АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхові компанії, страхові премії, страхові виплати

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням нинішнього становища страхового ринку в Україні. Проаналізовано динаміку кількості страхових компаній страхування життя і ризикового страхування, основних показників страхової діяльності. Розраховано питому вагу та відхилення, досліджено рівень збільшення та зменшення валових страхових премій, валових страхових виплат, чистих страхових премій і чистих страхових виплат, обсяг страхових резервів, резервів зі страхування життя, технічних резервів. Результати аналізу подано в таблицях та графіках. Здійснений аналіз страхового ринку надав змогу зробити висновки щодо його поточного стану. Запропоновано відповідні заходи для покращення функціонування та подальшого розвитку страхового ринку в Україні.

Посилання

Журавка О.С., Бухтіарова А.Г., Пахненко О.М. Страхування : навч. посіб. Суми, 2020. С. 76–77.

Нацкомфінпослуг: кількість страхових компаній у 2018 році. FINBALANCE: веб-сайт. URL: https://finbalance.com.ua/news/natskomfinposluh-kilkist-strakhovikh-kompaniy-u-2018-rotsi-zmenshilasya-na-13---do-281 (дата звернення: 17.06.2022)

Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року №85/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.06.2022)

Результати аналізу звітності страховиків за 2020 рік. Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Управління нагляду за страховим ринком м. Київ, 30 квітня 2021 року. 22 с.

Статистика страхового ринку України за 2018 рік. FORINSURER: веб-сайт. URL: https://forinsurer.com/files/file00654.pdf (дата звернення: 14.06.2022)

Статистика страхового ринку України за 2019 рік. FORINSURER: веб-сайт. URL: https://forinsurer.com/files/file00674.pdf (дата звернення: 14.06.2022)

Фінанси: підручник / О.Я. Стойко, Д.І. Дема; за ред. О.Я. Стойка. Київ : Алерта, 2017. 406 с.

Zhuravka O.S., Bukhtiarova A.G., Pakhnenko O.M. (2020) Strakhuvannya [Insurance]. Sumy. (in Ukrainian)

Kilkist strakhovykh kompaniy u 2018 rotsi. Available at: https://finbalance.com.ua/news/natskomfinposluh-kilkist-strakhovikh-kompaniy-u-2018-rotsi-zmenshilasya-na-13---do-281

Pro strakhuvannya: Zakon Ukrayiny vid 7 bereznya 1996 roku №85/96-VR [On insurance: Law of Ukraine dated March 7, 1996 No. 85/96-VR]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text

Rezultaty analizu zvitnosti strakhovykiv za 2020 rik [Results of the analysis of insurers’ reporting for 2020]. Kyiv. (in Ukrainian])

Statystyka strakhovoho rynku Ukrayiny za 2018 rik [Statistics of the insurance market of Ukraine for 2018]. Available at: https://forinsurer.com/files/file00654.pdf

Statystyka strakhovoho rynku Ukrayiny za 2019 rik [Statistics of the insurance market of Ukraine for 20198]. Available at: https://forinsurer.com/files/file00674.pdf

Stoyka O.Y. (Ed.) (2017) Finansy [Finances]. Kyiv. (in Ukrainian])

Переглядів статті: 862
Завантажень PDF: 1857
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Тарасенко, Д., Тарасенко, О., & Мироненко, С. (2022). АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-63
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ