи формування національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Підприємство, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2013. № 5 (209). С. 91–94.

Відкриті дані. Офіційний веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=559&lang=uk.

Звіти про діяльність. Офіційний веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=574&lang=uk.

Кобзєва Т.А. Становлення в Україні інституту протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Право і безпека. 2011. № 5(42). С. 112–116.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. Дата оновлення: 18.12.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. Дата оновлення: 15.03.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Користін О.Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні : монографія. Київ : Національний університет внутрішніх справ, 2007. 448 с.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Дата оновлення: 18.12.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Куришко О.О. Особливості розвитку Системи фінансового моніторингу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 267–275.

Петрук О.М., Левківська К.Д. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2013. № 2. С. 288–292.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму : Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VІІ. Дата оновлення: 15.05.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537. Офіційний вісник України, 2014. № 77.

Романько П.С. Національна система фінансового моніторингу: шляхи становлення та перспективи розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 3. С. 224–228.

Статистика. Офіційний веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=83&lang=uk.

Federal Department of Justice and Police (Money Laundering Reporting Office Switzerland): offic. site. URL: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/en/home/ themen/ kriminalitaet/ref_ geldwaescherei.html.

Bysaha K.V. (2016) Natsionalna systema zapobihannia ta protydii lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta rozpovsiudzhenniu zbroi masovoho znyshchennia Ukrainy: etapy stanovlennia y rozvytku [National system of the prevention and counteraction of the money legalization (laundering, financing of terrorist and the proliferation of weapons of mass destruction of Ukraine: stages of establishment and development]. Derzhava ta rehiony. № 1. S. 37–49.

Borets M.V. (2012) Natsionalna systema protydii lehalizatsii dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom (administratyvno-pravovi aspekty) [National system for combating of money legalization (administrative and legal aspects)]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». № 2 (14). S. 115–120.

Borets M.V. (2013) Etapy formuvannia natsionalnoi systemy protydii lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom [Formation stages of the national system of money legalization (laundering) combating]. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo : naukovo-praktychnyi hospodarsko- pravovyi zhurnal. № 5 (209). S. 91–94.

Vidkryti dani. Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=559&lang=uk.

Zvity pro diialnist. Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=574&lang=uk.

Kobzieva T.A. (2011) Stanovlennia v Ukraini instytutu protydii lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom [Establishment of the Institute of money legalization (laundering) combating in Ukraine]. Pravo i bezpeka. № 5(42). S. 112–116.

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.1984. № 8073-X [Administrative Offenses Code of Ukraine dated 07.12.1984 No. 8073-X]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996. № 254k/96-VR [Constitution of Ukraine from June 28, 1996, No. 254k/96-VR]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Korystin O.Ye. (2007) Vidmyvannia koshtiv: teoretyko-pravovi zasady protydii ta zapobihannia v Ukraini : monohrafiia [Money laundering: theoretical and legal bases of counteraction and prevention in Ukraine : Monograph]. Kyiv: DP «Drukarnya MVS Ukraїni». (in Ukrainian)

Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III [The Criminal Code of Ukraine dated April 5, 2001 No. 2341-III]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Kuryshko O.O. (2012) Osoblyvosti rozvytku Systemy finansovoho monitorynhu v Ukraini [Features of the development of the Financial monitoring system in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky. № 1. S. 267–275.

Petruk O.M., Levkivska K.D. (2013) Osoblyvosti rozvytku systemy finansovoho monitorynhu [Features of development of financial monitoring system]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. № 2. S. 288–292.

Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, abo finansuvanniu teroryzmu : Zakon Ukrainy vid 14.10.2014. № 1702-VII [The Law of Ukraine «On Preventing and Combating the Money Legalization (Laundering) and/or Terrorist Financing», Oktober 14, 2014, No. 1702-VІІ]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu finansovoho monitorynhu Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.07.2015 № 537 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the Regulation on the State Service of Financial Monitoring of Ukraine» July 29, 2015, No. 537]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2014. № 77.

Romanko P.S. (2014) Natsionalna systema finansovoho monitorynhu: shliakhy stanovlennia ta perspektyvy rozvytku [National system of financial monitoring: ways of formation and prospects of development]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. № 3. S. 224–228.

Statystyka. Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=83&lang=uk.

Переглядів статті: 412
Завантажень PDF: 222
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Бухтіарова, А., Духно, Ю., & Доброгорська, В. (2019). НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/16
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ