АНАЛІЗ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗОВНІШНЬОГО МАКРОІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖ

Ключові слова: штучні нейронні мережі, інформаційне середовище, інформаційні характеристики, система показників, стандартизація даних

Анотація

У статті висвітлено можливості застосування нейромережевих технологій для аналізу рівня зовнішнього макроінформаційного середовища нафтогазовидобувних підприємств. Значна кількість інформаційних даних, наявність складних або невизначених залежностей між ними та інформаційними потоками, що циркулюють на підприємстві, є передумовою до застосування методу нейронних мереж для аналізу інформаційного забезпечення діяльності нафтогазовидобувних підприємств. Розглянуто основні етапи процесу побудови нейромережі. Перший етап створення нейромережі передбачає формування системи вхідних даних. На основі моделі інформаційного середовища нафтогазовидобувного підприємства сформовано систему інформаційних характеристик зовнішнього макроінформаційного середовища нафтогазовидобувного підприємства. Запропоновано стандартизацію даних, які описують стан економічної системи держави. Сформована система характеристик готова для навчання нейромережі, що є наступним етапом дослідження.

Посилання

Витвицька О.М. Інформаційне середовище нафтогазовидобувних підприємств. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2011. № 4 (30). С. 55–60.

Калініна І.О. Використання нейромережевих методів у задачах фінансового менеджменту. Наукові праці. Комп’ютерні технології. Випуск 77. Том 90. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npchduct_2008_90_77_19 (дата звернення: 20.07.2022).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Витвицький Я.С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній. Наукова монографія. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. 431 с.

Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку : монографія. Львів : ПАІС, 2011. 484 с.

Економіка підприємства. Підручник / за заг. редакцією Г.О. Швиданенко. Вид. 4-те, переробл. і доповн. Київ : КНЕУ, 2009. 816 с.

Витвицький Я.С., Андрійчук І.В., Лесюк О.І. Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств. Навчальний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. 364 с.

Vytvytska O.M. (2011) Informatsiine seredovyshche naftohazovydobuvnykh pidpryiemstv [Information environment of oil and gas companies]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, no 4 (30), pp. 55–60.

Kalinina I.O. (2008) Vykorystannia nejromerezhevykh metodiv u zadachakh finansovoho menedzhmentu [Use of neuronetwork methods in financial management problems]. Naukovi pratsi. Kompiuterni tekhnolohii- Scientific works. Computer technologies, no 77( 90), pp. 160–167. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npchduct_2008_90_77_19 (in Ukrainian)

Busel V. T. (ed.) (2005) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great Tlumachny Glossary of Happy Ukrainian Movies]. Kyiv: Irpin: VTF «Perun». (in Ukrainian)

Vytvyts'kyj Ya.S. (2007) Ekonomichna otsinka hirnychoho kapitalu naftohazovykh kompanij [Economic assessment of mining capital of oil and gas companies]. Ivano-Frankivs'k: IFNTUNH. (in Ukrainian)

Mamontova N.A. (2011) Upravlinnja vartistju kompanij naftoghazovogho kompleksu v umovakh innovacijnogho rozvytku: monoghrafija [Management of the value of oil and gas companies in terms of innovative development: a monograph]. Lviv: PAIS. (in Ukrainian)

Shvydanenko H.O. (ed.) (2009) Ekonomika pidpryiemstva. Pidruchnyk Vyd. 4-te, pererobl. i dopovn [Economics of the enterprise. Textbook. Kind. 4th, reworked. and add.]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Vytvyts'kyj, Ya.S., Andrijchuk, I.V., Lesiuk, O.I. (2009) Orhanizatsiia i planuvannia operatsijnoi dijal'nosti naftohazovykh pidpryiemstv [Organization and planning of operational activities of oil and gas enterprises]. Ivano-Frankivs'k: IFNTUNH. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Витвицька, О., & Витвицький, А. (2022). АНАЛІЗ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗОВНІШНЬОГО МАКРОІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-65
Розділ
ЕКОНОМІКА