ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ

  • Марія Махсма ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-9836-7438
  • Оксана Чуб ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-7117-1750
Ключові слова: ринок праці, випускники навчальних закладів, працевлаштування, зайнятість

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням сприяння працевлаштуванню випускників закладів вищої освіти в Україні. Висвітлено кращі практики країн Євросоюзу, які застосовуються для підтримки молоді при переході від навчання до роботи. Зокрема, Франції, Словенії, Італії, Австрії, Данії, Бельгії, Фінляндії, Хорватії та інших. Виокремлено та узагальнено їх спільні риси, зокрема, програмний метод, комплексність та гнучкість у поєднанні з індивідуалізацією послуг, широке партнерство, співфінансування тощо. На основі узагальнення прогресивного європейського досвіду окреслено основні напрями активізації заходів щодо поліпшення працевлаштування молоді з вищою освітою та її закріплення на вітчизняному ринку праці. Одним з актуальних напрямів удосконалення роботи з працевлаштування молоді в Україні має стати розробка комплексної державної та регіональних програм підтримки переходу молоді від навчання до ринку праці.

Посилання

Erabaddage G., Shukri M., Khatibi A. (2015). Review of Literature on Graduate Employability. Journal of Studies in Education. Vol. 5 (3). URL: https://www.researchgate.net/publication/281926484_Review_of_literature_on_Graduate_Employability (дата звернення: 10.06.2022).

Nilson S. (2010) Enhancing individual imployability. The perspective of Enginireeng graduates. Education & Training, 52(6 7), 540–551.

Francis Green & Golo Henseke (2021) Journal for Labour Market Research Volume 55, Article number: 2. URL: https://cutt.ly/TJ3LJJI (дата звернення: 1.06.2022).

Thi Tuyet Tran (2019) Graduate employability. Innovate Higher Education to Enhance Graduate Employability. p. 158–168. URL: https://cutt.ly/4J3Z2sa (дата звернення: 1.05.2022).

Shelagh Green, Sergi Martínez-Rigol, Stefania Mellera, Julia Pion Da Rocha Paranhos (2021) Career services in times of COVID-19. URL: https://cutt.ly/ZJ3Mg9Y (дата звернення: 1.05.2022).

Колот А.М. До формування нової моделі соціальної держави. Україна: аспекти праці. 2017. № 1. С. 3–15.

Мосьпан Н.В. Досвід ЄС щодо забезпечення працевлаштуванням випускників з вищою освітою. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 5 (161). С. 153–157.

Самойлик Ю.В. Закордонний досвід дослідження державного управління сферою освітніх послуг. Економіка та суспільство. 2021. Випуск № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-88 (дата звернення: 10.06.2022).

Махсма М.Б., Чуб О.В. Активна політика зайнятості молоді України. Бізнес Інформ. 2022. № 1. С. 238–244.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: https://cutt.ly/fJ3SB82 (дата звернення: 10.06.2022).

Salzburg II – Recommendations – 2010. URL: https://eua.eu/resources/publications/615:salzburg-ii-%E2%80%93-recommendations.html. (дата звернення: 1.05.2022).

European semester thematic factsheet youth employment (2016). URL: https://cutt.ly/1J30y9f. (дата звернення: 10.06.2022).

Erabaddage G., Shukri M., Khatibi A. (2015) Review of Literature on Graduate Employability. Journal of Studies in Education. Vol. 5 (3). Available at: https://www.researchgate.net/publication/281926484_Review_of_literature_on_Graduate_Employability (accessed: June 10, 2022).

Nilson S. (2010) Enhancing individual imployability. The perspective of Enginireeng graduates. Education & Training, 52(6 7), 540–551.

Francis Green & Golo Henseke (2021) Journal for Labour Market Research Volume 55, Article number: 2. Available at: https://cutt.ly/TJ3LJJI (accessed: June 10, 2022).

Thi Tuyet Tran (2019) Graduate employability. Innovate Higher Education to Enhance Graduate Employability. p. 158–168. Available at: https://cutt.ly/4J3Z2sa (accessed: May 5, 2022).

Shelagh Green, Sergi Martínez-Rigol, Stefania Mellera, Julia Pion Da Rocha Paranhos. (2021). Career services in times of COVID-19. Available at: https://cutt.ly/ZJ3Mg9Y (accessed: May 5, 2022).

Kolot A.M. (2017) Do formuvannya novoyi modeli social`noyi derzhavy` [To the formation of a new model of the welfare state]. Ukraine: aspects of work, no 1, pp. 3–15.

Mospan N.V. (2019) Dosvid YeS shhodo zabezpechennya pracevlashtuvannyam vypusknykiv z vyshhoyu osvitoyu [EU experience in providing employment to graduates with higher education]. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University, Seriya: Pedagogichni nauky, no 5 (161), pp. 153–157.

Samojlyk Yu.V. (2021) Zakordonnyj dosvid doslidzhennya derzhavnogo upravlinnya sferoyu osvitnix poslug [Foreign experience of researching state management in the field of educational services]. Economy and society, no 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-88 (accessed: June 10, 2022).

Maxsma M.B., Chub O.V. (2022) Aktyvna polityka zajnyatosti molodi Ukrayiny [Active youth employment policy of Ukraine]. Business Inform, no 1, pp. 238–244.

Strategiya rozvytku vyshhoyi osvity v Ukrayini na 2021–2031 roky [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021–2031]. Available at: https://cutt.ly/fJ3SB82 (accessed: June 10, 2022).

Salzburg II – Recommendations – 2010. Available at: https://eua.eu/resources/publications/615:salzburg-ii-%E2%80%93-recommendations.html (accessed: June 10, 2022).

European semester thematic factsheet youth employment. (2016). Available at: https://cutt.ly/1J30y9f (accessed: June 10, 2022).

Переглядів статті: 163
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Махсма, М., & Чуб, О. (2022). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-59
Розділ
ЕКОНОМІКА