ІНТЕГРАЛЬНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

  • Наталія Андрусяк Черкаський національний університету імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: екологія, економіка, конкурентоспроможність, оцінка, регіон, управління

Анотація

У статті розглянуто інтегральні та індексні методики оцінки рівня конкурентоспроможності регіонів за екологічними та економічними параметрами. Представлено авторське бачення таких методик та групування їх за економічним змістом. У результаті дослідження представлено критичну оцінку параметрів та критеріїв, які є основою таких оцінок. Особливістю дослідження є аналіз показників із позицій управління рівнем конкурентоспроможності регіонів. Переважна більшість інтегральних методик здатна забезпечити користувачам загальне уявлення про рівень конкурентоспроможності регіонів, однак із позиції її окремих аспектів, зокрема еколого-економічних, є занадто вузьким. Для цілей управління результати таких оцінок є більш корисними у розрізі їх компонентів. Відповідно, саме від набору параметрів та індикаторів, що є основою проведеної оцінки, залежить її корисність для цілей управління. Виокремлено методику оцінки рівня еколого-економічної конкурентоспроможності, що здатна найбільш повно задовольняти потреби управління нею.

Посилання

Журба І.Є. Конкурентоспроможність регіону: суть, методи оцінки, сучасний стан. Економіка підприємства. 2005. № 3. С. 45–49.

Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : підручник. Львів: Компакт-ЛВ. 2005. 304 с.

Реутов В.Є. Міжнародна конкурентоспроможність регіону: сутність, методи оцінювання. Економіка та держава. 2006. № 4. С. 52–54.

Ковальська Л.Л. Методичні підходи до аналізу і оцінювання конкурентоспроможності регіону. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 3(141). С. 109–124.

Безугла В.О. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України. Регіональна економіка. 2004. № 4. С. 64–68.

Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни : монографія. Київ : КНЕУ, 2006. 392 с.

Журба М.В. Формирование конкурентной среды региона : автореф. дис. … канд. экон. наук. Нижний Новгород, 2003. 24 с.

Мельник М.І. Інвестиційний клімат регіону: теоретичні та прикладні засади дослідження : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2005. 304 с.

Zhurba I. (2005) Konkurentospromozhnist rehionu: sut, metody otsinky, suchasnyi stan [Competitiveness of the region: the essence, methods of evaluation, current state]. Ekonomika pidpryiemstva. Economy of the enterprise, 3, 45-49 [in Ukrainian].

Kuzmin O., Horbal N. (2005) Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva: Pidruchnyk. [The International Competitiveness of an Enterprise: Textbook]. Lviv: Compact-Lv [in Ukrainian].

Reutov V. (2006) Mizhnarodna konkurentospromozhnist rehionu: sutnist, metody otsiniuvannia [International Competitiveness of the Region: Essence, Methods of Evaluation]. Ekonomika ta derzhava. Economy and the State, 4, 52-54 [in Ukrainian].

Kovalska L. (2013) Metodychni pidkhody do analizu i otsiniuvannia konkurentospromozhnosti rehionu [Methodical approaches to the analysis and evaluation of the region's competitiveness]. Aktualni problemy ekonomiky. Current problems of the economy, 3(141), 109-124 [in Ukrainian].

Bezuhla V. (2004) Analiz konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy [Analysis of Competitiveness of Ukrainian Regions]. Rehionalna ekonomika. Regional Economics, 4, 64-68 [in Ukrainian].

Mantsurov I. (2006) Statystyka ekonomichnoho zrostannia ta konkurentospromozhnosti krainy: Monohrafiia [Economic Growth and Competitiveness Statistics of the Country: Monograph]. K.: KNEU, 392 [in Ukrainian].

Zhurba M. (2003) Formyrovanye konkurentnoi sredy rehyona: Avtoref. dys. kand. эkon. nauk [Formation of the competitive environment of the region: Author's abstract. dis Cand. econ sciences]. Nyzhnyi Novhorod, 24 [in Russian].

Melnyk M. (2005) Investytsiinyi klimat rehionu: teoretychni ta prykladni zasady doslidzhennia: Monohrafiia [Investment climate of the region: theoretical and applied research principles: Monograph]. Lviv: IRD NAS of Ukraine, 304 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 274
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Андрусяк, Н. (2019). ІНТЕГРАЛЬНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/15
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА