ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційний потенціал, прямі іноземні інвестиції

Анотація

У статті розглянуто суть поняття «інвестиційна привабливість» та визначено основні передумови для залучення коштів у вітчизняну економіку. Зосереджено увагу на результатах впливу економічних, соціальних та геополітичних факторів на інвестиційну привабливості країни. Проаналізовано динаміку надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну впродовж останніх десяти років, зокрема, досліджено причини скорочення та збільшення їх обсягу за відповідний період. Сформовано припущення, про відновлення виробничого потенціалу економіки України та створення сприятливого ділового клімату для залучення фінансових ресурсів з-закордону з допомогою країн-партнерів. Виокремлено, важливість відновлення надходжень прямих іноземних інвестицій для подолання наслідків російської воєнної агресії. На основі проведеного дослідження запропоновано шляхи покращення інвестиційної привабливості України в умовах сьогодення.

Посилання

Ukraine Reconstruction May Cost $1.1 Trillion, EIB Head Says. Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/ukraine-reconstruction-may-cost-1-1-trillion-eib-head-says

Звіт про фінансову стабільність, червень 2022 року. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansova-sistema-uspishno-protistoyit-viklikam-viyni---zvit-pro-finansovu-stabilnist

Коваль Н. Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингових оцінках. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 17. С. 3–10.

Крихівська Н.О., Чернишова Г.М. Інвестиційна привабливість України: основні проблеми та шляхи їх вирішення. Економіка і суспільство. 2017. Випуск № 9. С. 260–264.

Небрат В.В., Корніяка О.В. Особливості механізмів капіталоутворення та інвестування в Україні як чинник фінансових ризиків в умовах війни та післявоєнного періоду. Грааль науки. 2022. № 16. С. 31–34. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.06.2022.001

Панухник О. В. Війна та український бізнес. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах. 2022. С. 32–34. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/38479/2/FMZKPNES_2022_Panukhnyk_O-War_and_ukrainian_business_32-34.pdf

Прямі іноземні інвестиції. Офіційний сайт Міністерства фінансів. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2015/

Рзаєв Г.І., Вакулова В.О. Методики оцінки інвестиційної привабливості на рівні країни та перспективи їх використання в економічному аналізі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 3(1). С. 137–143.

Швець Ю.О., Бурдило О.В. Оцінка інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми та шляхи його поліпшення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 12, частина 2. 2017. С. 165–168. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_2_2017ua/37.pdf

Ukraine Reconstruction May Cost $1.1 Trillion, EIB Head Says. Bloomberg. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/ukraine-reconstruction-may-cost-1-1-trillion-eib-head-says

Zvit pro finansovu stabilnist, cherven 2022 roku. Ofitsiinyi sait NBU. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansova-sistema-uspishno-protistoyit-viklikam-viyni---zvit-pro-finansovu-stabilnist (in Ukrainian)

Koval N. (2010) Investytsiina pryvablyvist Ukrainy v mizhnarodnykh reitynhovykh otsinkakh [Ukraine's investment attractiveness in international rating assessments]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 17, 3–10.

Krykhivska N.O., Chernyshova H.M. (2017) Investytsiina pryvablyvist Ukrainy: osnovni problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Investment attractiveness of Ukraine: the main problems and the ways of their solutions]. Ekonomika i suspilstvo, 9, 260–264.

Nebrat V.V., Korniiaka O.V. (2022) Osoblyvosti mekhanizmiv kapitaloutvorennia ta investuvannia v Ukraini yak chynnyk finansovykh ryzykiv v umovakh viiny ta pisliavoiennoho periodu [Peculiarities of mechanisms of capital formation and investment in Ukraine as a factor of financial risks in the war and post-war period]. Hraal nauky, 16, 31–34. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.06.2022.001 (in Ukrainian)

Panukhnyk O.V. (2022) Viina ta ukrainskyi biznes. Formuvannia mekhanizmu zmitsnennia konkurentnykh pozytsii natsionalnykh ekonomichnykh system u hlobalnomu, rehionalnomu ta lokalnomu vymirakh. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/38479/2/FMZKPNES_2022_Panukhnyk_O-War_and_ukrainian_business_32-34.pdf (in Ukrainian)

Priami inozemni investytsii. Ofitsiinyi sait [Ministerstva finansiv]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2015/

Rzaiev H.I., Vakulova V.O. (2016) Metodyky otsinky investytsiinoi pryvablyvosti na rivni krainy ta perspektyvy yikh vykorystannia v ekonomichnomu analizi [Methods of assessing investment attractiveness at country level and prospects for their use in economic analysis]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 3(1), 137–143. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_3%281%29__29 (in Ukrainian)

Shvets Yu.O., Burdylo O.V. (2017) Otsinka investytsiinoho klimatu v Ukraini: stan, problemy ta shliakhy yoho polipshennia [Assessment of the investment climate in Ukraine: the state, problems and ways its improvement]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 12(2), 165–168. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12%282%29__37 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 736
Завантажень PDF: 696
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Чапляк, Н. (2022). ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-80
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ